Kapitola 10. - SPOJITOST S "MARIÍ"

Poté, co čteme Starý i Nový Zákon, dočítáme se jednu zajímavou skutečnost. Křesťanství je zcela o Ježíši Kristu. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ Křesťanství je zcela o víře v Ježíše Krista samotného. Jsou to Písma, kdo vydávají svědectví o pravém Ježíši. Ježíš k tomuto řekl jasné stanovisko:

Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život.

Celá Bible nás vede k tomu, abychom vydávali svědectví a zaměřovali se na jediného Spasitele tohoto světa.

Filip našel Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a proroci - Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!"

Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak (Ježíš) vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech Písmech.

Přidávání věcí k Božímu Slovu nebo převracení Jeho Slova, může mít zničující důsledky. Také následování těch, kteří tak jednají, je velmi nebezpečné. V poslední kapitole Bible čteme následující varování:

Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných. Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl z knihy života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných.

Podle Bible záleží na tom, zdali budete následovat falešného krista na základě nebiblických zdrojů a svou věčnost budete trávit v odloučení od pravého Krista v pekle…

Katolická „Marie“ odkazuje k Eucharistickému Kristu

Dříve v této knize jsme citovali článek, publikován Zenitem 17.4.2003. Tento článek poskytuje zprávy o tom, jak papež Jan Pavel II vyzýval katolíky aby se opětovně zaměřili na Eucharistii a Eucharistické uctívání tak, jak je psáno v encyklice „Ecclesia de Eucharistia“. Toho stejného dne, Zenit, vyslal další zprávu s názvem „Marie má místo v poslední encyklice: Papež ji popisuje jako ‚Ženu Eucharistie‘“.

Článek začíná následujícím způsobem: „Poslední kapitola encykliky Jana Pavla ‚Ecclesia de Eucharistia‘ je zaměřen na Pannu Marii – je překvapivé, že dokument je původně zaměřen na téma Požehnané svátosti.“ A dále následuje tvrzení z papežovy 14 encykliky: „Jestliže Církev a Eucharistie jsou neoddělitelně spojeny, to stejné by mohlo být řečeno o Marii a Eucharistii.“

Následuje tak základ katolické církve, který není nikde nalezen v Písmech. Zenit cituje papeže:

Souvztažnost mezi Pannou Marii a Eucharistií je vysvětlen s odkazem k „Eucharistické víře“, kterou Marie sama už praktikovala „dokonce dřív, než byl úřad Eucharistie založen. Tím, že ve skutečnosti nabídla své panenské lůno pro vtělení Božího Slova.“

Článek byl uzavřen dalším tvrzením papeže:

„Marie je přítomna s Církví jako Matka Církve, společně s každou naší oslavou Eucharistie. V Nejsvětější Marii, v které je Eucharistické tajemství zjeveno, mnohem více, než v komkoliv jiném, jako tajemství světla.“

Přemýšlejme o důsledcích tohoto tvrzení! Podle hlavy římskokatolické církve, když kněz posvěcuje hostii během mše, nejen že se zjevuje jen „Ježíš“, ale i matka tohoto „Ježíše“ se zjevuje. Samozřejmě ti, kdo četli Bibli, vědí, že jedině Bůh je všudypřítomný.

Je zdokumentováno, že se žena prohlašující za matku Ježíše, se zjevuje na mnoha místech po celém světě. Zatímco jsem se dotkl tohoto tématu v předchozí knize Nové víno a Babylonská ratolest, mnohem blíže k tomuto tématu je napsáno v knize Zprávy z nebes, jejímž autorem je Jim Tetlow. Tato kniha odhaluje, že zjevení „Marie“ v rámci katolické církve, není Marií Bible.

Ti, kdo následují tato zjevení, jsou si vědomi toho, že spojení s „Marií-Matkou Eucharistie“ je velmi důležité. Zbytek této kapitoly se bude zabývat dokumentací, která je rovněž k nalezení v dodatku A, která je k nalezení v knize Zprávy z nebes, kterou napsal Jim Tetlow.

