Kapitola 1. - SVOD V JEHO JMÉNU

Bible nás učí, že Bůh má protivníka. Od pádu Adama a Evy v Edenu ovlivňuje tento svět satan, ten, "který sváděl celý svět."
Jeho cílem bylo vždy oslepovat mysl lidí, „aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.“ Avšak když má člověk na zřeteli světlo Božího slova, jeho mysl je uváděna do pravdy.

Písmo nám také zjevuje, že Satanova snaha podvést lidstvo dosáhne svého maxima právě před druhým příchodem Ježíše. Satan vynaloží konečné úsilí, aby svedl svět, tentokrát ve jménu Spasitele, Ježíše Krista. Tato kapitola bude dokumentovat jeho scénář a ukážeme si, že nás Bible s předstihem varuje před těmito časy mocného duchovního klamu.

Neviditelná válka

Uvědomujete si, že jsme uprostřed válečného konfliktu, který se odehrává všude okolo nás, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu? Této bitvy se neúčastní vojenské artilerie hmotného světa. Bitva se odehrává v duchovní dimenzi. Přesně tak jako kulka, granát nebo bomba přinášejí smrt a ničení, také střely vypálené na nás našimi duchovními protivníky mohou být stejně devastující. Bitevním polem je v tomto případě lidská mysl. Informace, které do své mysli přijmeme, mohou být duchovně smrtící.

Apoštol Pavel mluví o tomto problému jasně. Ve svém listu Efezským je varuje před neviditelným světem, který se snaží zaútočit na lidské bytosti a duchovně je zničit:

„Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“

Poté, co identifikoval nepřítele, Pavel nastínil strategii, která je nezbytná k porozumění tomu, jak nepřítel pracuje a jak bychom měli reagovat. Prohlašuje:

„Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy: ´opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.“

„Pravda“, nebo „štít víry“, o kterém píše Pavel, je Boží slovo. I Ježíš mluvil o tomto velmi jasně. „Tvé Slovo je pravda,“ prohlásil.

Jestliže se hodláme chránit před „ohnivými střelami“ Satana, je nesmírně důležité, abychom dobře znali vše, co Bůh řekl a co je zapsáno v Bibli.

Jasnější slovo

V Bibli nalézáme i další důležitý princip, a to je fakt, že s naprostou jistotou známe budoucnost dříve, než se stane-samozřejmě tehdy, když Bible k této budoucnosti odkazuje. Jak píše Petr:

„Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“

Biblické verše týkající se budoucnosti jsou Bohem inspirované a přesné. Je také zjevné, že jsou jisté události nebo okolnosti, u kterých si Bůh přeje, abychom o nich věděli předem. Petr nám říká, že je důležité pečlivě sledovat, kdy nám Bůh odhaluje budoucí věci. Tyto jasné a konkrétní verše pro nás budou jako světlo zářící v temnotě a pomohou nám rozumět a být připraveni.

Falešní Kristové

Dvacátá čtvrtá kapitola Matoušova evangelia je jedním z nejznámějších a nejvíce studovaných oddílů Písma, pokud jde o to dozvědět se něco o událostech posledních dnů. Tato kapitola zaznamenává řadu Ježíšových prohlášení, jimiž odpovídá na otázku svých učedníků: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“

Když Ježíš na tuto otázku odpovídá a osvětluje mnohé události, ke kterým dojde, v jedné oblasti velmi důrazně varuje a prohlašuje, že toto bude nejzřetelnějším znamením ze všech zmíněných. I přesto, že se budou mnohde vyskytovat zemětřesení, hladomor, války, mor, a bezpráví mezi lidmi bude na vzestupu, Ježíš zdůrazňuje duchovní klam jako nejdůležitější znamení, na které je třeba dávat pozor. Tento duchovní podvod, prohlašuje Ježíš, přijde v Jeho jménu.

Zamysleme se například nad první odpovědí na otázku učedníků: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, ´já jsem Mesiáš´a svedou mnohé.“

Je zjevné, že tato Ježíšova slova byla řečena tak, aby upoutala naši pozornost. Cítíme z nich naléhavost a volání po připravenosti - mějte se na pozoru znamená být opatrný nebo ostražitý. Také fakt, že tento klam se bude dít ve jménu Krista a „mnozí“ budou svedeni „mnohými“, je velmi závažný. I když tento verš sám o sobě by pro nás měl být dostatečně varující, pokud jde o duchovní klam posledních dnů, Ježíš dále zdůrazňuje velikost tohoto podvodu, když říká: „povstanou lživí proroci a mnohé svedou.“

Ježíš pokračuje popisem mnoha dalších událostí, které se stanou před Jeho příchodem, a pak se vrací k tématu podvodu, který přijde v Jeho jménu. Tentokrát je Ježíš konkrétnější, pokud jde o podobu, jakou tento klam na sebe vezme. Varuje před dobou, kdy přijdou falešná zjevení bytostí, prohlašujících se za „Krista“, a tato zjevení budou doprovázena tím, co Ježíš popisuje jako „velká znamení a zázraky“, které budou rozmanité a klamné. Čteme:

