NÁMĚSTEK KRISTA

Pojem "Krisův náměstek" pochází z latinského slova "vicaius" znamenající náhradu. V on-line verzi malého katolického slovníku Johna A. Hardona, S.J. definuje náměstka Krista jako:  "Papež, viditelná hlava církve na zemi, v zastoupení a namísto Krista. Má nejvyšší církevní autoritu v katolické církvi..."

Nicméně v Písmech zcela zřetelně vidíme, že Pán poslal svého Svatého Ducha, aby Jej nahradil.Jak Pán Ježíš Kristus nás opustil, dal nám, jak zaslíbil, nejvyšší, plnou a univerzální péči o duši v božské osobě Ducha svatého. Ježíš Kristus byl na zemi Mistrem, Pánem a Průvodcem pro věřící. Před svou smrtí slíbil, že pošle Ducha Svatého, který s nimi zůstane navždy. Já vám však říkám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Jestliže totiž neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; jestliže však odejdu, pošlu ho k vám. (Jan 16:7) ... Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu... (Jan 14:26 )

Par.882: Papež, římský biskup a nástupce svatého Petra, „je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů i celého množství věřících“. „Římský biskup ze svého úřadu Kristova náměstka a pastýře celé církve má totiž nad církví plnou, nejvyšší a všeobecnou pravomoc a je oprávněn ji vždycky svobodně uplatňovat."

Koloským 1:18 on(Kristus) je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby ve všem držel prvenství.

 

 


***************************************************

Par.936: Pán učinil ze svatého Petra viditelný základ své církve. Jemu svěřil klíče. Římský biskup, nástupce svatého Petra, je „hlavou sboru biskupů, zástupcem Krista a pastýřem celé církve zde na zemi"

 

1.Korintským 3:11  Neboť nikdo nemůže položit jiný základ vedle toho, který je již položen, jenž je Ježíš Kristus.

Efezským 5:23  Vždyť muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve; a on je Spasitelem těla.

***************************************************

Par.2034:Římský velekněz a biskupové jsou „autentičtí, tj. Kristovou autoritou obdaření učitelé. Lidu sobě svěřenému zvěstují víru, v kterou má věřit a uplatňovat ji v životě.“ Řádný a všeobecný učitelský úřad římského velekněze a s ním spojených biskupů učí věřící pravdám, kterým mají věřit, lásce, kterou mají prokazovat, a blaženosti, v kterou mají doufat.

Jan 14:26  Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.

Jan 16:14  On mě oslaví, neboť vezme z mého a bude to oznamovat vám.

Jan 17:17  Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.

***************************************************

Duch svatý, jako náměstek Krista, je nejvyšší slib a klíč vztahu každého pravého věřícího k Pánu Ježíši Kristu. Tato nádherná Osoba nikdy nezanikne, On sám zůstává jako pravý náměstek (zástupce) Krista. Máme-li vztah a společenství s Bohem a Ježíšem Kristem a byli jsme znovuzrození do věčného života, zůstáváme v Duchu svatém, "Vždyť Boží království není pokrm a nápoj,ale spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém."Římanům 14:17

Pán nepřišel ustanovit světové církevní impérium vlády, ale přišel přinést skutečnou přítomnost ve svém pravém náměstku, Duchu svatém. V římském katolicismu je sláva dokonalého a bezchybného Boha zaměněna v slávu chybujícího člověka. V sázce je jak sláva Pána Ježíše Krista a záchrana duší, tak i funkce Ducha svatého, jako pravého zástupce Krista.