Kapitola 11. - EUCHARISTICKÁ VLÁDA KRISTA

Ježíše Krista můžeme nalézt naskrz celou Biblí. Od Genesis až po Zjevení. Ve starém Zákoně byla o Něm učiněna proroctví stovky let předtím, než přišel na svět. Bylo o Něm napsáno, že se narodí se v Betlémě. Narodí se panně. Bude plně Bohem a plně člověkem. Bude pocházet z rodu Abrahámova. Bude potomkem Krále Davida. Bude žít bezhříšným životem. Bude ukřižován a zemře za naše hříchy. Bude vzkříšen z mrtvých.

Nový Zákon a historie potvrzují, že Ježíš naplnil všechna tato proroctví a mnoho dalších. Je nám také řečeno, že poté, co Ježíš vstal z mrtvých, zjevil se ve svém těle Svým učedníkům a mnoha dalším předtím, než byl ve svém těle vzat na nebesa:

Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli.

Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.

Boží Slovo prohlašuje, že Ježíš je v současnosti po pravici Boha Otce a že přijde Jeho opětovný příchod:

Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží a hledí vstříc tomu, `až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu´.

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.

A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."

Nastane Druhý příchod nebo se bude zjevovat?

V předchozí podkapitole jsme podali informace o Ježíši tak, jak jsou zapsány v Písmech. Nicméně navzdory těmto důkazům ne každý, kdo o sobě tvrdí, že je křesťanem, souhlasí s doslovnou interpretací těchto jasných biblických veršů. Zvláště ti, kteří věří, že se Ježíš bude zjevovat ve své Eucharistické přítomnosti, kde bude vládnout ve svém "oslaveném těle".

V této kapitole, chceme prozkoumat úlohu Eucharistického Krista, jež může zaujímat při svém Druhém Návratu Ježíše v posledních dnech. Bible jasně vyučuje, že všichni lidé na tomto světě budou svědky Druhého příchodu Ježíše Krista a budou hromadně vydávat svědectví o Ježíšově návratu:

Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.

Nicméně to vypadá, že učení spojené s Eucharistickým Kristem připravují svět na alternativní Druhý příchod, také nazývaný jako Eucharistická vláda Ježíše.
Zjevení "Ježíše"

Michael Brown je zkoumavý žurnalista. Jeho obrácení nastalo v roce 1983. Od té doby navštívil pětadvacet míst Mariiných zjevení po celém světě. Je autorem nespočtu knih a článků, které vycházejí v periodikách, jako jsou Reader's Digest, New York Magazine, The Atlantic Monthly, Discover a The New York Times.

Brownova webová stránka se jmenuje Spirit Daily. Každý den vydává články, které jsou spojeny se skutečnými a současnými událostmi a jeho pohledem na Biblická proroctví. Mnoho jeho komentářů se zabývá tématy spojenými s Mariánskými zjeveními a úlohou, kterou zjevení hrají v přípravě tohoto světa a tím, co nás bude čekat. Brown se také rozepisuje o tématech Eucharistie, a předává tak světu zprávy, ve kterých je psáno o našem vstupu do nového období, které se nazývá Eucharistická vláda Krista.

1. července 2003, na webové stránce Spirit Daily byly publikovány dva články týkající se Krista a budoucnosti. Jeden z článků byl pojmenován "Manifestace Ježíše mohou na sebe vzít podobu zjevení v životní velikosti." Takto článek začíná:

To bude něco, že? Je zde zpráva, že se Ježíš zjevuje na stejných místech, jako se zjevuje Marie. Můžeme si jen představit, jaký dopad toto bude mít. Můžeme si představit jen záplavu poutníků.

Už víme, co se stalo, když se Požehnaná Matka zjevila ve Fatimě, Lurdách a Medjugorji. Tisíce a potom desítky milionů lidí pociťovalo tuto přitažlivost tím, co teologové označují za prvořadé "zhmotnělé" zjevení.

Nebyly to jednoduše vize. Nebyly to jen letmé projevy zjevení. Byla to konkrétní zjevení a kolik milosti zde bude, jestliže to byla prvotřídní opravdová zjevení Ježíše?

Něco podobného se ještě nikdy nestalo, od dob Nanebevzetí. Ano, je zde nespočet vizí Pána, a tyto byly údajně směřovány k nespočtu jednotlivých mystiků.