Pokoj skrze eucharistickou oddanost

Po celém světě, zjevení Marie zdůrazňují důležitost eucharistie. S rostoucím počtem mariánských zjevení jsme svědky odpovídajícího nárůstu eucharistické oddanosti. Není to překvapující u těch, kteří jsou oddáni „Požehnané Matce.“ Ti, kteří následují její zprávy, jsou si vědomi zajímavé předpovědi, kterou učinil katolický svatý Jan Bosco v roce 1862.

Nastane chaos v Církvi. Poklid nenastane, dokud papež neuspěje v zakotvení loďky Petra mezi dva pilíře eucharistie a oddanosti Naší Paní. Toto se stane přibližně rok před koncem 20 století.

Mnozí věří, že toto proroctví stojí blízko svému naplnění. Například stále více v posledních letech, zjevení povzbuzovala k vytvoření skupin Neustálé eucharistické adorace. Těchto skupin jsou tisíce po celém světě. Jejich účelem je uctívat, chválit a modlit se neustále k Ježíši v eucharistii.

Období eucharistie a mariánství

Samozřejmě, že mariánská zjevení stále zvýrazňovala velkou důležitost eucharistie. Zvláště Královna Nebes opakovaně hovořila, že eucharistie jednou proměněná knězem se stává doslovným tělem, krví a duší a božstvím Ježíše, a proto je hodna uctívání a chvály. Například, „Marie“ se zaměřila mnohokrát na přítomnost svého Syna v eucharistii i na nyní známém místě zjevení Kateřiny Laboure v Rue du Bac, Paříži v roce 1830.

Mariánští teologové soustavně tvrdí, že zjevení v Paříži v roce 1830 Kateřine Laboure, počalo věk Marie. Toto téma zjevení o eucharistii mělo za následek zvyšující se počet zjevení v devatenáctém, dvacátém i nyní v jedenadvacátém století. Ve skutečnosti každé dnešní populární zjevení zdůrazňuje důležitost eucharistie. „Marie“ důrazně povzbuzuje všechny věřící k přijímání požehnané svátosti tak často, jak je to jen možné, aby se tím přijímala milost potřebná pro spasení. Také upozorňuje na důležitost role, kterou bude Eucharistický Ježíš v posledních dnech mít.

Ve spojení s těmito zprávami bylo zaznamenáno mnoho „eucharistických zázraků.“ Tyto zázraky zahrnovaly krvácející a pulsující hostie, hostie, které se nerozkládaly, hostie, které hovořily a hostie, které se proměnily v obraz muže – Ježíše. Zkoumání v některých místech zjevení se potvrdila, že krev vycházející ze zázračné hostie je skutečná. Tyto zázraky jsou předkládány jako důkaz, že zjevení byla pravdivá, když hovořila o skutečné přítomnosti Krista v posvěcené hostii.

Naše Paní z Fatimy zvýrazňuje důležitost eucharistie

Ti, kteří se zastávají mariánských zjevení jsou spojeni ve své víře, že to, co zjevení mají po celá staletí společné – je odkazování k důležitosti eucharistie. Například Dr.Thomas W.Petrisko ve své knize Matka Tajemství prozkoumává zajímavá propojení mezi klíčovými mariánskými zjeveními a eucharistickou důležitostí. Níže je uveden souhrn toho, co bylo ve zjeveních ve Fatimě:

Zjevení Požehnané Panny Marie v portugalské Fatimě v roce 1917, třem pastýřským dětem je nejvíce vzpomínané pro neuvěřitelné znamení a tajemství, která tam byla předána. Dokonce musí být řečeno, že Nebesa skutečně zaznamenala událost, která je významnou tím, že přiměla věřící k tomu, aby věřili ve skutečnou přítomnost Ježíše Krista v eucharistii…. V roce 1916 jeden rok předtím, než se Panna Marie prvně zjevila, děti obdržely zjevení anděla, který držel kalich ve své levé ruce. Na hostii, položené na kalichu, bylo několik kapek krve, které stékaly do kalichu. Odložením kalichu ve vzduchu, anděl poklekl vedle dětí a řekl jim, aby opakovaly třikrát následující modlitbu: „O Nejsvětější trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý…Obětuji Ti nejcennější tělo, krev, duší a božství Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa k odpuštění hříchů…“