„Tehdy, řekne-li vám někdo ´Hle, tu je Mesiáš, ´nebo ´Tam´, nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“

Kromě toho, aby objasnil pravou povahu těchto zjevení, Ježíš prohlašuje: „Když vám řeknou ´Hle, je na poušti! ´, nevycházejte! ´Hle, v tajných úkrytech, ´ nevěřte tomu! Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.“

Tajné úkryty

Jak čteme ve 24. Matoušově kapitole, je zjevné, že duchovní svod bude probíhat ve spojitosti s falešnými zjeveními. Přesněji nám Ježíš chtěl dát na vědomí, kde tyto události se budou odehrávat.

Abychom nebyli nuceni spekulovat o těchto důležitých věcech, Ježíš popsal přesně místo, kde se tyto falešné události budou vyskytovat. Zatímco v anglických překladech Písma (v českých taktéž – pozn. překladatele) je řečeno, že falešní kristové se budou vyskytovat v „tajných úkrytech“ nebo „skrytých místech“ nebo „skrytých dutinách“, pohled na řecké slovo ‚tameion‘ nám poskytuje bližší náhled. S odkazem na Strongovu konkordanci, skutečný význam řeckého slova ‚tameion‘ je přeložený jako skrytá místa je:

Tameion (tam-i‘-on); zkrácenina středního rodu předpokládané odvozeniny ze slova „tamias“ (rozvodka nebo rozdělovač; blízké slovu „temno“ – rozdělovat); dispenzář nebo zásobník, tj. pokoj v přízemí uvnitř domů v Orientu (obvykle byl užíván k uchovávání zásob nebo uchýlení se do soukromí, bylo to místo pro odpočinek v ústraní).

Jinými slovy původní řecké slovo ‚tameion‘ znamená nějaký druh uložiště nebo dispenzáře. Může taková nádoba nebo uložiště sloužit k uložení falešného krista? Zní to divně, ale jak se dále dočtete, je možné, aby tato předpověď o Kristu se v současnosti naplňovala?

Řekl nám to předem

V pětadvacátém verši 24. kapitoly Matoušova evangelia je Ježíšovo tvrzení, které má velkou důležitost: „Hle, řekl jsem vám to předem.“ Učedníci se ptali na znamení času, které budou naznačovat poslední věk. Ježíš odpověděl na jejich otázky. Odpovědí svým učedníkům, Ježíš umožnil každému (nejen v dnešní době), kdo čte tyto verše, aby věděl, že to bylo oznámeno dopředu. Byli jsme varováni a smíme vidět tyto věci, které byly předpovězeny. Můžeme tak vědět, že žijeme v období, kdy brzy bude následovat Ježíšův příchod.

Jiný Ježíš?

Název této knihy nevznikl bez důkladného uvážení. Chceme tím dát najevo, že název ‚Jiný Ježíš‘ byl vybrán k povzbuzení všech vyznávajících křesťanů, v pečlivém zkoumání Písem a následnému poznání pravého Ježíše. Je zde nějaký rozdíl mezi Eucharistickým Kristem římského katolicismu a Ježíšem Bible? To je otázka, která nyní položena.

Bible nás učí, že naše věčnost záleží na poznání pravého Ježíše – kým On je a co On učinil. Je-li jedním ze satanova cílů svést lidi k víře v „jiného Ježíše“, potom by všichni, kdo se nazývají křesťany, by se měli mít na pozoru. Poté, co jsme poznali Ježíše, potřebujeme mít jistotu Kým je. Tak, jak Ježíš řekl v Janově 8. kapitole:

„Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že `Já jsem, ´ zemřete ve svých hříších.“

Jediný způsob, jakým si můžeme být jistě, že známe biblického Ježíše, je poznání Božího Slova. Tak jak Ježíš sám řekl:

Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

Navzdory těmto jasným varováním, víme, že Písma nám říkají o tom, že mnozí budou svedeni a budou věřit v „jiného Ježíše“. Tito lidé byli přesvědčeni o tom, že věřili v biblického Ježíše, ale namísto toho byli svedeni satanem. Ježíšova vlastní slova říkají:

Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: `Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? ´ A tehdy jim jasně řeknu: `Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo! ´

Ve skutečnosti to že Ježíš je nikdy neznal, znamená, že oni Jej nikdy nepoznali. Toto jasně znamená, že v „Ježíše“ věřící lid může být sveden, a trávit svou věčnost v pekle, protože si zvolili věřit v „jiného Ježíše.“

Jsem si vědom toho, že někteří, kdo čtou název této knihy, mohou se cítit uraženi. Někteří možná namítnou: „Jiný Ježíš? Eucharistický Kristus a nová evangelizace je tvrzením, že Ježíš Kristus římského katolicismu není Ježíšem Bible – jak absurdní a rouhavé. Každý ví, že katolíci věří stejně jako pravoslavní v biblického a historického Ježíše, narozeného z panny v Betlémě, Syna Božího, Ježíše, který zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Ve skutečnosti na každé katolické mši katolíci recitují Nikajské a apoštolské vyznání víry. Tato vyznání jasně prohlašují, že Ježíš je jediným Synem Božím, našim Pánem. Říkají, že byl ukřižován, zemřel a vstal z mrtvých a nyní je posazen po pravici Otce. Zajisté tyto skutečnosti souhlasí s Biblí.

