Kapitola 6. - NOVÁ EVANGELIZACE

Když křesťané hovoří o evangelizaci, mají obyčejně na mysli naplnění Velkého poslání. Právě předtím, než Ježíš byl vzat do nebe, Ježíš povolal každého věřícího k prohlašování dobré zprávy. Řekl: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření." (Marek 16:15)

Toto evangelium Ježíše Krista je jednoduché. Je to zpráva, které i dítě může porozumět. Je o Božím plánu záchrany od našich hříchů. Od doby pádu člověka, všichni byli narozeni do tohoto světa v oddělení od Boha Stvořitele kvůli hříchu. Před přibližně dvěma tisíci lety nadpřirozeně přišel do tohoto světa Ježíš Kristus, Boží Syn, a narodil se panně. Na tomto světě Ježíš žil bezhříšným životem. Zemřel na golgotském kříži a Jeho krev byla prolita jako oběť za naše hříchy. Všichni, kdo jej přijmou a budou věřit v Ježíše (že Ježíš toto pro nás učinil) může vstoupit do vztahu s Ním, Stvořitelem všeho vesmíru. Tento vztah bude trvat na věky. Toto je jednoduché evangelium.

Naneštěstí, satan má vždy své nápady jak zkomplikovat toto evangelium nebo jak poplést lidi k víře něco jiného či odlišného, než to, co skutečně zpráva evangelia říká. Pavel hovořil o "jiném evangeliu" když varoval Korintské (2 Korintským 11:4) a Galatské (Galatským 1:6) o nebezpečí toho, že mohou být oklamáni. Satan je chytrý intrikář. A tak svedení lidé, kteří kolikrát se hlásí k jménu Spasitele, jsou součástí satanova plánu.

Ne vše, co se nazývá evangeliem, je pravým evangeliem. Jestliže je termín evangelizace založen na pozměněném evangeliu, bude oklamávat lidi tím, že si budou myslet, že kráčejí do nebe, zatímco jejich cesta povede do pekla. V této kapitola bude pojednávat o Nové Evangelizaci - programu, který je propagován katolickou církví a určen k získání světa pro Krista - Eucharistického Krista.

Co je to Nová Evangelizace?

Když čtete knížku nebo článek, stalo se vám při jejím procházení, že vaše mysl pochopila něco, čeho jste si dřív nikdy nevšimli? Právě tak jak světlo osvěcuje temnou místnost, důležitost toho, co pak čtete, se stává jasnější. Tento stejný případ nastal, když jsem prvně četl slova - Nová Evangelizace.

Četl jsem článek, publikovaný Zenitem (Svět viděn z Říma), který představoval zprávy na základě prohlášení učiněné papežem Janem Pavlem II. Článek upoutal mou pozornost, protože papež činil prohlášení ohledně Eucharistie. Článek byl nazván "Why the Pope Would Write an Encyclical on the Eucharist: To Rekindle Amazement." (Proč by papež psal encykliku ohledně Eucharistie: Znovuvyvolat úžas.)

Zatímco jsem byl na pozoru ohledně papežových tvrzení ohledně Eucharistie, která byla středobodem katolické misionářské vize na Eucharistickém kongresu v červnu 2000. Myšlenka, kterou papež napsal ve své encyklice pojednávající o Eucharistii, "znovuvyvolání úžasu" v Eucharistii, byla pro mě zcela nová. Našel jsem objasňující papežovo tvrzení:

Církev bude schopna věnovat se výzvě nové evangelizace, bude-li schopna rozjímání a vstoupí-li do hlubokého vztahu s Kristem ve svátosti, která vytváří jeho skutečnou přítomnost.

Toto tvrzení mi pomohlo vyřešit skládačku, kterou jsem od počátku řešil - tato tento nový evangelizační program byl přímo směrován k Eucharistickému Kristu.

Dále článek Zenitu, poskytl mnohem větší detail k tomu, co papež zamýšlel tímto programem:

Touto encyklikou, navazující na jubilejní dědictví, které jsem chtěl odevzdat církvi v apoštolském listě Novo millennio ineunte, a v jeho mariánském vyvrcholení, v Rosarium Virginis Mariae, toužím znovu probudit tento „úžas“. Kontemplovat Kristovu tvář spolu s Marií, to je „program“, který jsem církvi vytyčil na úsvitu třetího tisíciletí výzvou, aby zajela na hlubinu moře dějin s nadšením nové evangelizace.

S tím, že program Nové evangelizace bude úzce spojen se svátostí Eucharistie, papež uzavřel:

Kontemplovat Krista znamená též umět ho rozpoznat všude, kde se objeví, v jeho mnohotvárných způsobech přítomnosti, ale především v živé svátosti jeho těla a krve. Církev žije z eucharistického Krista, on ji živí a osvěcuje.

