NEOMYLNOST PAPEŽE

Římskokatolická církev učí, že papež není schopen říci cokoliv chybného, týkající se jeho výuky ve věcech víry a mravů. Bible na druhé straně říká, že jedině Bůh je bez chyby! Podle katechismu katolické církve, Římský papež z důvodu svého úřadu, je neomylný ve všem,co řekne týkající se víry nebo mravů. Biblicky, neomylnost je vlastnost, výhradně patřící Bohu samotnému a ne komukoliv jinému nebo skupině lidí. Věčnost, vševědoucnost a neomylnost patří mezi Božské, nesdělitelné a přirozené vlastnosti. Takové vlastnosti, které nemohou být svěřeny nebo postoupeny stvoření. Všechna stvoření chybují ve faktu tak, že Bible slavnostně deklaruje: "Není spravedlivého, není ani jednoho." (Římanům 3:10)

Par.891: „Tato neomylnost přísluší římskému biskupovi...když s konečnou platností vyhlašuje nauku o víře a mravech jako nejvyšší pastýř a učitel všech věřících křesťanů, který své bratry utvrzuje ve víře..Tato neomylnost sahá tak daleko, jak sahá poklad božského zjevení."

 

 

 

 

Exodus 20:2-3  Já jsem Hospodin Bůh tvůj... Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Marek 7:8,9,13  Opustili jste totiž Boží přikázání a dodržujete lidskou tradici, očišťování džbánů a pohárů. A takových podobných věcí děláte mnoho." A řekl jim: "Zavrhujete Boží přikázání čistě, abyste zachovali svou tradici. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A takových podobných věcí děláte mnoho."

Izajáš 8:20  Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?

***************************************************

Par.890: Pastýřský úkol učitelského úřadu je tedy zaměřen na bdělost, aby Boží lid zůstával v pravdě, která osvobozuje. Kristus vybavil pastýře pro tuto službu charismatem neomylnosti ve věcech víry a mravů.

 

Jan 8:31  Ježíš tedy řekl těm Židům, kteří mu uvěřili: "Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky. A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí."

Matouš 22:29 "Bloudíte, protože neznáte Písma ani Boží moc..."

***************************************************

Par.2051: Neomylnost učitelského úřadu pastýřů se vztahuje na všechny prvky nauky, včetně morálky, bez nichž nelze uchovat, vykládat nebo dodržovat pravdy víry vedoucí ke spáse.

 

 

 

Římanům 3:23 neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.

Jan 17:17  Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.

1 Petrův 1:24  Vždyť: "Veškeré tělo je jako tráva a všechna lidská sláva jako květ trávy. Tráva uschla a její květ opadal, ale Pánova řeč zůstává navěky." A to je to slovo, jímž vám bylo vyhlášeno evangelium.

***************************************************

Papežské prohlášení "neomylnosti učitelské autority" je v podstatě prohlášení o božství. Jen Pán Bůh je bez chyby u něhož není žádná proměna a ani stín posunu.(Jakub 1:17) Vatikánská doktrína staví na odiv tvrzení, že papež je "Svatý Otec". Není více překvapivé a viditelné arogance papežství, než toto děsivé tvrzení,že je neomylný. Bible říká: neboť jsem já Bůh silný, a ne člověk, u prostřed tebe svatý,...(Ozeáš 11:9)

Papež když ustanovil sebe jako nejvyššího, popřel absolutní autoritu Boha! Překvapivě v tomto tvrzení o božských atributech Boha, papež naplnil to, co je prorokováno v Bibli, že tento člověk ustanovil sebe vprostřed Boží lid a prohlásil se za Svatého Otce. Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha.(2 Tes. 2:4)

Pro křesťany je Bible - Boží Slovo - objektivním základem, na kterém s nadějí setrvávají. Víra založena na této bezpečné autoritě je očekávání, že Pán Bůh vykoná všechno, co slíbil nám všem, kdo jsme v Kristu, "..A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten Syn živého Boha." (Jan 6:69). Kvůli tomuto trvalému spojení mezi Písmy svatými a pravdivou vírou, Boží Slovo musí být studováno s ohledem na jeho plnou pravdivost. Připomeňme si ta překrásná slova apoštola Pavla, "...neraduje se z nepravosti, ale raduje se z pravdy.." (1Korintským 13:6)