JE MARIE BEZHŘÍŠNÁ?

Římský katolicismus se pokouší vybudovat paralelu Marie k Ježíši Kristu ustanovením,že byla bez jakéhokoliv hříchu právě tak, jako byl Ježíš Kristus. Toto tvrzení je základem pro mnoho dalších dogmat týkajících se Marie. Proto je více než nezbytné srovnat toto učení katolického katechismu spolu s pravdou nalezenou v Bibli Svaté.

Par.493:.."Z Boží milosti zůstala Maria po celý svůj život nedotčena jakýmkoli osobním hříchem."

Par.966: „Když konečně neposkvrněná Panna, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny.

 

 

Římanům 3:23  neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.

Židům 7:26  Slušelo se totiž, abychom měli takovéhoto nejvyššího kněze - svatého, nevinného, neposkvrněného, odděleného od hříšníků a vyvýšeného nad nebesa.

1 Janův 3:5  A víte, že on se ukázal, aby sňal naše hříchy, a žádný hřích v něm není

***************************************************

Par.491: Blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu všemo-houcího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědič-ného hříchu.

 

Římanům 5:12  A proto, jako skrze jednoho člověka (Adama) vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.

Židům 4:15  Nemáme totiž nejvyššího kněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl ve všem pokoušen podobně jako my, avšak zůstal bez hříchu

***************************************************

Bůh je nazýván "Spasitel", který zachránil svůj lid od hříchu. Celé lidstvo od Adama dále zhřešilo a rozsudek tohoto hříchu je smrt. Z toho důvodu potřebujeme spasitele. Dokonce matka Páně sama potřebovala svého Spasitele a bez Něj by byla duchovně ztracena. Marie byla hříšná a Boží milostí byla zachráněna Bohem svým Spasitelem..Sama se radovala z té radosti, kterou sdílela spolu se všemi věřícími, protože měla pravého Spasitele.

Mariina pozice je také viditelná v následujících Písmech. Za prvé, Marie sama sebe uznávala za zachráněnou hříšnici. Tehdy Marie řekla: "Má duše velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,.." (Lukáš 1:46) Potom Josef a Marie společně obětovali za hřích podle toho, jak vyžadoval Boží Zákon. ..a aby dali oběť, jak je to řečeno v Pánově zákoně: "Dvě hrdličky nebo dvě holoubata."(Lukáš 2:24) Jestliže Marie byla bezhříšná, nebylo by potřeba obětovat pár ptactva jako oběť Pánu.

Můžeme všichni děkovat Pánu, že Marie byla a je opravdově "požehnaná mezi ženami", nicméně víme, že nebyla požehnaná jako rovna Pánu Ježíši Kristu. Proto Boží Slovo říká:
Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostou-pím modlám.(Izajáš 42:8 )