JINÝ KRISTUS

Katolicky věřící je vyučován, že mezi kněžím a Kristem je specifická identifikace. Toto nevede do žádných pochybností, když katolický katechismus prohlašuje v paragrafu 1548, "Služebník pak je v síle kněžského svěcení, které přijal, připodobněn veleknězi, má moc působit silou samého Krista, kterého zastupuje." V Novém Zákoně Bible není žádna zmínka o církevních kněžích ani kněžském pořadí vedení. Ve skutečnosti Bible varuje následovníky Ježíše Krista, aby byli bdělí vůči těm, kdo se pokusí s Ním zosobnit.

Par. 1548: Služebník pak je v síle kněžského svěcení, které přijal, připodobněn veleknězi, má moc působit silou samého Krista, kterého zastupuje. Kristus je pramenem každého kněžství: vždyť kněz Starého zákona byl jeho předobrazem, zatímco kněz Nového zákona jedná v osobě Krista.

Par. 1549: Skrze svátostnou službu, zvláště biskupů a kněží, se přítomnost Krista jako hlavy církve stává viditelnou uprostřed společenství věřících. Podle krásného obratu svatého Ignáce z Antiochie biskup je typos tou Patros, je jakoby živý obraz Boha Otce.

Židům 7:24  ale on, protože zůstává na věky, má nepomíjející kněžství. Proto je také schopen dokonale spasit ty, kdo skrze něj přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby za ně orodoval. Slušelo se totiž, abychom měli takovéhoto nejvyššího kněze - svatého, nevinného, neposkvrněného, odděleného od hříšníků a vyvýšeného nad nebesa.

1 Timoteovi 2:5  Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš

Matouš 23:8  Vy si ale nenechte říkat `Mistře´, protože máte jednoho Učitele, Krista, a vy všichni jste bratři.

***************************************************

Par. 1551: Svátost kněžství uděluje „posvátnou moc“, a to právě moc Kristovu. Měřítkem pro výkon takové autority musí tedy být vzor Krista, který se z lásky stal posledním a služebníkem všech. „Pán výslovně zdůraznil, že péče o jeho stádce je důkaz lásky k němu.“

Matouš 7:15  "Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.  Poznáte je podle jejich ovoce. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí?

 

***************************************************

Par.1563: ...Skrze ni jsou kněží pomazáním Ducha svatého označení zvláštním znamením a tím připodobněni Kristu Knězi tak, že mohou jednat jménem Krista Hlavy.“

 

 

Matouš 24:4  Ježíš jim odpověděl: "Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl.  Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem Kristus´ a svedou mnohé.

Matouš 24:24  Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.

***************************************************

Rozdíly mezi kněžstvím Ježíše Krista a starozákonním kněžstvím jsou velmi jasné. Kněží před Ježíšem Kristem byli Židé - Levité (levitští kněží). Byli to pouze smrtelní lidé a bylo nezbytností, aby jejich úřad byl svěřen do jiných rukou. Na rozdíl tomu, Ježíš Kristus je věčným knězem a Jeho kněžství je nepřenositelné a nepotřebuje žádného následníka, protože je věčný...ale on, protože zůstává na věky, má nepomíjející kněžství. (Židům 7:24)

Kristus Ježíš odstranil starozákonní kněze a jejich obětní kněžství, když umřel na kříži,..." A hle, chrámová opona se roztrhla na dva kusy odshora až dolů a země se otřásla a skály popraskaly." (Matouš 27:51), tato událost odstranila překážku kněžského zprostředkování mezi Bohem a člověkem. Úřad mnohých kněží Starého Zákona byl odstraněn, protože jediný Kněz - Ježíš, pokračuje navždy a obětní práci dokončil jednou provždy!

Přicházíte k Bohu skrze tohoto jediného Nejvyššího Kněze - Ježíše Krista, aby vás zachránil? Anebo jako hříšní máte prosit k těm, co se prohlašují za vaše prostředníky a dělají pozemské oběti za vaše hříchy? Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. (1 Timoteovi 2:5)