POKÁNÍ

Milióny římskokatolíků po celém světě poctivě vykonávají pokání. Podle katechismu  kněz je ten, kdo ukládá tyto úkony hříšníku v čase zpovědi. Tyto úkony pokání jsou zde proto, aby se odčinily (odstranily) hříchy. Pokání může zahrnovat i určité odříkání modliteb jako trest za vyzpovídané hříchy.Tento celý proces je v plném rozporu s tím, co říká Bible. Vážený čtenáři, vezmi v úvahu toto: Proč Ježíš Kristus zemřel na kříži??

 

Par.1459: Musí tedy vykonat něco navíc, aby napravil vlastní viny: musí přiměřeným způsobem „zadostiučinit“ nebo „odpykat“ své hříchy. Toto zadostiučinění se také nazývá „pokání“.

Par.1460: Může jím být modlitba, almužna, skutky milosrdenství, služba bližnímu,dobrovolná zřeknutí se něčeho...

 

 

Skutky apoštolské 5:29-31:   Petr a apoštolové však odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili. Jeho Bůh vyvýšil svou pravicí jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů.

Římanum 4:24  ale také kvůli nám, kterým to má být počteno, nám, věřícím v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.

***************************************************

Par.1491: Úkony kajícníka jsou: lítost, zpověď nebo vyznání hříchů knězi, dále předsevzetí vykonat zadostiučinění i skutky uložené za pokání.

Par.1494:Zpovědník ukládá kajícníkovi vykonání určitých úkonů 'zadostiučinění nebo pokání', aby napravil škodu způsobenou hříchem a choval se zase tak, jak se sluší na Kristova učedníka.

Židům 1:3 "...Když sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti na výsostech"

1 Petrův 2:24  On sám na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti - "jeho ranami jste byli uzdraveni."

Římanum 4:5  Avšak tomu, kdo nekoná skutky, ale věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného, se počítá jeho víra za spravedlnost.

***************************************************

Par.980: Pokřtěný může být smířen s Bohem a církví svátostí pokání: „Otcové právem nazývali pokání ‘namáhavý křest’. Pro ty, kteří po křtu klesli, je tato svátost pokání nutná ke spáse jako sám křest pro ty, kteří ještě nebyli znovuzrozeni.“

 

 

Římanum 5:9-10  Když jsme tedy nyní ospravedlněni jeho krví, budeme potom mnohem spíše skrze něho zachráněni před hněvem. Neboť jestliže, když jsme ještě byli nepřátelé, byli jsme s Bohem smířeni skrze smrt jeho Syna, mnohem spíše, když jsme již smířeni, budeme zachráněni jeho životem.

Efezským 2:8  Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - je to Boží dar

***************************************************

Z Písma svatého vidíme, že Ježíš Kristus zaplatil na Kalvárii plnou cenu za naše hříchy. Víra, že dobré skutky jsou nezbytné pro obnovu "plného duchovního zdraví" a že spolu s pokáním jsou vyžadovány pro spasení člověka, je popíráním Božího Slova. Bůh slíbil odpuštění všem, kdo plně věří v Ježíše Krista: "Na jejich hříchy a na jejich nepravosti již nikdy nevzpo-menu." Kde je tedy jejich odpuštění, není už žádná oběť za hříchy.( Židům 10:17-18) Bůh slíbil, že nikdy nevzpomene na hříchy pravých křesťanů a deklaruje, že ty hříchy jsou odpuštěny jednou provždy skrze víru v Krista, proto již není více potřeba obětí za hříchy. Když to shrneme jinak, není žádného skutku, který můžeme učinit, aby naše hříchy byly odpuštěny. Ježíš Kristus to udělal všechno!! Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňo-ván vírou bez skutků Zákona.(Římanům 3:28)

Vážený čtenáři, prosím uvaž, co Bible říká, pokud jde o zcela dostačující nabídku Ježíše Krista na kříži, kterou zaplatil veškerý dluh hříchu. Podle Písem...jsme jako nečistí my všickni, a jako roucho ohyzdné všecky spravedlnosti naše.(Izajáš 64:6) Milý příteli, není nic, co bys mohl udělat proto, aby sis zasloužil Boží přízeň, ale věřit že On udělal vše pro Tebe. Bůh však dokazuje svou lásku k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus zemřel za nás. (Římanům 5:8 )