V dnešní době mnoho z římských katolíků neví, co je oficiálním učením, nebo co to znamená být nazýván katolíkem. Vzhledem k tomu také mnoho z nich si není vědomo, že existují početné rozpory mezi Biblí a katolickou vírou. Tato webová stránka byla navržena k tomu, abych vám pomohl porozumět oběma – jak oficiálnímu katolickému učení, tak i pravdě nalezené v Bibli Svaté.

Pro jednodušší porozumění textovým odkazům informací, je užito oficiálního Katechismu katolické církve a Bible Svaté. Tyto dva zdroje jsou běžně dostupné online stejně, jako ve většině knihkupectvích. Čtenář může vyhledat každé téma v tomto kontextu ze svatých Písem právě tak, jako v katechismu. Chtěl bych povzbudit vaše osobní studium a cvičení vaší svobody vyznání. Tato témata jsou velmi důležitá a měla by být studována se vší pílí. Jsou to záležitosti které musíme znát, chceme-li mít zcela jasno v otázkách, které se týkají života věčného. Všechna témata na těchto stránkách jsou i včetně odkazů na zdroje, kde se daná problematika rozebírá mnohem podrobněji.

Jsem velmi rád, že jste tyto stránky navštívili a věřím, že i vy zjistíte mnohé a porostete ve znalostech církve římskokatolické a Svatých Písem.

V apoštolské konstituci „Fidei depositum“ (k vydání Katechismu katolické církve 11.10.92 otištěna v každém, tedy i českém překladu katechismu katolické církve na jeho začátku) Jan Pavel II. píše:

„Katechismus katolické církve, který jsem schválil 25. června t.r. a jehož vydání nyní ze své apoštolské moci nařizuji, je výkladem víry církve a katolické nauky, jak je dosvědčuje a osvětluje Písmo svaté, apoštolská tradice a učitelský úřad církve. Uznávám Katechismus za platný a oprávněný nástroj ke službě církevnímu společenství a za bezpečnou normu pro vyučování víře....“

„Žádám tedy pastýře církve a věřící, aby přijali Katechismus v duchu společenství a aby jej pilně používali při plnění svého poslání hlásat víru a povolávat k životu podle evangelia. Tento Katechismus je jim dán, aby sloužil za spolehlivé a hodnověrné vodítko při vyučování katolické nauce a zvláště při vypracování místních katechismů. Nabízí se také všem věřícím, kteří touží prohloubit své poznání nevyčerpatelného bohatství spásy..“ (odst.4)

 

2 Timoteovi 3:16-17

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčo-vání, k napravování a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu.

Bible svatá