NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

 

Bible je Slovo Boží

Otázka: Můžete mi prosím říci, proč je Bible Slovem Božím? Říká snad Bible, že „Tato kniha je od Boha“? A jestli je, tak jak to můžeme vědět?

Odpověď: Bible je Slovo Boží, Téměř 4000x v samotném Starém Zákoně, čteme fráze jako „Hospodin promluvil“,“Hospodin přikázal“. Apoštol Petr řekl, „Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ (2 Petrova 1:21)

Někdo usuzuje takto: Kdo mohl napsat Bibli? Jeden nebo více andělů? Nemožné, protože dobří andělé nelžou, ale Bible opětovně říká, „Toto praví Hospodin...“ Možná zlí duchové? Ne, pro démony a satana to není dobré, protože to, co tam je, oni nepřikáží lidem „Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit.“ Zlí duchové nechtějí, aby člověk činil pokání, jak Bible přikazuje. Byli to pak zlí lidé? Ale zlí zcela jistě nenapíší takové ostré odsouzení hříchu, jaké pravidelně nacházíme v Písmu Svatém, nebo neodsoudí sebe do pekla. Byli to pak dobří lidé? Ne, dobří lidé nemohou psát o věcech, které oko nikdy nevidělo a ucho neslyšelo. Kromě toho dobří lidé nelžou, nenapíší takové věci jako toto: “Veškeré Písmo je Bohem vdechnuté...“ jestliže to není pravda.

Jedinou další alternativou je, že Bůh dal Bibli a Bible se takto také prohlašuje.

Dalším důkazy přichází z již naplněných proroctví. V žádné jiné literatuře nenajdeme tolik jasných a detailních proroctví, která by se kdy později splnila do písmene. Myšlenka, že to vše se stalo náhodou nemůže být brána vážně.

Potom je zde dopad Bible na lidské životy. Milióny lidí přes celá staletí vypovídají, že učení Bible změnilo jejich životy z temnoty k světlu, ze zoufalství k naději a z hříchu ke spravedlnosti a lásce.

Ještě mnoho lidí zbývá skeptických. Nemohou oceňovat krásu Božího Slova, protože neznají Boha. Mnoho z nich slyšelo Ježíše mluvit a učit, ale téměř nikdo nepřipustil, že Jeho slova byla přesná slova Boží. Jen Bůh může otevřít naše hříchem oslepené oči, abychom mohli poznat krásu Jeho Slova.

Já rozpoznám hlas mého Otce, protože jsem Jeho adoptovaný syn. Ježíš řekl:“Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha." (Jan 8:47).

 


************************************************************

 

Samotné Písmo ( Sola Scriptura)


Otázka: Kde Bible říká, že by naše víra měla být založena pouze na učení Bible? Toto je přece jednoduše nebiblické.

Odpověď: Každý učedník Krista je poslušný svému Pánu a věří Jeho Slovu. Křesťan nedovolí, aby jakékoliv stvoření uchvátilo trůn Jeho Pána. Nadto křesťan věří, že Bible je Slovo Boží. Je oddán jeho učením, přikázáním a instrukcím.

Můžete odpovídat: 'Ano', křesťan by měl být poslušný Bibli, ale proč kladete důraz na Bibli jako samotnou a jeho konečnou autoritu?

Pro odpověď, dovolte, abych se ptal některé otázky sám. Co byste přidal k Bibli? „Sola Scriptura“ není to, zda Bible je neselhávající Boží Slovo, nebo ne (my všichni víme, že je spolehlivé). Otázkou je, zda Bible je jediné neselhávající pravidlo víry, anebo ne..zda bychom měli přidat něco jiného, co se rovná autoritě spolu s Biblí.

