NÁSLEDOVNÍK PETRA

V době, kdy Ježíš působil na zemi, osobně vybral dvanáct apoštolů bez žádného naznačení budoucí následnosti. Apoštol Pavel byl Pánem Ježíšem vybrán později po zmrtvýchvstání, když se osobně zjevil Pavlovi na cestě do Damašku. Tak od samého začátku novozákonní církve bylo ustanoveno, že byli postaveni na základ apoštolů a proroků, zatímco úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus. (Efezským 2:20)

Tato pozice "Apoštol" měla jedinečný význam. Dokonce i poté, co apoštolové umřeli, jejich jedinečný titul zůstává s nimi po celou věčnost. V Bibli máme zmínku o nebeském městě: Městská hradba měla dvanáct základů a na nich jména dvanácti Beránkových apoštolů. (Zjevení Janovo 21:14)

Po celá Písma budoucnost církve spočívala v dosazování mužů schopných vést a pokračovat v učení apoštolů a Ježíše Krista, ale jen ve shodě se Slovem pravdy nalezené v Bibli. Bible jasně ukazuje, že apoštolové ustanovili způsob dosazování ne následníků, ale spíše diakonů a starších (starší jsou také uvádění jako biskupové)

Par.936: Pán učinil ze svatého Petra viditelný základ své církve. Jemu svěřil klíče. Římský biskup, nástupce svatého Petra, je „hlavou sboru biskupů, zástupcem Krista a pastýřem celé církve zde na zemi“.

 

 

1 Petruv 2:6  Proto také v Písmu stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný a ten, kdo v něj věří, nebude nijak zahanben." Vám věřícím je tedy vzácností, ale nepovolným je to "Kámen zavržený staviteli, jenž se stal hlavním kamenem klenby" a "Kámen úrazu a skála pohoršení," totiž těm, kdo se nad Slovem uráží a jsou nepovolní, k čemuž také byli určeni.

***************************************************

Par.77: „Aby se však v církvi stále zachovalo evangelium celé a živé, zanechali apoštolové jako své nástupce biskupy a postoupili jim své učitelské místo.“ Vždyť „apoštolské kázání, vyjádřené zvláštním způsobem v inspirovaných knihách, mělo být uchováno nepřetržitou posloupností až do konce věků“.

 

 

 

 

Titovi 1:5-9 Zanechal jsem tě na Krétě z toho důvodu, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a ustanovil po městech starší, jak jsem ti nařídil. Někdo může být starším, je-li bezúhonný, manžel jedné ženy a má-li věřící děti, které nelze obvinit z bujnosti nebo nepoddajnosti. Neboť biskup musí jakožto Boží správce být bezúhonný, ne samolibý, ne prchlivý, ne pijan, ne rváč, ne ziskuchtivý,ale pohostinný, milovník dobra, rozváž-ný, spravedlivý, svatý, zdrženlivý, držící se spolehlivého slova podle toho, jak byl naučen, aby mohl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce.

***************************************************

Par.1594: Biskup dostává plnost svátosti kněžství, kterou se zařazuje do biskupského sboru a stává se viditelnou hlavou místní církve, která je mu svěřena. Biskupové jako nástupci apoštolů a členové sboru se podílejí na apoštolské odpovědnosti a na poslání celé církve pod pravomocí papeže, nástupce svatého Petra.

 

1.Timoteovi 3:1-5: Toto slovo je spolehlivé: Dychtí-li někdo po biskupství, touží po krásné práci. Biskup však musí být bezúhonný, manžel jedné ženy, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný, schopný vyučo-vat,ne pijan,ne ziskuchtivý nebo rváč, ale vlídný, ne svárlivý, ne lakomec.Ať dobře vede svou rodinu a udržuje své děti v poddanosti se vší počestností(vždyť neumí-li někdo vést svůj vlastní dům, jak se postará o Boží církev?)

***************************************************

Termínů "biskup" nebo "starší" nebylo nikdy užito v Novém Zákoně ve smyslu a určení osob lepších, než by byli ostatní. Jsou to obyčejní mužové schopní vést Boží lid. Nikde a nikdy nebyli zmíněni jako "následovníci" apoštolů. V Novém Zákoně je tento koncept zcela neznámý. Z Písem je zcela jasné, že apoštol Pavel pověděl oběma, jak Titovi, tak Timoteovi, kteří nebyli apoštoly, jak mají být dosazování biskupové. Toto ustanovení, pomocí něhož místní církev jmenovala starší a biskupy, byli vždy z dostupných lidí, jejichž poslušné životy byly pozorovatelné a očividné všem.

Písma pečlivě zaznamenala Petrovy návštěvy do Samaří, Lyddy, Joppe, Caesareje a Antiochie. Není žádná zmínka o jeho chození do Říma, ve kterém by založil římskokatolickou pozici. Tento první stavební kámen smyšleného nástupnictví v Novém Zákoně chybí! Apoštolská posloupnost bez apoštolské doktríny je podvod. Apoštol Pavel v Říme nikdy ani jednou nezmínil Petra v žádném ze svých dopisů psaných z Říma církvím, ačkoli zmínil mnoho z těch, kdo byli spolu s ním ve městě. Je zřetelné, že učení, které učí,že Petr byl v Římě jako první biskup, je podvod. Nikde jinde v Novém Zákoně nebo v hodnověrné psané historii není, že Petr kdy navštěvoval Řím.

Římskokatolická církev nemá nejmenší chuť poslouchat jasná svědectví Písma o jejich nestydaté neposlušnosti ke skutečnosti, že starší lidé a biskupové mají být "manželem jedné manželky". 

Duch však výslovně říká, že v posledních časech někteří odstoupí od víry, naslouchajíce bludným duchům a učením démonů. Pokrytecky mluví lež, mají cejchované svědomí, brání lidem vstupovat do manželství, přikazují zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je ti, kdo věří a poznali pravdu, s vděčností užívali. (1.Timoteovi 4:1 )