CELIBÁT

V Písmu je psáno, "Manželství ať je všemi ceněno a jeho lože ať je neposkvrněné; smilníky a cizoložníky pak bude soudit Bůh."(Židům 13:4) Biblická kvalifikace pastora nebo biskupa je, že má být mužem jedné manželky a nejprve vědět, jak zvládat svůj vlastní domov a poté Boží církev. Pán Ježíš Kristus mluví o daru svobodného stavu (celibátu) jako o daru, který je dán jen některým. Nicméně v Římské církvi vidíme, že tento svobodný stav je nařízen a jen ti, kteří se zaváží být celibátní, jsou schopni vést a dohlížet na církev. Celý koncept celibátního vedení je úplným opakem jasného vyučování nalezeného v Božím Slově, Bibli.

Par.1579: Všichni posvěcení služeb- níci latinské církve, s výjimkou trvalých jáhnů, jsou vybíráni z věřících mužů, kteří jsou svobodní a mají úmysl zachovávat celibát „pro nebeské království“ (Mt 19,12). Jsou povoláni, aby se zasvětili Pánu a „jeho věcem“ s nerozděleným srdcem a tak se zcela dávají Bohu a lidem. Celibát je znamením tohoto nového života, k jehož službě je služebník církve posvěcen; když jej přijímá s radostným srdcem, hlásá příkladným způsobem Boží království

1 Timoteovi 3:2  Biskup však musí být bezúhonný, manžel jedné ženy, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný, schopný vyučovat, ne pijan, ne ziskuchtivý nebo rváč, ale vlídný, ne svárlivý, ne lakomec. Ať dobře vede svou rodinu a udržuje své děti v poddanosti se vší počestností (vždyť neumí-li někdo vést svůj vlastní dům, jak se postará o Boží církev?)

 

 

***************************************************

Par.1599:V latinské církvi se svátost kněžství uděluje obvykle pouze těm kandidátům, kteří jsou ochotni svobod-ně přijmout celibát a kteří veřejně projeví svou vůli zachovávat jej z lásky k Božímu království a ke službě lidem

 

Titovi 1:5-6 Zanechal jsem tě na Krétě z toho důvodu, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a ustanovil po městech starší, jak jsem ti nařídil. Někdo může být starším, je-li bezúhonný, manžel jedné ženy a má-li věřící děti, které nelze obvinit z bujnosti nebo nepoddajnosti.

***************************************************

Katolická církev popírá i v tomto bodě Boží Slovo a pokouší Pána Boha v tom, co dělá svým mladým. Celý účel Vatikánu - papeže, kardinálů, kurie - je udržovat celosvětově kontrolu nad veškerým kněžstvem. Museli tedy uložit zákon kněžského celibátu tak, aby mohli pokračovat ve své kontrole. Pokud by se kněží oženili, byla by církev zodpovědná za jejich děti, majetek a domácnosti..

Římská církev požaduje celibát na všech, kteří jsou ve vedení a zakazuje jim sexuální naplnění manželství, které bylo dáno Bohem. Tato lidská ustanovení jsou těžkým břemenem, které spočívá na každém z lidí pod celibátem. Každý člověk vstupuje do církve s velkými ambicemi, ale málokdo toto břímě je schopen unést a nepodlehne. Otázkou je stále, jaké ovoce nese tento strom a jaké důsledky mají tato lidská nařízení. Tímto ovocem a důsledky je v celé historii církev Římská známá po celá staletí.

1 Timoteovi 4:1  Duch však výslovně říká, že v posledních časech někteří odstoupí od víry, naslouchajíce bludným duchům a učením démonů.Pokrytecky mluví lež, mají cejchované svědomí, brání lidem vstupovat do manželství, přikazují zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je ti, kdo věří a poznali pravdu, s vděčností užívali.