JE MARIE PROSTŘEDNICÍ?

Katolický katechismus představuje Marii jako prostřednici a jako ekvivalent k Ježíši Kristu jako tomu, který smíří Boha a člověka. Jinak řečeno prostředník mezi Bohem a člověkem je ten, který prosí a intervenuje v našem zájmu. Podle Písem Svatých, naše prosby v modlitbách k Bohu jsou přijatelné pouze skrze jediného prostředníka Ježíše Krista. Tyto záležitosti zprostředkování mezi Bohem a člověkem se musí brát se vší vážností, protože je jen jediný, kdo je zároveň Bohem i člověkem, a tím je Ježíš Kristus. Jedině tento prostředník může přivést věřícího do vztahu s Bohem, který jediný je Svatý. Bohu jsme přijatelní pouze tehdy, jdeme-li k Němu skrze samotného Ježíše Krista.

 

Par.969: Proto je blahoslavená Panna vzývána v církvi jako přímluvkyně, pomocnice, ochránkyně a prostřednice.

 

 

 

1 Timoteovi 2:5  Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.

1 Janův 2:1  A kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.

Židům 13:6 "Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?"

***************************************************

Par.2674: Ježíš, jediný prostředník, je cesta naší modlitby; Maria, jeho Matka i naše Matka, zcela průzračná je jeho obrazem: " ona ukazuje cestu" a je "znamením"..

Jan 14:6 "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

 

***************************************************

Nebeský Otec poslal svého jediného Syna, aby hříšník mohl k Němu přicházet přímo skrze " člověka Ježíše Krista". Tvrzení, že je ještě další pomocník, prostředník a přímluvce nebo ochránce, je v plném rozporu s Božím Slovem. Tak mnoho zmatku je obsaženo v oficiálním učení katolické církve, že velmi zřetelné a důležité vlastnosti Boha, Ducha svatého a Jeho Syna Ježíše Krista, jsou připisovány římskokatolické Marii. Nebuďte oklamáni, vaše modlitby k Marii nedosáhnou ani k Bohu Otci v nebi, ani k Ježíši Kristu. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.(Izajáš 59:2) "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14:6)