MARIINA ÚLOHA VE SPÁSE

Boží milost a láska ve spasení nepřichází k nám přes matku. Spíše Boží milost a láska ve spasení je práce nejvyššího kněze Ježíše Krista přicházející skrze Něj samotného. Podle Písma svatého naše osobní spasení bylo koupeno smrtí, kde se obětoval za naše hříchy Ježíš Kristus před 2000 lety. Pán Ježíš Kristus sám žil perfektní život a koupil svou vlastní krví naši spásu. Byla to práce Ježíše Krista samotného. Katechismus katolické církve na druhé straně připisuje Marii účast v práci na našem spasení.

Par.494: „Jak praví svatý Irenej, ‘svou poslušností se stala příčinou spásy pro sebe i pro celé lidské pokolení.

Par.511: Panna Maria „ze svobodné víry a poslušnosti spolupracovala na lidské spáse“.

Skutky apoštolské 4:12  A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni."

Jan 3:16  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.

***************************************************

Par.968: „Zcela zvláštním způsobem spolupracovala na díle Spasitelově poslušností, vírou, nadějí a vroucí láskou pro obnovení nadpřirozeného života duší. Proto se stala naší matkou v řádu milosti.“

Par.969: Když byla vzata do nebe, neopustila tento spasitelný úkon, ale nadále nám získává dary věčné spásy svými mnohonásobnými přímluvami … Proto je blahoslavená Panna vzývána v církvi jako přímluvkyně, pomocnice, ochránkyně a prostřednice.“

Koloským 1:20..aby jeho prostřed-nictvím všechno smířil se sebou. Skrze něj způsobil pokoj, když krví jeho kříže usmířil to, co je na zemi, i to, co je na nebi.

Filipským 2:8  A když se octl v lidské podobě, pokořil se a stal se posluš-ným až k smrti, k smrti na kříži. Proto ho Bůh také povýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby ve jménu Ježíše pokleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí

***************************************************

Par.964: Toto spojení matky se synem v díle spásy je zřejmé od chvíle pozemského početí Krista až do jeho smrti.“.. „Blahoslavená Panna se ubírala cestou víry a své spojení se synem udržovala věrně až ke kříži. Tam stála ne bez Božího plánu, spolu se svým jednorozeným hluboce trpěla, přidružila se k jeho oběti svou mateřskou duší a láskyplně souhlasila, aby byl zabit obětní dar, který ona zrodila.

Židům 1:3..sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti na výsostech

Skutky apoštolské 16:31.."Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům."

Jan 3:36  Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo ale Synu nevěří, nespatří život a zůstává na něm Boží hněv."

***************************************************

Jakékoliv obrácení se člověka k Marii s nadějí,že v ni nalezne spasení,je domýšlivou urážkou dokonalé práce Pána Ježíše Krista a Boha, který je původní příčinou spasení člověka. Je to také krádež spásonosné role Pána Ježíše Krista, kdy On sám je způsobem naší záchrany. Tvrzení, že Marie je "naší matkou v řádu milosti" je pravé odmítnutí Osoby a úřadu Ježíše Krista, o kterém jasně vyučuje Písmo Svaté. Toto tvrzení předpokládá, že k Jeho dílu milosti byla potřebná i matka. Taková "milost" není vůbec milostí. Tak jako ap.Petr říká:"..Bůh veškeré milosti, jenž nás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, přivede k dokona-losti."(1 Petrova 5:10) Když však přišla plnost času, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kteří byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství.(Galatským 4:4 )

Z Písem Svatých je zcela zřetelné, koho Bůh ustanovil k úloze Vykupitele a to Ježíše Krista. Tato úloha v žádném případě nebyla sdílena s nikým jiným. Pro Boha byla přijatelná pouze dokonalá oběť Pána Ježíše Krista, a tak vykoupení bylo dokončeno jen skrze Něj."Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14:6)


"Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vstupuje jinudy, ten je zloděj a lupič.." (Jan 10:1)