MARIE

Katolická církev konstruuje paralelu Marie k Ježíši Kristu. Učí, že právě tak, jako Kristus byl bez hříchu, tak to bylo i s Marií. Učí také, že i když milost přichází od Krista, Marie je matkou milosti. Právě tak, jako Pán zachraňuje svůj lid od hříchů, také je vyučováno, že i Marie může způsobit tuto záchranu. Přestože Bible zřetelně uvádí, že je jen jediný prostředník mezi Bohem a člověkem, překvapivě katechismus katolické církve vyučuje, že Marie je prostředníkem. Právě tak, jako Ježíš Kristus vstoupil do nebe a je Králem králů, církev učí, že Marie také vstoupila na nebesa tělem i duší a je Královnou nebes. Katolická církev jde ještě dále ve tvrzení, že Marie byla počata bez poskvrnění dědičného hříchu právě tak, jako byl počat Ježíš Kristus. V této části uvidíte, jak zde katechismus představuje paralelní strategii a jak Bible čistě toto vyvrátí a rezervuje tyto úlohy jen pro Ježíše Krista samotného.

Všechno, co je zdokumentováno v katechismu katolické církve týkající se Marie je naprosto v rozporu k Svatému Písmu a výsadě jediného Spasitele, Pána Ježíše Krista. Dávání vaší důvěry Marii pro své spasení je ta nejnebezpečnější a průkazná bariéra k věčnému životu. Obraťte se proto k Pánu Ježíši Kristu samotnou vírou ke spasení, založenou na Jeho smrti a zmrtvýchvstání. On sám dává ve všech věcech usvědčení svého svatého Ducha. Věřte jen Jemu samotnému, "ke chvále slávy své milosti" (Efezským 1:6)