Z hlubin pekla a očistce

Narodil jsem se v Kanadě, v hrabství Rigand (provincie Vaudreuil, Quebec). Mí rodičové pocházeli z Francie a byli katolíci. Narodil jsem jako deváté dítě, z celkem desíti dětí. Měl jsem sedm bratří a dvě sestry. Rodičové byli velmi pobožní lidé, poctiví, moudří a velmi dobře dbali na to, aby dobře vychovali své děti. Vedli je jak k Bohu, tak i ke své vlasti. Přesto vše kolikrát zapomínali se přesně modlit podle kuliček na růženci, chodit ke zpovědi, účastnit se mše a plnit všechna přání kněží. Není to problémem jednotlivých katolíků, ale římskokatolického systému a lidí, kteří dohlížejí na jeho funkci.

Už v den narození jsem byl rodiči přiveden do místního kostela ke křtu. V sedmi letech jsem byl poprvé u zpovědi. Kněží mi kolikrát pokládali tak nemravné otázky, které nemám ani po těch letech odvahu napsat. Poté jsem přistoupil k prvnímu svatému přijímání a později jsem byl biřmován biskupem z Montrealu. Po desíti letech na škole u Burgetů jsem slyšel od kněze a učitele Charlese Edouarda, že Bůh si mě sám povolal, abych se stal knězem. A tak jsem se rozhodl představeného poslechnout a nastoupil jsem do vyššího duchovního semináře v Montrealu. Strávil jsem tam čtyři dlouhé Peter Alphonsus Sequinroky od r. 1862 až do 1866. Po tento čas jsem byl zcela mimo venkovní svět. Každý den jsem se oddával studiu teologie Liguoriho a Peronnea. Byl jsem velmi svědomitým studentem a v semináři jsem pečlivě plnil všechny své povinnosti. 22. prosince 1866 jsem přijal kněžské svěcení z rukou biskupa Burgeta za přítomnosti dalších 60 kněží.

Během 14 let jsem směl vidět mnoho znepokojujících věcí. Nakonec mě velmi trápil hřích a špatnost, se kterou jsem se setkal ve farnostech Montrealu, Novém Brunswicku, Massachusetts, New Yorku a Minnesotě, což ukazovalo jak tragicky nemocný je okruh představitelů církve na americkém kontinentě. To vše mě vedlo k tomu, že jsem nakonec opustil římskou církev. Stalo se tak během týdenní návštěvy v Detroitu. Poprvé jsem ve francouzském kostele baptistů promluvil proti učení Římu. Kázání se týkalo novému dogmatu z roku 1870, podle kterého papež je údajně neomylný.

Ještě jsem nebyl obrácen ke Kristu. Avšak toho času ke mně přišla zpráva o Charlesi Chiniquym, který se po 25 letech kněžství stal Božím nástrojem, který přiváděl ke Kristu spousty toužících po spáse duší z římskokatolické církve. Dověděl jsem se, že Chiniquy poskytuje útočiště ve svém domě kněžím, kteří začínají vidět Kristovo světlo, a kteří nemohou dále nést těžké břemeno římského papeže.

Napsal jsem Charlesi Chiniquymu, aby se semnou sdílel o bohatství svého svědectví. Bylo to v době, kdy jsem si nevěděl rady s obrovským množstvím starostí. Ve své odpovědi napsal: "Přijď, drahý bratře Sequine, rád se o Tebe postarám". A staral se o mě velmi šlechetně, tak jak se patří na pravého Kristova služebníka. Kromě mě v jeho domě bydleli další dva kněží, kteří stejně jako já hledali pokoj převyšující veškeré porozumění.

A tak se starý Chiniquy modlil se k Bohu, aby mi dal do srdce upřímně porozumět, že jsem ztracen, pokud se neobrátím a neoddám Tomu, který přišel zachránit hříšníky. Jednoho dne po obědě, když jsme obyčejně četli Písmo svaté a modlili se, poprvé v životě jsem zpozoroval, jak velmi moc jsem odporným a špinavým v Božích očích, díky svým hříchům. Na kolenou se slzami v očích jsem zvolal k Bohu: "Co mám dělat?"

Po zbytek dne jsem na kolenou prosil Boha, aby ve jménu svého drahého Syna mi ukázal cestu k Sobě. Otevřel jsem Nový Zákon a přečetl jsem:

"Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil." (Efezským 2:8-9)

Náhle jsem pochopil, že spasení je Božím darem, a pozvedl jsem svůj zrak k Pánu Ježíši Kristu - a Bůh mě zachránil.

V neobvyklé chvíli svého obrácení se k Bohu, když se rozehnala mračna a padaly na mě sluneční paprsky, hrnulo se mi z očí mnoho slz, ale z radosti. Běžel jsem za svým přítelem Chiniquym a pověděl mu o všem, co se stalo. Zavolal jsem taky přátele sousedy říkaje jim: "Radujte se mnou - protože dnes jsem nalezl pokoj, klenot, perlu, kterou jsem ztratil. Našel jsem dar". A tak se celý dům naplnil radostí.

"Nebeské království je podobné kupci hledajícímu krásné perly, který když našel jednu velmi vzácnou perlu, šel, prodal všechno, co měl, a koupil ji." (Matouš 13,45-46). Spasení je jen v Pánu Ježíši Kristu!

Peter Alphonsus Sequin,
obrácený kněz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kanaďan Peter Alphonsus Sequin odešel již k Pánu. Zahrnuli jsme zde jeho svědectví jako perlu, která odráží lesk Pánova světla.