Brown toto téma vyjasnil. Zatímco mariánský zjevení byla mnohem rozšířenější, nebylo doposud ani jedno "prvotřídní zhmotnělé" zjevení Krista zdokumentováno. A tak Brown pokračuje:

Nikoliv, On byl skryt na pozadí, a čekal na mnohem větší projevy zjevení. Bylo to tak, jak by tato zjevení měla mu připravit cestu. Vypadá to, že její zjevení měly předcházet chvíli, kdy se zjeví On. Toho času musíme být opatrní: jestliže je zde takové zjevení, mohlo by být podvodem? Co když nás Písma skutečně varují před těmi, kdo si říkají Kristus a zjevují se zde, nebo na poušti?

Zjevování se "Krista"

Zatímco Michael H. Brown zřejmě varuje tím, co je v Písmu zapsáno v 24 kapitole Matouše, kde je psáno o falešných zjeveních Krista v souvislosti s Jeho Druhým příchodem, vypadá to, že on sám nebere tato varování příliš vážně. Jednoho dne, poslal další článek s názvem "Předpovědi přinášejí klíčovou otázku: Budeme čelit Druhému příchodu Ježíše nebo jeho zjevením?" V tomto článku Brown poskytuje zajímavý pohled na Druhý příchod, který zcela evidentně odkazuje k Eucharistickému Kristu:

Co může být míněno "zjevením (manifestací)"? Je nám připomínáno v proroctvích, zvláště za posledních dvacet let, že nastane buďto zjevení Ježíše nebo Jeho skutečný návrat. V našich myslích vyvstává klíčová otázka: Jak bude vypadat zjevení Jeho Druhého příchodu?… Nastane rozmnožení se Jeho údajných zjevení? Bude tak zde přebývat se svou mocí (a také zázraky) spojené s Požehnanou Svátostí?

Brown jde dále v odpovědi na svou otázku a objasňuje způsob, jakým věří, že se "Ježíš" může v budoucnosti na planetě zemi zjevovat. Zatímco jsou Mariánská zjevení už běžná, domnívá se, že podobným způsobem se bude zjevovat i Kristus. K tomuto píše:

Právě nyní jsou zjevení hlavně spojována s Požehnanou Matkou. Budou později převládat zjevení s Kristem samotným? Přijde den, kdy se obraz Krista zázračně zjeví (tímto způsobem je známý obraz v Guadaloupe) nebo se bude zjevovat stejným způsobem jako Marie, která se zjevovala na místech, jako jsou Lurdy, Medjugorje nebo Fatimě?

Podle Browna, projevy zjevení tohoto "zjeveného Ježíše" mohou mít závažný dopad na svět a světová náboženství. Dále se domnívá, že katolická "vizionářka" Maria Esperanza předpověděla, že Ježíš přijde způsobem, který moc lidí nečeká:

Může toto nastat? Přijde Kristus, aby se zjevil v různých částech světa, tak jak to dělal po 40dní po svém Vzkříšení? Můžeme se jen domnívat, jak to bude, ale už nyní jsou podávány zprávy o tom, že muslimové přijímají sny o Ježíši a na dalších místech církví schválenými, jako je Venezuelské Betanii, Vizionářka Maria Esperanza nedávno předpovídala, že Ježíšův příchod nastane způsobem "natolik odlišným", než si mnozí představují.

Potom Brown hovoří o další klíčové věci. Objasňuje, že "teorie zjevování se" souhlasí s katolickým pojetím Druhého příchodu. Tento římskokatolický pohled odmítá víru, která je držena mnoha evangelikálními křesťany, že se Kristus doslovně vrátí a bude vládnout na tomto světě po tisíc let. Brown vysvětluje:

To nám připomíná biblické varování o tom, že Ježíš přijde jako "zloděj v noci" - a rady, které jsou snad mnohem závažnější, než nadpřirozená zjevení Druhého příchodu, že oproti víře evangelíků, kteří věří, že Ježíš přijde ve svém skutečném těle a krvi jako Mesiáš, který doslovně bude vládnout na zemi po tisíc let. Tento pohled je odmítán katolickou církví.