Eucharistie je centrem dění v Medjugorji

Je nevyvratitelné, že silná oddanost eucharistii se nachází na místech Fatimského zjevení. Nicméně zdůrazňování Královny Nebes v Medjugorji je pravděpodobně mnohem větší. Naše Paní z Medjugorje čas po čase řekne vizionářům, aby chválili a uctívali Ježíše v eucharistii a často se účastnili svatého přijímání. Medjugorská vizionářka Vicka Ivankovič nám řekla, jak „Požehnaná Matka“ ji vysvětlovala věci ohledně přítomnosti Krista v eucharistii:

Požehnaná Matka říká, že během každé mše, Ježíš přichází v osobě v hmatatelné formě. Můžeme vzít Ježíše, ve fyzické formě, do našeho těla. Toto je naše cesta k přijetí Ježíše do našeho srdce. Ježíš se v nás stává živým skrze eucharistii.

Ti, kteří navštívili Medjugorji nebo zkoumali zprávy Naší Paní, jsou přesvědčeni, že zjevení vyučují, že eucharistie je zdrojem a středem katolického života. Například, již zesnulý otec Josef A. Pelletier, A.A, významný teolog, napsal ve své knize, Královna pokoje navštívila Medjugorjii, že centrem Medjugorijských zjevení je primárně eucharistie:

Jak stále čím dal více informací vychází na povrch, stalo se zcela jasným, že eucharistie je centrem dění v Medjugorji a právě toto začalo, když že Naše Paní řekla šesti vizionářkám o eucharistii a její důležitosti s pokud co možná největší frekvencí. Toto pomáhá porozumět, proč je ve farnostech kladen takový důraz na mši a veřejné uctívání požehnané svátosti.

Naše Paní z Medjugorje vede k eucharistii

Otec René Laurentin ve své knize, Ukazuje se Panna Marie v Medjugorji?, se shoduje s otcem Pelletierem o Medjugorji a eucharistii. Otec Laurentin píše:

Naše Paní z Medjugorje vede ke Kristu. Když na otázku, která modlitba je nejlepší, odpověděla: „Je to mše a nikdy nevyčerpáte z její velikosti. Proto byste měli být pokorní a připravení.“ V Medjugorji Panna vede k eucharistii. Růženec a zjevení vedou ke mši. Marie se několikrát ukázala s Kristem, jako děťátkem (při prvním zjevení na Vánoce 1983) nebo při Jeho umučení. Když nám ukazuje Krista, stále říká, „Dělejte to, co vám říká.“ (Jan 2:5)

Je samozřejmostí, že nejdůležitější částí mše je obětování, kde Kristus je obětován v eucharistii. Naše Paní z Medjugorje nejenže která povzbuzuje věřící, aby chodili na mši a účastnili se požehnané svátosti pokud možno, co nejčastěji, ale také propaguje chválení a uctívání posvěcené hostie.

Drahé děti, jsem zvláště vděčná, že tu jste dnes večer. Neustále uctívejte nejsvětější svátost oltářní. Vězte, že jsem stále přítomna, kdekoliv věřící ji uctívají.

Drahé děti, dnes vás vyzývám k tomu, abyste vešli k větší lásce s nejsvětější svátosti oltářní. Uctívejte Jej, malé děti, ve svých farnostech a tímto způsobem budete jednotní na celém světě.

Zdůrazňování eucharistie v Garbandalu

Zprávy podané zjevením Marie, která se zjevila ve španělském Garbandalu, je ozvěnou tomu, co podala v Medjugorji.

Musíme platit svou účastí na požehnané svátosti. Mnoho obětí musí být učiněno. Mnoho pokání musí být vykonáno. Ale nejdříve musíme být dobrými… Jestliže takto nečiníme, čeká nás trest..

