KRISTOVA NEVĚSTA

Katechismus katolické církve učí, že všechny jeptišky jsou mysticky zasnoubeny s Ježíšem Kristem. V tomto aktuálním manželském obřadu je mladá dívka oblečena do bílého šatu a dělá veřejný slib církvi. Po tomto veřejném vyznání je řečeno, že se stala nevěstou Ježíše Krista a musí se mu zasvětit Bohu do konce života. V této důmyslné myšlence katolická církev nabízí mladé ženě náhradu manželství se skutečným manželem. Přestože je koncept "Kristovy nevěsty" nalezen v Písmu, vyzývám vás, milí čtenáři, abyste se spolu se mnou podívali, koho Pán Ježíš Kristus v Písmu Svatém nazývá svou nevěstou.

Par.923: Když panny veřejně „vyjádřily posvátné předsevzetí důsledněji následovat Krista a byly od diecézního biskupa podle schváleného liturgického obřadu zasvěceny Bohu, mysticky se zasnoubily Kristu, Božímu Synu, a oddaly se službě církve“. Tímto slavnostním obřadem (Consecratio virginum) „se panna stává zasvěcenou osobou jako znamení přesažné lásky církve ke Kristu, eschatologického obrazu nebeské Nevěsty a budoucího života."

1 Timoteovi 4:1  Duch však výslovně říká, že v posledních časech někteří odstoupí od víry, naslouchajíce bludným duchům a učením démonů. Pokrytecky mluví lež, mají cejcho-vané svědomí, brání lidem vstupovat do manželství, přikazují zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je ti, kdo věří a poznali pravdu, s vděčností užívali.

 

 

***************************************************

Výklad římskokatolické církve, že jeptiška je nevěstou Kristovou, není založen na pravdě toho, co prohlašuje Bible. Písmo Svaté se jasně vyjadřuje v tom, že Nevěstou Kristovou nebo Tělem Krista zahrnují ti, kdo se znovuzrodili ve vztah s Bohem skrze Ježíše Krista. Tito jednotlivci jsou začlenění do neviditelné unie s Ježíšem Kristem. (1 Korintským 12:12-14) Jeho Tělo se skládá z mnoha členů skrz věky a skrz celý svět. Bible odkazuje se na tuto unii jako "Církev." Přes celá století Nevěsta Kristova pokračovala v růstu jako lidé, kteří byli smíření k životu Bohem skrze smrt Ježíše Krista na golgotském kříži. Mezitím Bůh připravuje toto tělo věřících, svou Církev, aby byla spojena s Ježíšem.

Apoštol Pavel nás učí, že Církev je současně pod přeměňováním, očišťuje a obmývá se učením Slova Božího (Bible). Čteme toto v Efezským 5:25-27: Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni,aby ji posvětil, když ji očistil koupelí vody skrze slovo, aby ji postavil před sebou jako slavnou církev, nemající poskvrnu ani vrásku nebo cokoli takového, ale aby byla svatá a bez úhony. Apoštol zde srovnává vztah mezi manžely s manželkami, jako Kristus se svou Církví.

Až nastane konec - čas vyvrcholení posledních věků, Ježíš Kristus přijde si pro svou Nevěstu, neboli Církev. Dostáváme o této skvělé události zmínku ze Zjevení Janova 19:7-9
Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova a jeho manželka se připravila, a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment." (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.) A řekl mi: "Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři." A řekl mi: "Toto jsou pravá Boží slova." .... "Pojď, ukážu ti Nevěstu, manželku Beránkovu." (Zjevení 21:9)

Drahý čtenáři, zkoumejme každý stav své duše. Byl jste obmyt a očištěn Božím Slovem? Budete stát svatý a bezúhonný před Beránkem Božím při Velké Svatební Večeři?