Ačkoliv doslovná tisíciletá vláda Krista na zemi je odmítnuta katolickou církví, 20 kapitola knihy Zjevení Janova je velmi jasná. Doslovná tisíciletá vláda Ježíše je jasně popsaná v této kapitole: "Ti (věřící) ožili a kralovali s Kristem tisíc let." (Zjevení Janovo 20:4)

Eucharistická zjevení

Je smutné, že Brown a mnoho dalších se poohlížejí po zprávách zjevení, než po Slově Pravdy. Michael Brown potvrzuje, že jeho teorie zjevení je založena na zprávách zjevení. "Marie", která se často nazývá Matkou Eucharistie, předpovídá přicházející království jejího syna, Eucharistického Krista. K tomu se Brown vyjadřuje:

V Medjugorji, Madonna údajně řekla 8. ledna 1984 svým vizionářům, "Nemyslete si, že se Ježíš zjeví opět v jeslích. Přátelé, On se narodí ve vašich srdcích." Je toto nápověda k Eucharistickým zjevením, duchovní obnově, která jsou rovněž prorokována Marií Esperanzou? "Stejným způsobem, poté, co byl vzkříšen - to je způsob, jak se Bůh zjevuje mě i vám" tvrdí známá mystička.

Scénář, který Michael Brown nastínil ohledně Druhého Ježíšova příchodu, není ničím novým. Po několik lid jsme zaznamenali, že je více lidí, kteří zaujímají stejný pohled na věc.

V článku na webové stránce perpetualadoration.otg se můžeme dočíst:

Otec Joseph Iannuzzi, souhlasí, že Kristus bude slavnostně vládnout na zemi. Avšak nikoliv fyzicky, ale v podobě Eucharistie. Ve své knize Triumf Božího Království v posledním Tisíciletí: Pravá víra z Pravdy v Písmech a církevního učení, jsou nám vysvětlovány spisy otců a učenců Církve, Magistérium a Svatá Písma, kde je psáno o rozkvétajícím Kristově království na zemi, které nastane v posledním tisíciletí historie země. Během tohoto období nebude Kristus fyzicky na zemi, ale v podobě Eucharistie. Během tohoto období říká, že Eucharistické Srdce Ježíšovo bude "zušlechťovat věřící v duchu intenzívní adorace a uctívání, které doposud nebylo viděno." Snad rozšíření neustálé adorace, které můžeme vidět, je znamením toho, že toto období přichází!

Největší světové Tajemství je zjeveno

Tomas W. Petrisko napsal knihu s názvem "Matka tajemství: Od Eucharistických zázraků k Mariánským zjevením - Nebesa hledají jak osvítit a obhájit to, co dříve bylo Největším Církevním tajemstvím." Petriskova kniha vysvětluje, jaký je význam Eucharistické vlády Ježíše. Zatímco Petrisko píše, že přítomnost Krista v Eucharistii byla vždy svatou věroukou katolické církve, nyní věří, že přišel čas, kdy celý svět bude svědkem Kristovy Eucharistické vlády.

Celkový pohled je učiněn v tvrzení na zadní straně Petriskovy knihy:

V knize Matka tajemství, Dr. Thomase W. Petriska je nám představována zajímavá historie této důležité části víry. A nyní se ukazuje, jak dříve největší církevní tajemství se stává úhelným kamenem slavného nového období, kde Ježíš přijde, aby vládnul na celém světě ve svátosti Svaté Eucharistie.

Dále, aby objasnil, co Petrisko míní "slavným novým obdobím, kdy Ježíš přijde, aby vládnul na celém světě ve svátosti Svaté Eucharistie", píše:

Vizionáři předpovídají, že lidstvo se promění ze světské a ateistické společnosti v svět, který se bude těšit z Boží přítomnosti a víry v nadpřirozeno. Proroci také říkají, že poté, co lidstvo bude žít v bezpečí víry a důvěry v tuto realitu, bude nastolen pravý pokoj a církev bude svrchovaně vládnout. Nejpozoruhodnější je, že mnoho katolických vizionářů trvá na tom, že svět nakonec hluboce pozná moc, milosrdenství a milost, která je dostupná skrze pravou přítomnost Ježíše Krista ve svátosti Svaté Eucharistie.