Ve své knize, Matka Tajemství, Dr.Thomas W.Petrisko píše následující věci týkající se důležitosti eucharistie ve španělském Garbandalu:

Zatímco je zaznamenán domnělý způsob prorockého slova v Garbandalu, zprávou je převážně, jak interpretují mnozí experti, učení o eucharistii. Tento názor je rozšířen tím faktem, že vizionáři byli fotografováni během přijímání, a když přijímali hostii od anděla, která pak byla vidět na jejich jazycích.

Ted a Maureen Flynnovi ve své knize, Bouře soudu, souhlasí s tím, co v Garbandalu je dominantím – eucharistické téma:

Další pozoruhodnou událostí v Garbandalu je zdůraznění eucharistie. Zjevil se anděl držící zlatý kalich. Anděl řekl dětem, aby mysleli na Jediného, kterého budou přijímat. Naučil je recitovat vyznání víry po kterém měli přijímat svaté přijímání. Také je naučil jak recitovat poděkování – Duše Kristova. Tento přímý zásah se objevoval pravidelně, právě když kněz, který obvykle přicházel ze sousední vesnice Cosio, nemohl do Garbandalu přijít.

Všude „Marie“ zdůrazňuje eucharistii

Zjevení z každého koutu světa vyjadřuje skutečnost, že toto je hlavním tématem. Eucharistie má moc k proměnění světa. Eucharistie by měla být uctívána. Eucharistická adorace přinese pokoj a jednotu. Zprávy původem z různých míst jako je Amsterdam v Nizozemí, Akity v Japonsku, Římu v Itálii, Naju v Korei, v New Yorském Bayside a maďarské Budapešti obsahují tyto stejné informace. To, co následuje je ukázka nespočtu zpráv ze zjevení, které zdůrazňují velkou důležitost eucharistie.

Naše Paní se zjevila osobně Marise Rossi v Římě. V červnu 1993 řekla, že Její zprávy o eucharistii budou publikovány. Naše Paní řekla: „JÁ JSEM MATKA EUCHARISTIE“ a chtěla rozšířit silnou oddanost této svátosti po celém světě.

Během proměňování jsem náhle viděla světlo přicházející z kalichu. Když jsem šla ke svatému přijímání a vrátila se na své místo, svatá hostie se začala pohybovat na mém jazyku a slyšela jsem hlas Paní, „Nyní jsi se setkala s Pánem.“

Musíš pevně věřit, že Ježíš je skutečně přítomný v hostii jako člověk a jako Bůh! Musíš věřít, že se skutečně setkáváš s Ním a že jsi spojena s Ním v eucharistii.

Můj Syn bude stále v eucharistii. Náležitě určena a vysvěcena ruka pravého představitele, vašeho kněze, bude vždy schopna přinést vám tělo a krev mého Syna v eucharistii. Přichází jak fyzicky, tak i duchovně…

Říkáš správně modlitbu Služebníka eucharistie? Potom se modlete společně. „Nejsvětější srdce Ježíše, skutečně přítomné ve svaté eucharistii, zasvěcuji své tělo a duši zcela a jedině tvému Srdci, které je obětováno na každém oltáři světa, vzdává chválu Otci a prosí za příchod Jeho Království.“

V těchto dnech uslyšíte mnoho o eucharistickém fenoménu. Budete obnoveni v uctívání mého božského Syna v požehnané svátosti a brzy přijde čas, kdy svatyně se navrátí na své vhodné a náležité místo v církvi.

Zjevila jsem obrazy svaté eucharistie různými způsoby tak, že různými způsoby všechny mé děti mohly pochopit důležitost svaté eucharistie. Náhle se stala sálajícími plameny lásky, napravující a přibližující toho, kdo uctívá Pána, který je v požehnané svátosti.

Eucharistická vláda Ježíše

Zjevení Marie vysvětlují, že kulminace jejích zjevení bude velmi blízko příchodu eucharistické vládě Ježíše. Otci Gobbimu, hlavě mariánského hnutí kněží, prohlašovala, že eucharistický Ježíš brzy promění celé lidstvo!

