SVÁTOST ZPOVĚDI

Vyznávání našich přestupků je základem v životě křesťana. Rozpoznání naší hříšnosti je nezbytné v každodenním životě s Pánem. Nicméně podle katechismu svátost zpovědi je nutností pro spasení. Oproti tomu stojí Písmo, které říká v Římanům 10:9-10 "Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem se totiž věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává ke spasení." Vyznávání zde zmíněné odkazuje na víru, že Ježíš Kristus zemřel na golgotském kříži za naše hříchy. Jeho smrtí zástupně za nás jsme uchráněni od trestu za naše hříchy.

Úpěnlivě vás vybízím, nebuďte otroky náboženského systému, který drží sílu odpuštění nad vámi. Galatským 5:1 říká: "Proto stůjte v té svobodě, ke které nás Kristus vysvobodil, a nezaplétejte se znovu do otrockého jha."

Drazí čtenáři, ptám se vás, je vyznávání vašich hříchů knězi nezbytné? Může vaše utrpení, které poté žádáte, jakýmkoliv způsobem přidat k tomu, co smrt Ježíše Krista dokonala na Kalvárii??