Petrisko, stejně jako Michael Brown, souhlasí, že "Marie" matka Ježíše, bude hrát vedoucí úlohu v procesu proměny, která v tomto světě musí nastat, aby byla nastolena Eucharistická vláda Krista. Tato zjevující se žena oznámila, že bude předcházet "nové období", ve kterém Eucharistický Kristus přinese pokoj do tohoto světa. Petrisko k tomuto píše:

Podle Panny Marie, je obzvláště důležitá víra v Eucharistii, která způsobí největší změny v tomto období. Marie říká, že většina světa nejen, že začne věřit v toto tajemství, ale také se bude na něm účastnit. Vskutku je zde řečeno, že triumf Neposkvrněného Srdce Mariina slavně povede svět do období pravého pokoje. V tomto čase bude tak Svatá Eucharistie známější, více doceňována a chráněná. Nebude to vláda jen s Církví a jednotlivci, ale spolu s celými národy. Tak nekonečná moc a milost, dostupná skrze Eucharistii, nebude již více světovým největším tajemstvím!

Nové období

Petriskův pohled je jasnější poté, co sám věří, že Eucharistický Kristus bude brzy společně s "Matkou Eucharistie" hrát hlavní úlohu v evangelizaci světa do římskokatolické církve. Petrisko tak shrnuje svou vizi o budoucnosti citací toho, co řekl otec Martin Lucia v článku, který byl publikován v žurnálu Immaculata:

Zprávy všech mariánských zjevení, jak z minulosti, tak i ty současné, hovoří o triumfu Neposkvrněného Srdce Marie, které vyvrcholí Eucharistickou vládou Svatého Srdce Ježíše. Eucharistická vláda přijde skrze neustálou adoraci Ježíše v Požehnané Svátosti.

Je zde mnoho dalších, kdo podporují myšlenku, že Matka Eucharistie a Eucharistický Kristus budou brzy vládnout nad celým světem. Ted a Maureen Flyynovi jsou autoři knihy The Thunder of Justice, kde prozkoumávají proroctví zpráv přicházející od Královny nebes. Ve své knize píší:

Jako Jan Křtitel připravoval cestu na první příchod Ježíše, Marie připravuje cestu na Jeho Druhý příchod. Marie prohlašuje, že nový svět a období, které je s ním spojeno, bude zaslouženo díky triumfu jejího Neposkvrněného Srdce a Druhými letnicemi (vylití Ducha Svatého) což bude předcházet vládě Svatého Srdce Ježíše. Požehnaná Matka hovořila k otci Gobbimu 13. října 1990 o slavné vládě Ježíše a Jeho Druhého příchodu takto: "Slavná vláda Krista, která bude mezi vámi ustanovena a Druhý příchod Ježíše do tohoto světa je na dosah ruky. Toto je Jeho návrat ve slávě. Toto je Jeho slavný návrat, aby ustanovil svou slávu mezi vámi a spojil tak všechno lidstvo, vykoupil je Svou nejdražší krví a vrátil je do stavu Jeho pozemského ráje. Toto, co je připravené, je tak velké, že nic z toho, co existovalo od stvoření světa, se tomu nemůže rovnat.

Celosvětová vláda

Je poslední věta výše uvedené citace jen pouhým snem několika málo katolíků? Vezměme v úvahu následující. Otec Don Stefano Gobbi je hlavou mariánského hnutí kněží. Více jak 100000 z celkového počtu 400000 katolických kněží jsou členy této organizace. Mariánské hnutí kněží knižně shromáždilo stovky zpráv od "Marie", které byly podané otci Gobbimu. Zde je jeden příklad:

Jelikož je v Eucharistii Ježíš Kristus skutečně přítomen, zůstává neustále s vámi. Tato Jeho přítomnost bude stále výraznější, osvítí celý svět jako slunce a vyznačí počátek Nového období. Přicházející slavná Kristova vláda bude splývat s největší slávou Eucharistie. Kristus obnoví svou slavnou vládu celosvětovým vítězstvím Eucharistické vlády, která bude v celé své síle odhalena a bude proměňovat srdce, duše, jednotlivce, rodiny, společnosti a celé uspořádání světa.