Dnes vám říkám, abyste otevřeli své dveře Ježíši Kristu, který právě přichází. Já jsem Matka druhého příchodu a dveřmi, které otevírají nový věk. Toto období se bude shodovat s největším triumfem eucharistické vlády Ježíše. Proto vás vyzývám, v tento mimořádný rok, abyste všude učinili vzkvétající kult adorace, odškodňování za hřích a lásky nejsvětější eucharistii… Kéž eucharistie se stane středem vaší modlitby a vašeho života..

Ve skutečnosti přicházející slavná vláda Kristova se shoduje s největším závojem eucharistické vlády prostřed vás. Eucharistický Ježíš uvolní všechnu svou moc lásky, která bude proměňovat duše církve a celého lidstva.

Slavná vláda Kristova bude ve shodě s triumfem eucharistické vlády Krista. Ježíš se projeví mezi vámi všemi v tajemství eucharistické přítomnosti.

Ustanovení pojítka

Mnoho expertů souhlasí, že triumf „Mariina“ Neposkvrněného srdce prorokovaný ve Fatimě bude přímo spojen s neustálým uctíváním požehnané svátosti. Otec Martin Lucia, píšící žurnál Immaculata, vysvětluje, že mariánská zjevení budou vítězně kulminovat v eucharistické vládě Ježíše.

Zpráva ze všech mariánských zjevení, jak z minulých, tak i současných, je o tom, že triumf Neposkvrněného srdce Marie bude kulminovat s eucharistickou vládou svatého srdce Ježíše. Eucharistická vláda přijde skrze neustálé uctívání Ježíše v požehnané svátosti.

Není překvapující, že sám papež se zmiňuje o zjeveních ve své encyklice, Matka vykupitelka:

Zbožnost křesťanského lidu si vždy právem uvědomovala hluboké city k Požehnané Panně s eucharistickým kultem. Tuto skutečnost zjišťujeme jak v západní, tak i východní liturgii, v tradici řeholí, spiritualitě současných a mládežnických hnutí, a v pastorační službě mariánských svatyň. Marie vede věřící k eucharistii.

Eucharistické zázraky

Je samozřejmostí, že Marie Bible nikdy neodkazovala k eucharistii. Nikdy neinstruovala Kristovy následovníky k uctívání eucharistie. Nicméně tento přehled zpráv daný „Matkou eucharistie“ po celém světě, ukazuje, že zjevení prohlašující přímo následovníkům, aby se soustředili na Kristovu skutečnou přítomnost v eucharistii. A potvrzení toho, že tyto zprávy jsou od „Marie“, se získává na základě skutečností eucharistických zázraků, jako jsou krvácející hostie.

Například ve venezuelské Betanii, místě známého mariánského zjevení, byly krvácející hostie dokonce chemicky analyzovány. Analyzovaný vzorek obsahoval lidskou krev. Zde je souhrn eucharistických zázraků zaznamenaných v knize Cenacle Formation Manual and Pratet Book. Tato kniha je distribuována eucharistickým apoštolátem božského milosrdenství a zaznamenává mnoho eucharistických zázraků:

Všechny zázraky, se dějí po několik set let. Ale zázrak, který nastal během mše v Betanii našel své místo na svátku Neposkvrněného Početí v roce 1991. Proměněná hostie, skutečné maso Našeho Pána, začalo krvácet. Po pozdějším rozboru lékařského týmu se došlo k závěru, že materiál extrahovaný z hostie byla krev lidského původu. Místní biskup toto prohlásil za znamení transsubstanciace a řekl, „Bůh se pokouší nám ukázat, že naše víra v proměněnou hostii je autentická.“

Mnoho dalších mimořádných událostí se událo v Betanii, spolu s nespočtem domnělých zjevení Požehnané Matky, kde bylo několik tisíc lidí svědky několikanásobných fyzických a duchovních uzdravení, to byla mystička Marie Esperanza, která dostala dar stigmat, možnost být na dvou místech a levitace během modlitby. Biskup sám byl svědkem fenoménu a napsal pastýřský list poté, co pečlivě toto studoval a musel prohlásit, že zjevení jsou autentická a nadpřirozeného charakteru.

