NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ

Katechismus katolické církve učí, že Marie byla "plná milosti" a bezhříšnou od samého počátku jejího početí. Proto také vyučuje dogma o neposkvrněném početí. Toto velmi závažné tvrzení stojí oproti tomu, co je psáno v Bibli, kde je jen jedno "neposkvrněné početí" a to našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Par.491: Církev si během staletí uvědomila, že Maria, plná Boží milosti, byla vykoupena už od svého početí.

 

 

 

 

 

Největším požehnáním milosti je      "Slovo, které se stalo tělem".

Jan 1:14  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Jan 1:16  A my všichni jsme vzali z jeho plnosti, a to milost za milost.

Jan 1:17..milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

***************************************************

Par.508: Z Evina potomstva Bůh vyvolil Pannu Marii, aby byla matkou jeho Syna. Jako „plná milosti“ je „nejvznešenějším plodem vykoupení“: od prvního okamžiku svého početí je zcela uchráněna poskvrny prvotního hříchu a během svého života se nedopustila žádného osobního hříchu.

 

 

 

Otcova vůle byla, aby plnost a milost,  přebývala v Kristu Ježíši samotném.

Efezským 1:22  A tak poddal všechno pod jeho nohy a dal ho církvi jako hlavu nade vším. Ona je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všem.

Židům 1:3  On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; slovem své moci udržuje všechno, co je. Když sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti na výsostech

***************************************************

Od samého pádu Adama v zahradě Eden, celé lidstvo se rodí s dědičným hříchem a člověk vinný hříchem je oddělen od Boha od okamžiku narození. A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. (Římanům 5:12) Všechno, co bylo kdy zdokumentováno, týkající se vyučování katolické církve o Marii a jejím neposkvrněném početí je naprosté znesvěcení a rouhání před Bohem, který jediný je Svatý, a výlučným Spasitelem Pánem Ježíšem Kristem.