BIBLE

Bible, také nazývána jako Svaté Písmo nebo Boží Slovo, je nejdůležitější k našemu porozumění tomu, co je Bohem požadováno po člověku. Římský katolicismus byl vždy ve sporu se Svatým Bohem ve sporné otázce - zdroj pravdy. Sám Pán Ježíš Kristus identifikoval pravdu s psaným Slovem. Řekl, "Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda." (Jan 17:17) Není jiného zdroje, než psané Písmo Svaté, na což výše zmíněné rčení "tvé slovo je pravda", poukazuje. Sám tento zdroj, Bible, je pro věřícího standardní pravdou a autoritou. Proto všichni pravdivě věřící důvěřují Bohu samému a jen Jeho Slovu. Bible je absolutní zdroj veškeré pravdy, stejně jako Pán deklaroval, "..Písmo nemůže být zrušeno" (Jan 10:35)

Na rozdíl od toho katolická církev deklaruje, že obojí "Posvátná tradice a Písmo svaté jsou tedy ve vzájemném těsném spojení a sdílení.."(Par.80)..Proto se má obojí přijímat a ctít se stejnou láskou a vážností."(Par.82)

Bible byla dána jako milosrdná a stála podpora proti všem duchovním zmatkům, temnotám a nejistotám zahrnujícím nejen římskokatolickou církev. Opravdově chválím Boha za tento poklad a důvěru, kterou máme v Bibli. Kéž bys i Ty brzy poznal objetí Jeho Svatého Slova jako své jediné autority.