KNĚŽSTVÍ

Římskokatolická církev prohlašuje své biskupy a kněze za svátostně identifikované se samotným Kristem. O katolickém knězi je prohlášeno, že je jako Kristus - Nejvyšší Kněz, vlastnící Jeho autoritu a moc. Věřící jsou vyučování, že biskup je žijícím obrazem Boha Otce. Oba dva, jak kněz, tak i biskup, jak je prohlášeno, sdílejí identické kněžství a úřad Krista.

Naproti tomu Písmo učí, že žádný člověk nemůže zaujmout Kristovo místo jako kněz. Ve skutečnosti nás Bible varuje: "Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem Kristus,´ a svedou mnohé." (Marek 15:6)

Nekončící kněžství Ježíše Krista nemůže být převedeno na jinou osobu, jak je uvedeno v listu k Židům 7:24, "..ale on (Kristus), protože zůstává na věky, má nepomíjející kněžství." Tedy Římská svátost "svěcení", která si uplatňuje nárok na Kristovo obětní kněžství "kněžským vysvěcením", je tradice lidí, kteří popírají zjevenou Biblickou pravdu.

Římskokatolická církev nepřenechává samotné Kristovo novozákonní obětní kněžství jednomu výše postavenému biskupovi. Katolické kněžství je vytvořeno za účelem zvěčnit svých sedm fyzických svátostí, o kterých prohlašuje, že jsou nezbytné pro spasení. Celý život církve Římské se točí okolo jejích biskupů, kněží a svátostí, které vykonávají.

Podle Bible všichni věřící mají přímý přístup k Bohu v Pánu Ježíši Kristu.. Vy jste však "vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný k vlastnictví,"..(1 Petr 2:9)