PÍSMO NEBO TRADICE?

V Novém Zákoně je psané Slovo Boží jako jediné, na které se Pán Ježíš a Jeho apoštolové odkazují, jako na konečnou autoritu. Pán Ježíš identifikoval pravdu jako psané Slovo. Ježíš řekl: Posvěť je svou pravdou; tvé Slovo je pravda. (Jan 17:17) Apoštol Pavel deklaroval plnou dostatečnost Písma, kdy řekl: Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu. (2 Timoteovi 3:16-17). Nicméně katolická církev otevřeně tvrdí, že pravda nespočívá v Písmu samém, ale společně s Písmem a tradicí. Prosím, zvažte tento rozdíl, když se zeptám: Na které autoritě umístím svou víru? Katolický katechismus a Bible obsahují instrukce, které vedou každá k opačnému směru.

Par.80:„Posvátná tradice a Písmo svaté jsou tedy ve vzájemném těsném spojení a sdílení. Obojí vyvěrá z téhož božské-ho pramene, splývá jaksi v jedno a směřuje k témuž cíli.“

 

Jan 10:35..Písmo nemůže být zrušeno

Jan 17:17  Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.

Matouš 4:4 "Je napsáno: `Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´"

***************************************************

Par.81:„Písmo svaté je totiž Boží řeč, písemně zaznamenaná z vnuknutí Ducha svatého.“ Co se týká posvátné tradice, ta „předává Boží slovo, které svěřil Kristus Pán a Duch svatý apoštolům

 

 

1 Korintským 4:6 abyste se na nás naučili nesmýšlet nad to, co je napsáno, aby se někdo kvůli jednomu nepyšnil proti druhému.

Přísloví 30:5  Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem.

***************************************************

Par.82:„A to je důvod, proč církev nečerpá svou jistotu o všem, co bylo zjeveno, pouze z Písma svatého. Proto se má obojí přijímat a ctít se stejnou láskou a vážností.“

 

 

Marek 7:13  Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A takových podobných věcí děláte mnoho."

Zjevení Janovo 22:18  Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: kdo by něco přidal k těmto věcem, tomu Bůh přidá ran zapsaných v této knize.

***************************************************

Křesťan biblicky věřící je usvědčován Duchem svatým, přijímá, nechává se vést, věří a podřizuje se Bibli, protože je autoritou Boha, který mu ji dal. Katolická církev tupí absolutní autoritu Božího Slova tvrzením, že obojí, jak Písmo, tak i Tradice musí být přijímány s ctít se stejnou láskou a vážností. Římskokatolická církev neguje skutečný způsob, jak může člověk objevit a naučit se, jak může být spasen od svých hříchů. Vatikánské učení je doslova popsáno ve Slově Pána Ježíše, "Běda vám znalcům Zákona, neboť jste vzali klíč poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili."(Lukáš 11:52) Apoštol Pavel naléhá na věřící, "A má řeč a mé kázání nebylo v přesvědčivých řečech lidské moudrosti, ale v dokázání Ducha a moci,aby vaše víra nespočívala v lidské moudrosti, ale v Boží moci."(1Korintským 2:4-5)