Dobrá potom, mohl byste přidat humanistické myšlenky a filosofii, jak to liberálové dělají? Ne, protože slovo člověka se nemůže nikdy rovnat Slovu Boha.“Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.“ (Přísloví 30:5) Co potom byste mohl přidat k psanému Slovu Božímu? Nechejte mě pouvažovat nad třemi možnostmi:

1.Nová zjevení

Můžeme přidat nová zjevení? Ne, protože Boží zjevení je kompletní. Byla zde doba, kdy Bůh dával nová zjevení, když odhaloval plán záchrany. Vskutku to byl čas, kdy nebyla žádná psaná Písma a Bůh mluvil slyšitelně k lidem, jako byl Adam, Noe a Abrahám. To byly doby, kdy Boží Slovo přicházelo z formy prorocké a apoštolské řeči stejně tak dobře, jako psaná forma. Boží zjevení dosáhlo svého vrcholu v Kristu, který je obrazem neviditelného Boha. Během apoštolského údobí, křesťanská víra byla doručena v plném znění do církve, jak Juda nám řekl: "Milovaní, ačkoli jsem vynakládal všechnu snahu, abych vám psal o našem společném spasení, musel jsem vám napsat napomenutí, abyste statečně bojovali o víru, která byla jednou provždy dána svatým." (Juda 1:3) Je proto špatné hledat nová zjevení vidíce, že Bible deklaruje, že křesťanská víra je v plnosti k nám doručena?

2.Tradice

Co tak tradice? Dal Bůh orgán pravdy, různý a nehledící na vyučování z Bible, který by se přenášel nedotčený naskrz stoletími v ústní a nepsané formě? Absolutně ne! Můžeme srovnat církev spolu se starozákonním Božím lidem. Od proroka Malachiáše k Janu Křtiteli Bůh nedal žádné nové zjevení. Židé byli odpovědně oddáni Svatým Písmům a ničemu jinému. Během své pozemské služby Pán Ježíš Kristus neočekával, aby židé věřili v nějakou extra-písemnou doktrínu, která by se pravděpodobně přenášela z úst proroka po celou dobu ústně. Ježíš často poukazoval na Písmo Svaté – je psáno – nikdy neapeluje na tradici, která je postavena na úroveň autoritě (viz níže). Naopak sám pokáral židy pro přidávání tradic, které ve skutečnosti podkopávají vyučování z Písem Svatých: „Zavrhujete Boží přikázání čistě, abyste zachovali svou tradici.“ (Marek 7kap.) Je smutné, že historie sama sebe opakuje. Křesťané by měli být podřízeni Slovu Božímu, uchovanému v dokončených Písmech Svatých, ale často jdou dále za to, co je napsáno. Kvůli tradici katolická církev má modly, povinný půst, relikvie, odpustky, celibátní kněžstvo, oběť mše, zpovědnice, očistec a tak dále, ze kterých se ani jedna nenachází v Bibli a svou podstatou popírají prosté učení Písma Svatého.

3.Biskupové

Můžeme nakonec umístit vyučovací autoritu církve na stejnou rovinu s Biblí? Samozřejmě bychom měli poslouchat a respektovat křesťanské učitele. Pastoři (jinak známí jako biskupové a starší) jsou Božím darem do Jeho církve. Jsou ustanoveni Bohem učit a vést církve a křesťanům je přikázáno, se jim podřídit. Vůdčí zodpovědností je studovat a učit Slovo Boží tak, jak je, bez žádných přídavků nebo změn. “Usiluj, aby ses mohl představit jako osvědčený před Bohem, dělník, který se nemá za co stydět a který správně vykládá slovo pravdy.“(2 Timoteovi 2:15)..“Všechno prověřujte; co je dobré, toho se držte.“(1.Tesalonickým 5:21), zatímco Jakub nás varuje:“Nebuďte mnozí učiteli, bratři moji; víte, že budeme mít přísnější soud.“(Jakubův 3:1)

Zkrátka, Bible je Slovo Boží a není autority, která by mu mohla být rovna. Z toho důvodu je křesťan oddán Bibli samotné jako konečné a absolutní autoritě. Kristus odmítl tradici jako přídavný proud zjevení. Kristus ukázal, že náboženští učitelé byli omylní – a jak! Kristus měl absolutní důvěru v Písma Svatá jako Boží Slovo. Já jsem Jeho učedníkem a já sdílím Jeho přesvědčení. Proto já věřím v Sola Scriptura.