Fakta o Nové evangelizaci

Abychom se dozvěděli více o tomto programu Nové evangelizace, podívejme se další informace. Nedá to žádnou velkou práci, najít důkazy z mnoha dalších zdrojů o tom, že skutečně takový program existuje. Jeden z užitečných článků byl k nalezení na webové stránce EWTN (Eternal Word Television Network). Pod nadpisem "Nová evangelizace: Budování civilizace lásky," jsem četl:

Poté co Svatý Otec svěřil třetí milénium Požehnané Panně Marii, EWTN zahájila provoz speciální stránky o Nové Evangelizaci. Na této stránce se bude neustále pracovat a budeme vám na ni přinášet informace o katolické víře na pěti kontinentech. Věříme, že informace ze synodů budou nápomocny těm, jejichž posláním je evangelizovat, posláním které patří nám všem - nejméně skrze modlitbu. Každému návštěvníku by tak měly být poskytnuty historické, statistické a náboženské materiály ve smyslu universality Církve a jejího poslání.

Potom ještě jedno další významné tvrzení:

Pod ochranu svaté Terezy z Lisieux, patronky misionářů, a Naší Paní Guadalupské, které papež svěřil Novou evangelizaci, nechť Duch Boží přináší nové Letnice, ke kterým Církev vzhlíží s nadějí.

Toto výše uvedené tvrzení může se protestantům překvapením, zvláště těm, kteří horlivě spojují své ruce s katolíky v zájmech evangelizace. Katolický program je svěřen "Naší Paní Guadalupské". Navíc, by bylo dobré zjistit význam "Nových letnic." Vzpomeňte, jak apoštol Pavel varoval věřící v Korintě před "jiným duchem", který byl spojen s "jiným evangeliem" a "jiným Ježíšem."

Evangelisté nové evangelizace

12. prosince 2000, na adresu katechetů a učitelů náboženství, té doby kardinál Joseph Ratzinger (nynější papež Benedikt XVI), hovořil o potřebě programu Nové evangelizace. Řekl:

Církev vždy evangelizovala a nikdy nepřerušila způsoby evangelizace. Oslavovala Eucharistické mystérium na každý den, spravovala svátosti a prohlašovala slovo života - Boží Slovo…

Nicméně můžeme vidět vzrůstající proces odkřesťanštění a ztráty základních lidských hodnot, což je velmi znepokojující. Podstatná část lidstva v současnosti nenalezla evangelium v ustavičné evangelizaci Církve.

Prohlášení kardinálů objasňuje papežovo prohlášení. Jestliže katolická církev "hledala" způsoby evangelizace pro "novou evangelizaci" v roce 2000, zjevně byl tento způsob nalezen a schválen. Vzpomeňme, že papež vyzývající k "znovuvyvolání Eucharistického úžasu", toto spojoval s Novou evangelizací.

Další důkazy

Další kousky důkazů, že Eucharistie je klíčem k porozumění Nové evangelizace, přichází z reklamy, kterou jsem nalezl v Envoy Magazínu. Na 9. stránce vydání publikace z roku 2003, má pozornost utkvěla u otázky, která byla nadpisem článku: "Odpovíte na volání našeho Svatého Otce k Nové evangelizaci?" Pod nadpisem byly představeny následující informace:

Dary katolické víry jsou tak úžasného významu, že máme důležitý úkol se o nich sdílet. Děti Otcovské nadace, neziskové organizace, katolického evangelizačního apoštolátu, letos vydává přes 100000 knížek, kazetových nahrávek a brožurek zcela zdarma. Jsou tři způsoby, jak můžete pomoci tomuto mocnému evangelizačnímu úsilí:

1. Distribucí této bezplatné literatury do vašich farností, spolupracovníkům, rodinám, přátelům, atd.

2. Připojit se k naší informační modlitební skupině "Přátelé Naší Paní."

3. Přispět k zakoupení dalších evangelizačních materiálů k bezplatné distribuci.

Nicméně, co skutečně upoutalo mou pozornost, byla obálka knížky, která byla nazvaná stejně jako část této reklamy. Byla nazvána - Nejsvětější Svátost: Náš Pán je skutečně přítomen: Tělem, duší a božstvím, aby nás učinil šťastnými nyní i po celou věčnost! - kterou napsal katolický kněz Stephano Manelli. Na přední stránce této knihy byla monstrance. Místo, kde se ukládá posvěcená hostie a může být nalezena skutečná tvář - domnělá tvář Ježíše.

