PROČ SESTRA?

Proč katolická církev trvá, aby měly ženy "klášterní" nebo "náboženský" životní styl? Pro udržování růstu uvnitř katolických institucí je systém závislý na nových rekrutech z každé generace.Řeholnice jsou páteří katolických církevních škol a nemocnic. Oba tyto instituty jsou nástrojem ke konverzi ostatních k římskokatolické církvi. Sestry jsou nejen odpovědny za denní činnost v těchto institucích, ale také vyučují zásady katolické církve a upozorňují na důsledky neposlušnosti k těmto zásadám. Pro získání této síly využila církev slibu mravní bezúhonnosti a doživotní oddanosti katolické církvi namísto slibu služby a oddanosti Pánu Ježíši a přitom v řádném legitimním životě s manželstvím a rodinou.

Par.917: ...vyrostly různé formy života v samotě nebo ve společenství a různé řeholní rodiny, které slouží jak k prospěchu svých členů, tak k dobru celého Kristova Těla

 

Genesis 2:24  Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

Kazatel 7:29  Hleď, jenom na to jsem přišel, že Bůh sice učinil člověka přímého, ten však vyhledává samé smyšlenky.

***************************************************

Par.927:..Zakládání a misionářské roz-šíření církve vyžaduje přítomnost řeholního života ve všech jeho formách už od počátků evangelizace.

Par.929: Členové těchto společností se svým 'životem dokonale a zcela odda-ným tomuto posvěcování',  jsou 'účastní evangelizační služby církve',...

Jan 17:15  Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od toho zlého.

Skutky apoštolské 1:8 ..ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří a až do posledních končin země."

***************************************************

Par.915:..Dokonalost lásky, k níž jsou všichni věřící povoláni, ukládá těm, kteří dobrovolně přijmou povolání k zasvěcenému životu, povinnost zachovávat čistotu v celibátu pro Boží království, chudobu a poslušnost..

Par.922: Již od apoštolských dob existovaly křesťanské panny a vdovy, které Pán povolal, aby se mu bezvýhradně oddaly s větší svobodou srdce, těla i ducha; udělaly rozhodnutí, schválené církví, žít v panenském stavu respektive ve stavu trvalé čistoty „pro nebeské království“

1 Timoteovi 5:14  Proto si přeji, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly protivníkovi žádnou příležitost k pomlouvání.

1 Korintským 7:8  Svobodným a vdovám tedy říkám, že by pro ně bylo dobré, kdyby zůstali jako já. Nemohou-li se však zdržet, ať vstoupí do manželství. Je přece lepší vstoupit do manželství, než se pálit.

Titovi 2:4  ať učí mladé ženy, aby milovaly manžely a děti, byly rozváž-né, cudné, pečující o domácnost, laskavé, poddané svým manželům, aby Boží slovo nebylo tupeno.

***************************************************

Zdá se, že římskokatolická církev učí, že manželský vztah je méně duchovní, než celibátní život. Katechismus identifikoval osoby, které udržují  své panenství, že jsou blíže sjednoceny s Kristem. Nicméně, nacházíme, že klášterní život není zmíněn v Písmech. Místo toho Písmo povzbuzuje manželství. Pán NEŘEKL, proto opustí muž otce a matku a přidruží se ke skupině dalších, kteří se zdržují manželství, protože jeho cesta života je takto ustanovena. Ba naopak.. Žádná taková forma života nebyla nikdy ustanovena Pánem. Kdyby Pán Ježíš zamýšlel pro člověka, aby žil v klášterech s abatyšemi, určitě by to řekl.

Každému člověku byla dána přirozená sexualita. Z tohoto důvodu je zde vztah manželství. Písmo volá dívky, aby byly ve svazku manželském a měly domácí životní styl, ale nikdy se nezmiňuje o životě v klášteru. V listu Titovi, kapitole 2, apoštol Pavel vyzývá starší ženy učit mladší jak pečovat o domácnost.

U mladých žen v zavádějící horlivosti sloužit blíže Bohu mnoho z nich věří, že zdržováním se manželství a sexuálního vztahu, mohou být blíže Bohu. Celý koncept klášterního života je zcela opakem života, pro který Bůh stvořil ženu. I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou." (Genesis 2:18) Je tolik smutné, že Římskokatolická církev využívá tuto mladickou horlivost za účelem plnit svá volná pracovní místa..