Bible zjevuje nekonečného Boha, který je dokonalý ve svatosti, lásce, moudrosti a ve všech Jeho vlastnostech. Bible nás učí, jak stvořil svět a jak ovládá všechny věci svou moudrou prozřetelností. Jeho Zákon nás odhaluje jako hříšné a varuje nás před peklem a hněvem, který přijde. Díky Bohu, Bible má také dobrou zprávu o naději. Bůh poslal svého Syna, který dál sám sebe, jako výkupné za mnohé. Zvítězil nad smrtí a teď žije navěky. Bible nás volá k pokání a víře v Ježíše Krista pro naši spásu a provádí nás svými příkazy po cestě našeho života. Bible nám dává drahocenná zaslíbení zvláště své ochrany a příchodu, aby nás vzal domů. Boží děti jsou spokojeny se zprávou Bohem vdechnutých Písem, protože jsou spokojení se Spasitelem v nich odhaleným.

„Je psáno!“ - Ježíšova absolutní důvěra v božskou autoritu Písem Svatých:

 1. Matouš 4:4  Ale on odpověděl: "Je napsáno: `Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´"

 2. Matouš 4:7  Ježíš mu řekl: "Opět je napsáno: `Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.´"

 3. Matouš 4:10  Tehdy mu Ježíš řekl: "Odejdi, satane! Vždyť je napsáno: `Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit.´"

 4. Matouš 21:13  Řekl jim: "Je napsáno: `Můj dům bude nazván domem modlitby,´ ale vy jste z něj udělali `doupě lupičů´!"

 5. Matouš 26:24  Syn člověka jde vskutku tak, jak je o něm napsáno, ale běda člověku, jímž je Syn člověka zrazován. Pro toho člověka by bylo lepší, kdyby se vůbec nenarodil."

 6. Matouš 26:31  Tehdy jim Ježíš řekl: "Vy všichni ode mne této noci odpadnete. Je přece napsáno: `Budu bít pastýře a ovce stáda se rozprchnou.´

 7. Marek 7:6  Ale on jim odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval dobře, jak je napsáno: `Tento lid mne ctí svými rty, avšak jejich srdce je ode mne daleko.

 8. Marek 9:12  Ale on jim odpověděl: "Jistě, nejdříve přijde Eliáš a všechno napraví. A co je napsáno o Synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán.

 9. Marek 9:13  Ale říkám vám, že Eliáš také přišel a oni mu udělali, co chtěli, tak jak je to o něm napsáno."

 10. Marek 11:17  Vyučoval je a říkal jim: "Není snad napsáno, že `Můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy´? Vy jste z něj ale udělali `doupě lupičů´!"

 11. Marek 14:21  Syn člověka jde vskutku tak, jak je o něm napsáno, ale běda člověku, jímž je Syn člověka zrazován. Pro toho člověka by bylo lepší, kdyby se vůbec nenarodil."

 12. Marek 14:27  Tehdy jim Ježíš řekl: "Všichni ode mne této noci odpadnete. Je přece napsáno: `Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.´

 13. Lukáš 3:4  jak je napsáno v knize slov proroka Izaiáše, který řekl: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky!

 14. Lukáš 4:4  A Ježíš mu odpověděl: "Je napsáno: `Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým Božím slovem.´"

 15. Lukáš 4:8  Ježíš mu však odpověděl: "Odejdi ode mě, satane! Vždyť je napsáno: `Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit.´"

 16. Lukáš 4:10  Vždyť je napsáno: `Svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili´

 17. Lukáš 7:27  Toto je ten, o kterém je napsáno: `Hle, já před tvou tváří posílám svého posla, jenž připraví tvou cestu před tebou.´

 18. Lukáš 19:46  a říkal jim: "Je napsáno: `Můj dům je domem modlitby,´ ale vy jste z něj udělali `doupě lupičů´!"

 19. Lukáš 24:46  a řekl jim: "Tak je to napsáno a tak musel Kristus trpět a třetího dne vstát z mrtvých

 20. Jan 6:45  V Prorocích je napsáno: `A budou všichni vyučeni od Boha.´ Proto každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.

