PAPEŽSKÝ ÚŘAD

Podle oficiálního učení římskokatolické církve, Pán Ježíš ustanovil sv.Petra jako viditelný základ své církve. Svěřil mu klíče a biskup Římské církve, následovník sv.Petra je "hlava jednoty biskupů,náměstek Krista a pastýř universální církve na zemi"(kodex kanonického práva #331). Papež, římský biskup a nástupce svatého Petra, „je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů i celého množství věřících“. „Římský biskup ze svého úřadu Kristova náměstka a pastýře celé církve má totiž nad církví plnou, nejvyšší a všeobecnou pravomoc a je oprávněn ji vždycky svobodně uplatňovat.“ (Katechismus par.882)

Pro většinu katolíků, úřad a autorita papeže spočívá ve víře, že apoštol Petr ustanovil následníky. Proti vyučování Písem, papežství deklaruje, že církev byla založena na apoštolovi Petru samotném říkajíce, že on byl prvním biskupem Říma a tak veškerá jeho autorita přechází na následující papeže a biskupy.Tento předpoklad tvoří základní kámen římského katolicismu.V základním chápání katolíka je, že papež je duchovní hlavou církve spolu s dalšími atributy přidělovanými tomuto muži. Církev se odkazuje na papežský úřad, jako na úřad Náměstka Krista (Vicarivs Filii Dei) a také tvrdí,že je neomylnou věroučnou autoritu. Prosím, pečlivě zkoumejte oficiální pozici katolické církve ve světle Božího Slova - Bible, která jasně prohlašuje, kdo je hlavou Boží církve.

Ať je známo vám všem i všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, jehož Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze toho stojí před vámi tento člověk zdravý. To je ten `kámen zavržený vámi staviteli, který se stal hlavním kamenem klenby´. A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni."(Skutky apoštolské 4:10-12)

..on je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby ve všem držel prvenství.Vždyť Otci se zalíbilo, aby veškerá plnost přebývala v něm.Koloským 1:18-19