Objednal jsem si kopii této knížky a při čtení jsem nalezl několik důležitých tvrzení, které zde zmíním. Například:

Dovolte, abychom se zeptali na otázku: Co je to Eucharistie? Je to Bůh mezi námi. Je to Pán Ježíš přítomný ve svatyních našich kostelů ve Svém Těle, Krvi, Duši a Božství. Je to Ježíš zahalený pod vzhled chleby, ale skutečně a fyzicky přítomen v posvěcené hostii, tak že může být mezi námi, pracovat s námi a pro nás, a tak je nám k dispozici. Eucharistický Ježíš je pravým Immanuel, "Bůh je s námi." (Matouš 1:23)

Anebo následující tvrzení, které se odchyluje od biblického základu:

Se svátostí, Ježíš vstupuje do mého srdce a setrvává ve mě tělesně přítomen tak dlouho, dokud pod vzhledem chleba setrvává; což je přibližně po 15 minut. Během tohoto času, Svatý Otec učí, že andělé okolo mě pokračují v uctívání Ježíše a milují Jej bez přestání. "Když je Ježíš tělesně přítomen s námi, andělé jsou okolo nás jako strážci lásky," napsal svatý Bernard.

Anebo třetí tvrzení, o kterém se zdá, že odráží silné duchovní zážitky, při setkání se s Eucharistickým Kristem:

Všichni svatí porozuměli skrze zkušenost, božskému zázraku při setkání a spojení se s Ježíšem v Eucharistii. Porozuměli, že oddanost Svatému Přijímání znamená být ovládaný Ním a nechat se ovládat. Jednou svatá Gemma Galgani napsala: "Nyní je noc, zítřejší ráno přijde a potom Ježíš mě ovládne a já ovládnu Ježíše." Není možné mít hlubší a úplnější spojení: On je ve mě a já v Něm; jeden v dalších. Co více můžeme chtít?

Nový pohled na Eucharistii

Katolický reportér Heraldu, Russel Shaw, napsal článek nazvaný "Nový pohled na Eucharistii", který byl vystaven na internet 2. října 2003. V tomto článku, shrnul různé události, které byly představovány papežem Janem Pavlem II., a poté se ptal na důležitou otázku:

Papež Jan Pavel II. spolu s Vatikánem více, než obvykle odkazovali k Eucharistii, a nyní jejich oddanost roste čím dál více. Z toho povstává závažná otázka: Proč?

Jedním ze znamení byla encyklika, "Ecclesia de Eucharistia - O eucharistii a jejím vztahu k církvi," kterou Jan Pavel II. publikoval v minulý Svatý Čtvrtek….
Potom je zde jasná pravděpodobnost, že další obecné setkání světového synodu biskupů, které bude nejblíže v roce 2005, se bude zabývat tématem Eucharistie.

Když zvážíme všechny snahy o upoutání pozornosti papežem, je pozoruhodné, jak velké množství času a energie je vkládáno do rozhovorů o Požehnané Svátosti. Co je důvodem?

A další dvě zajímavá tvrzení byla nalezena na další webové stránce, s názvem "Apoštolát neustálé Eucharistické adorace". Vypadá to jako odpověď na otázku, která byla položena Russelem Shawem. Skupina, která sebe popisuje jako "Severoamerický apoštolát misionářů Požehnané Svátosti," uvádí cíle programu Nové evangelizace, která je posvěcena katolickou církví:

Pravidelná praxe Eucharistické adorace, kterou je neustálá adorace živena, musí mít kořeny v našich odpovědích. Umožňuje nám to odpovídat na volání Svatého Otce s "štědrostí a svatostí." Naplňuje tak naše srdce "novým postojem lidskosti, štědrosti a otevřenosti k očišťující milosti." Toto nás připraví k "nové evangelizaci", která pomůže obnovit všechny věci v Kristu.

Ve svém encyklickém dopise na téma Eucharistie, Domincae Cenae, papež Jan Pavel II. řekl: "Nechť naše adorace nikdy neustává." To je to, čím neustálá adorace je: adorace nikdy nepřestává. Tak nám dovolte pokračovat v tvrdé práci, k šíření neustálé adorace, což bylo přáním našeho Svatého Otce - aby touha neustálá adorace v každé farnosti světa mohla být naplněna a křesťané tak mohli být svědky triumfu Mariina Neposkvrněného Srdce a vlády Eucharistické vlády Krista.

Je možné, aby program Nové evangelizace užíval Eucharistické adorace k znovuobnovení Eucharistického úžasu, a další a další lidi byli vedeni ke zkušenosti s Eucharistickým Kristem? Křesťanství založené na zážitcích, které nejsou biblicky podloženy, je nejúčinnějším způsobem, jak odvést mnohé lidi z pravé cesty. Jestliže Nová evangelizace odkazuje lidi k Eucharistickému Kristu, zážitky, které jsou s tímto spojovány (uzdravení, zázraky, divy a znamení), mohou být klamnými? Abychom odpověděli na tuto otázku, musíme prozkoumávat metody, kterými se prosazuje "úžas" k Eucharistickému Kristu a porozumět jejím pravidlům v programu Nové evangelizace v katolické církvi.