JE MARIE CELÁ SVATÁ?

Bible zřetelně učí, že Bůh sám je nekonečný, věčný a neměnný ve svém bytí. Bůh je moudrost, síla, svatost, spravedlnost, dobrota a pravda. Je celý Svatý. Jeho Svatost je vlastností, která zahrnuje všechny ostatní -  Jeho spravedlivost je Svatá, Jeho pravda je Svatá, a Jeho spravedlnost je Svatá. On je každou svou vlastností a celkovou vlastností svatosti oddělen od každého bytí. Přesto katechismus katolické církve adresuje Marii vlastnosti (které náleží jen Bohu), jako jsou „Matka milosrdenství“, která je celá svatá.

 

Par.2677: Když prosíme Marii, aby se za nás přimlouvala, uznáváme, že jsme ubozí hříšníci, a obracíme se k „Matce milosrdenství“, která je celá svatá.

 

 

Zjevení 15,4  Kdo by se nebál tebe, Pane, a neoslavoval tvé jméno? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a budou se klanět před tebou,..

Izajáš 6:3" Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."

***************************************************

Par.2030:...Církev mu (křesťanovi) dává příklad svatosti,její vzor a pramen poznává v nejsvětější Panně Marii..

 

 

1 Samuelova 2:2  Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.

Izajáš 42:8  Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.

***************************************************

Katolické vyučování, že Marie je "celá svatá" je velmi závažné tvrzení. Boží Slovo, Bible prohlašuje, "Svatý, Svatý, Svatý, je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy." (Izajáš 6:3). Proto nazývat Marii jako celou svatou a jako zdroj svatosti je rouhání a zcela proti Písmům. Toto neuctivé vyučování je pokusem o krádež základní božské slávy. Důvod, proč potřebujeme být spaseni před Bohem, který je Svatý, je v slovech Písma, " Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh." (1 Samuelova 2:2)

Jako u mnoha dalších katolíků, dnes to může být poprvé, co jste byl konfrontován s touto pravdou. Je zcela zřejmé, že římskokatolická církev dělá z Marie Boha. Nicméně jste nyní viděl zcela jasně oficiální učení Římské církve ve světle Biblické pravdy. Opravdu můžete být věrní katolickému vyučování, anebo věříte tomu, co je Božím Slovem? Bible a katolické vyučováni jsou v diametrální opozici vůči sobě:  Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: (Jozue 24:15)