Nicméně, tak jak tato kniha ukáže, jsou výrazné rozdíly mezi Ježíšem, který je vyjádřen ve vyznáních a Eucharistickým Ježíšem, který je uctíván milióny věřících. Apoštol Pavel varoval před „jiným Ježíšem“. Myslíte si, že tento „jiný Ježíš“ varoval před podobným Ježíšem, nebo úplně odlišným? Jestliže satan chce zfalšovat Ježíše Bible, nebylo by rozumné se domnívat, že tento padělaný Ježíš bude mít vlastnosti jak biblického Ježíše zkombinovaného s vlastnostmi, které nejsou biblické?

Uvažujme, proč Pavel varoval blatské a korintské o tomto vážném nebezpečí. Chápali učení o Ježíši, ale pokrouceně. Přijali biblického Ježíše, ale přidávali si k Němu další prvky, které považovali za důležité ke spáse. Namísto samotného Ježíše to byl Ježíš – a k tomu skutky.

Pavel neváhal mluvit pravdu s důrazem. Jeho napomenutí bylo kruté:

"Blázniví Galatští! Kdo vás odloudil od následování pravdy? Vás, kterým byl Ježíš Kristus vykreslen před očima jako mezi vámi ukřižovaný!"

Proto je velmi důležité, abychom byli vyzbrojeni zbraněmi Písma, které nám pomohou rozpoznat podvodníky, skrývající se pod Ježíšovým jménem. V druhé kapitole ke Korintským v kapitole 11, čtvrtém verši, Pavel nám dává jedinečnou odpověď, že potřebujeme poznat to, co je podvodem. Řekl: „Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali,…“ Jakýkoliv Ježíš, který není Ježíšem podle Písem, není Ježíšem Písem.

Katolíci vyžadují přijímání Eucharistie

Je pravdou, že mnoho katolíků neakceptují římskokatolické doktríny týkající se transsubstanciace. Mnoho římských katolíků tak popírá, že Ježíš Kristus je doslovně a fyzicky přítomen v Eucharistii. Nicméně církevní pozice je v tomto tématu jasná. Kdokoliv, kdo popírá jakýkoliv aspekt týkající se církevního učení o Eucharistii – nechť je „anathema!“ (budiž proklet) Následující citace je přímo vybrána z dekretů Tridentského koncilu a odkazy z Katechismu katolické církve jsou velmi jasné:

Jestliže někdo popírá, že ve svátosti nejsvětější eucharistie je obsaženo v pravdě, skutečnosti a hmotně tělo a krev společně s duši a božstvím, našeho Pána Ježíše Krista a tím celý Kristus, ale říká, že On je v ní pouze jako nebo obrazně či jako síla, budiž anathema.

Jestliže někdo říká, že Kristus přijatý v Eucharistii je přijímán jen duchovně a nikoliv svátostně a skutečně, budiž anathema.

Pokud kdokoli řekne, že Kristus, jediný Boží Syn, nemá být uctíván ve svátosti Eucharistie, dokonce ani v otevřeném uctívání latria, a nemá být proto uctíván žádnou zvláštní slavností, ani nemá být nesen v procesích podle chvályhodných a univerzálních lidem předepsaných rituálů a zvyků, a že jeho uctívači jsou modláři, budiž anathema.

Kristus posledních časů

Zatímco jsem psal i jiné knihy o duchovním svedení v posledních časech, tato kniha se bude konkrétně zaměřovat na „falešná zjevení podvodných kristů“ tak, jako varoval Ježíš. Konkrétněji, tato kniha nastíní scénář, který je zdokumentován fakty, založen na současných událostech, které jsou spojovány s „Kristem“, který se domněle zjevuje na oltářích katolických kostelů po celém světě. Poukazuji tímto na Eucharistického Ježíše, který se údajně zjevuje nadpřirozeným způsobem, který se jmenuje transsubstanciace. Toto je založeno na víře, že kněz má moc k proměnění hostie v aktuální přítomnost Ježíše. Toto je „Eucharistický Kristus“, který je uchováván ve svatyních nebo monstrancích a dokonce je vystavován k uctívání.

Je zřejmé z Ježíšových slov varování, že svod, na který odkazoval, bude velmi účinný a přesvědčivý. Mnozí budou svedeni těmito falešnými zjeveními a zázraky s nimi spojovanými.

Scénář, o kterém mluvím, se zakládá na událostech, o kterých Ježíš říkal, že nastanou. Je-li tomu tak, je naprosto důležité varovat lidi o tom, co se děje a kde tomu musíme čelit.