ZPOVĚĎ KNĚZI

V Římskokatolické církvi se vyžaduje po jednotlivci vyzpovídání se ze smrtelných hříchů minimálně jednou za rok. V případě, že katolík spáchal smrtelný hřích, není mu povoleno přijít ke svatému přijímání až do doby, než jsou hříchy vyznány knězi. Podle Katechismu, zpověď je nezbytná pro účel získání spásy. Tento proces se může stát tíživým až do stavu duchovního otroctví. V Novém Zákoně apoštolové jmenovali starší a diakony, ne řadu kněží.

Proto vás milí čtenáři vybízím, abyste opravdu přicházeli ke studiu Písma pečlivě. Je nezbytné pro odpuštění hříchu vyznat své hříchy knězi? A má kněz tu autoritu a moc odpustit vám vaše hříchy?

 

Par.1424: Nazývá se svátost zpovědi, protože odsouzení, vyznání hříchů před knězem je podstatným prvkem této svátosti. V hlubokém smyslu je také „vyznáním“, uznáním a chválou svatosti Boha a jeho milosrdenství vůči hříšnému člověku. Nazývá se svátost odpuštění, protože prostřednictvím kněžského rozhřešení Bůh uděluje kajícníkovi „odpuštění a pokoj“.

Par.1493: Kdo chce dosáhnout smíření s Bohem a s církví, musí vyznat knězi všechny těžké hříchy, které ještě nevyznal a na něž si po pečlivém zpytování svědomí vzpomíná...

Matouš 23:8 ..protože máte jednoho Učitele, Krista, a vy všichni jste bratři.

1 Timoteovi 2:5  Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš

Marek 2:7  "Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?"

 

 

 

 

***************************************************

Par.1457: Podle církevního přikázání „každý věřící, jakmile dospěl do věku užívání rozumu, je povinen alespoň jednou za rok upřímně vyznat své těžké hříchy“. Kdo si je vědom, že se dopustil smrtelného hříchu, nesmí přijímat svaté přijímání, i když má velikou lítost; nejprve musí dostat svátostné rozhřešení, leda že by měl závažný důvod, proč jít k svatému přijímání a nebylo mu možné sehnat zpovědníka. Děti mají přistoupit ke svátosti pokání před prvním svatým přijímáním.

Římanum 5:8  Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život.

 

 

***************************************************

Par.1456: Podstatnou částí svátosti pokání je vyznání knězi: „Je nezbytné, aby kajícníci uvedli ve zpovědi všechny smrtelné hříchy, kterých si jsou po pečlivém zpytování svědomí vědomi...

Par. 1497: Individuální a úplná zpověď těžkých hříchů s následujícím rozhřeše-ním zůstává jediným řádným prostřed-kem smíření s Bohem a s církví.

1 Janův 1:9  Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

Žalmy 32:5  Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: "Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti." A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

***************************************************

Katolický katechismus vyžaduje od členů vyznávání hříchů člověku, ale Bible odhaluje, že ten,kdo se narodil do Boží rodiny má přímý přístup k Božímu trůnu přijmout odpuštění hříchů. Když potom udělá hřích po spasení, vyznává svůj hřích Bohu, aby smířil svůj vztah s Ním.

Pravdivá odpuštění začínají, když osoba věří Pánu Ježíši Kristu. "Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon.Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří." (Skutky apoštolské 13:38-39) Vírou v dokončené dílo Pána Ježíše (jeho smrti za naše hříchy) věřící je obdařen obojím, jak odpuštěním hříchů, tak i 100% společenstvím s Bohem. Je to v Ježíši Kristu a Jeho životě, který za nás obětoval, že ".... máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů" (Koloským 1:14) Evangelium je Boží moc k záchraně(spasení) člověka.