JE MARIE POVÝŠENA NA KRÁLOVNU NEBES?

K Biblickému faktu, že Kristus Ježíš byl vyvýšen na nebesa jako Král králů, katolické učení v katechismu přidává tvrzení,že Marie byla předurčena do nebe a je Královnou všeho tvorstva.

Par.966: Když konečně neposkvrněná Panna,která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva

Skutky apoštolské 1:11 Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde stejným způsobem, jak jste ho viděli odcházet do nebe.

1 Timoteovi 6:15 ..požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán panujícíc

***************************************************

Par.974: Nejsvětější Panna Maria byla po skončení svého pozemského života vzata s tělem i duší do nebeské slávy, kde se již podílí na slávě vzkříšení svého Syna, předjímajíc vzkříšení všech údů jeho Těla.

 

Izajáš 45:22  Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.

Jeremjáš 7:18  Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi.

***************************************************

Vyučování římskokatolické církve týkající se "královny nebes" připomíná starověké féničany, kteří uctívali Astarte jako "královnu nebes" nebo babylónské, kteří uctívali Mylittu jako jejich "královnu nebes". Skrz naskrz celou historií světa mnoho pohanských národů uctívalo bohyni, kterou nazývali "královnou nebes". V Písmu Svatém je jediný odkaz, týkající se "královny nebes" a tento odkaz důrazně varuje, že její uctívání provokuje pravého Boha k hněvu. V kapitolách čtyři a pět knihy Zjevení Janova, je ukázáno nebe a Ježíš Kristus jako Pán Pánů a Král Králů. Jak dalece vy provokujete Pána uctíváním "královny nebes" skrze své modlitby a uctívání?