 21. Jan 8:17  A ve vašem Zákoně je napsáno, že svědectví dvou lidí je pravé.

 22. Jan 10:34  Ježíš jim odpověděl: "Není ve vašem Zákoně napsáno: `Já jsem řekl: Jste bohové´?

 

************************************************************

 

Jediná pravá katolická církev

Otázka: Jsem bývalým protestantem a doufám, že budu přijat do plného společenství s katolickou církví. Nejsem tolik horlivý se stát katolíkem, jak jsem horlivý být spojen s nalezenou pravou církví Kristovou (a věřím, že jich nemůže být více, ale jen jedna) a následovat učení apoštolů.

Odpověď: Tragicky se mýlíte, že jedině římskokatolická církev může být jedinou církví Ježíše Krista. Chcete se stát katolíkem – a ještě být připojen k Římské církvi, takže se stanete „katolíkem“ jménem, ale ne v pravdě. V křesťanské teologii slovo „katolický“ popisuje celou církev Ježíše Krista. Slovo „katolický“ jednoduše znamená „univerzální – všeobecný“. Všechen Boží lid, z každého národu a v každém věku, každý, kdo je vykoupený krví Ježíše Krista, společně tvoří katolickou církev.

Pán Ježíš má jednu všeobecnou – katolickou – církev. On je hlavou a všichni, kdo jsou vykoupeni jsou Jeho tělem.

„ Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky ve všem poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil, když ji očistil koupelí vody skrze slovo; aby ji postavil před sebou jako slavnou církev, nemající poskvrnu ani vrásku nebo cokoli takového, ale aby byla svatá a bez úhony. Tak jsou i muži povinni milovat své manželky jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou manželku, miluje sám sebe. Nikdo nikdy přece neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako i Pán církev, neboť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí.“(viz Efezským 5:24-30)

Není předmětem evangelikálních křesťanů od doby, co následují Krista, vyučovat Jeho Slovo? Nemiluje je Kristus také? Neobětoval sám sebe na kříži také za ně? Ano, jistěže ano. A proto evangelikálové jsou členy Jeho těla, katolické církve! Ano, ale Řím se vychloubá tím, že je jen jediná církev Kristova. Jak to uzavřít? Můžeme říci, že Kristus Ježíš miloval a umřel jen za římskokatolíky?

V Novém Zákoně, každé místní shromáždění je nazýváno církví a v tomto smyslu je tam mnoho církví. Charakteristický rys pravé církve Kristovy nespočívá v podrobení se Římské církvi, ale ve věrnosti vyučování Krista a lásce k bratrům (Jan8:31;Jan 13:35). Různé církve, o kterých čteme v Novém Zákoně, samy o sobě poznaly, že jsou členy jedné pravdivé církve Ježíše Krista. Opravdu byli ve svém pohledu katoličtí - všeobecní.

Vy ale poznáváte jedině Římskou církev, jako jedinou pravou církev Kristovu. Ihned vylučujete z křesťanské církve jak pravoslavné, Waldénské, protestanty, baptisty.. To je zcela jistě proti tomu druhu katolictví, o kterém čteme v Bibli.

V přesném smyslu slova „římskokatolík“ je rozpor ve významu. Katolík znamená univerzální; římský znamená zvláštní místo. To je protestant a ne říman, kdo věří v katolickou církev. Protestant věří, že katolická církev je univerzální, čili katolická. Zatímco Řím nevidí tuto církev mimo její vlastní společenství. (John Gerstner, Evangelium podle Říma)

Jako baptista jste nikdy nepohlížel na označení vaší církve jako exkluzivní církve Ježíše Krista, že? Shledávali jste další církve, jako platnou evidenci Kristovy církve navzdory rozdílům v některých praxích a doktrínách. Milovali jste všechny křesťany jako své bratry a sestry v Kristu navzdory názvům té či které denominace. Co se stalo od té doby, že vás přinutili se dívat z takové úžiny a sektářské perspektivy? Pravdou je, že církev - Boží rodinu lze nalézt v místních shromážděních křesťanů, kteří věří v Boha, poslouchají Jeho Slovo a milují své bratry (nedokonalé a k tomu opravdově).