Jak jsme zdokumentovali ve čtvrté kapitole, katolická Eucharistie není Ježíšem Bible. Nicméně zdá se, že tito autoři, vizionáři a sám papež kladou větší důraz na zjevení, zážitky a církevní tradici, než na Boží Slovo. Když budeme ignorovat Boží varování a přijímat mimo-biblická zjevení, aniž bychom je zkoumali podle Bible, jsme náchylní k jakémukoliv svodu.

Bud MacFarlane Jr. je autorem nejprodávanějšího katolického bestselleru Pierced By a Sword (Probodena mečem). V této knize Mr. MacFarlane vykresluje úžasně podrobný obraz událostí posledních časů, jenž není na základě Bible, ale zejména na zjeveních, vizích a církevních dogmatech. Následuje citace:

Během toho roku se ve čtvrtek v horské vesničce Španělska, Garbandalu, zjevil obří kříž na nebi nad lesem. Byl to velký garbandalský zázrak. Podle dřívějšího proroctví, milióny přítomných byly okamžitě uzdraveni ze všech duševních a fyzických nemocí. Kříž vysoký jak dvoupatrový dům, byl obklopen osvětlenými mraky a to ve výšce přibližně až třicet stop nad vrcholky stromů. Satelitní vysílání rozšířilo jeho obraz po celém světě. Lidé mohli k němu jít, vidět jej, avšak necítili nic, když se jej dotýkali.

Bylo to podobné Kříži, kterému každý člověk na tomto světě bude stát tváří v tvář během Velkého Varování. Je zde jeden rozdíl: Na garbandalském kříži nebylo však žádné tělo. Proudy nebeské červeni a jasu svítily z hostie. Těla vzkříšeného Krista. Zamlžené mraky osvěcovaly v noci kříž a svatou hostii.

Kříž tam zůstal až do dnešního dne. Přes dvě miliardy poutníků navštívilo toto místo osobně. K tomu každý z nich "navštívili" Neposkvrněné Početí, Marii, na úpatí kříže, během jejich varování.

Podobný scénář je podáván nespočtem zjevení, v které věří miliony jejich následovníků. Mohli bychom citovat i další vyznávající křesťany, avšak bychom zjistili, že jsou svedeni zprávami zjevení, nejistými zážitky a nebiblickými učeními.

Co přinese budoucnost?

Jak bylo řečeno v této kapitole, Bible učí, že Ježíš je Synem Božím. Ježíš zemřel na kříži, byl vzkříšen z mrtvých a byl poté vzat na nebesa, aby připravil místo těm, kdo v Něj samotného věří. Zatímco v současnosti přebývá v nebesích, blíží se jeho návrat. V knize Skutků apoštolských je nám podán detail Ježíšova nanebevzetí z Olivové hory tak, jak Lukáš zaznamenal:

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."

Povšimněte si jasnosti slov, která jsou užívána. "Tento Ježíš", který byl vzat ze země do nebe "přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Je zde nějaká možnost Druhého příchodu, kde by lidé mohli být oklamáni budoucími "zjeveními" nebo falešným Kristem, který se bude zjevovat celosvětově v kostelích?

Ježíš sám řekl přesné informace o svém návratu. Jeho návrat při Druhém příchodu bude viděn všemi lidmi. V 24 kapitole Matoušova evangelia čteme:

Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.

Apoštol zdůraznil tuto pravdu v knize Zjevení: "Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen."

Povšimněte si, že každá živá osoba na této planetě bude svědkem tohoto slavného návratu Ježíše Krista na zem. Nelze tento způsob Jeho Druhého příchodu srovnávat ani zaměňovat s takzvanými zjeveními Eucharistického Krista, která se budou zjevovat a měnit svět.

Varování před podvodem

Jedině ti, kdo závisí na zprávách zjevení nebo znameních a zázracích, mohou být podvedeni Eucharistickými zjeveními. Jedině ti, kdo nemilují a neznají Boží Slovo, Slovo Pravdy, mohou být přesvědčeni k víře v Eucharistické zjevení, které se dávají do rovnítka s Jeho Druhým příchodem. Bible varuje před lživými znameními, které se budou vyskytovat zvláště před skutečným Druhým příchodem Pána Ježíše.

Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

V závěrečné kapitole budeme vysvětlovat důvody pro naši naději a to, proč jsme napsali tuto knihu - tak, že budete moci přijmout věčný život v Ježíši Kristu skrze víru v pravé evangelium a následování jediného a pravdivého Boha.

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.