Mnoho dalších příkladů může být citováno. Například v německém Stichu, potřísněná hostie v monstranci byla chemicky analyzována v Poliklinickém institutu univerzity v Curychu. Nikdo z institutu nepochyboval, o zdroji tohoto potřísnění. Toto bylo analyzováno několika různými metodami chemické identifikace a v každém případě bylo shledáno, že je to stejné – potřísnění bylo lidskou krví.

Zjevení „Ježíše“ k potvrzení Eucharistického Krista

Jestliže zjevení „Marie“ nepřesvědčí skeptiky a zázraky nejsou dostatečné k tomu, aby přesvědčily cyniky, potom je zde ještě silnější potvrzení věřícím. Zjevení samotného „Ježíše“ se objevuje také. Ano, zjevení „Ježíše“ jsou také hlášena po celém světě, ačkoliv v mnohem menší frekvenci a také podávají upozornění na pravou přítomnost Ježíše v Eucharistii.

V kostele Sv.Ondřeje v kanadském Edmontu bylo krátce po přijímání. Mohl jsem vidět hostii v monstranci a potom byla rychle překryta. Ježíš řekl: „Můj drahý lide, dnes oslavujete Mé ustanovení mé požehnané svátosti skrze Mou přítomnost přicházející v chlebě a víně na mši. Věřte, mí věřící, že já jsem skutečně přítomen v posvěceném chlebu a víně. Byli jste svědky mnoha zázraků Mé skutečné krve přicházející k vám z hostie, což je důkazem pro nevěřící. Říkám vám, že každou mší jste svědky zázraku v transsubstanciaci, když chléb a víno jsou proměněny v Mé tělo a krev. Berte jako výhodu tento čas, kdy Mě můžete uctívat v Mé hostii, protože čas, kdy toto privilegium vyprší se blíží. Doporučuji vám všem a povzbuzuji vaše kněží, aby byla učiněna neustálá adorace Mé hostie. Přináším mnoho milosti těm, kdo Mě navštěvují a vzdávají Mi chválu a úctu.

Mnoho zázraků bylo prokázáno vědci a potvrzeno, že se jedná o skutečnou krev. Dokonce v tváři skutečnosti a technického prokázání je zde stále mnoho, kdo nevěří v Mou skutečnou přítomnost. Toto popírání Mé skutečné přítomnosti je nejhorší urážkou a znevažováním Mého daru eucharistie. Protože tito lidé odmítli Mou přítomnost, necítí nezbytnost vyznávat své hříchy. Ti, kdo učí proti Mé skutečné přítomnosti a zamlčují tyto zázraky jsou skutečnými rouhači. Ti, kteří nemiluji mou požehnanou svátost jsou vlažnými, které vyplivnu ze svých úst.

Proč Eucharistie?

Je mnoho dalších eucharistických zpráv a zdokumentovaných zázraků. Ale je zde otázka, kterou si zde musíme položit. Proč? Proč zjevení Marie povzbuzují věřící k uctívání a adoraci posvěcené hostie? Její mnohé zprávy o eucharistii povzbuzují k utváření mnohých formací tisíců eucharistických modlitebních skupin a skupin neustálé eucharistické adorace po celém světě. Bylo toto jejím cílem? Zřejmě ano. Je ale možné, že má mnohem větší cíle na mysli?

V této knize jsme vysvětlili z Božího neomylného Slova, že zjevení Marie je démonického původu. Ona, neboli přesněji „to“ není Marií Bible, ale spíše satanským podvodníkem. Proč by se měli démoni namáhat, aby svět uctíval a věřil v pravého Ježíše, o kterém je psáno v Bibli? Nebo je spíše možné, že tito přisluhovači budou směrovat lidi k uctívání „jiného Ježíše“ nebo-li falešného krista?

Touto kapitolou jsme představili další kousek celkového puzzle. Je zjevné, že pozornost k Eucharistii iniciuje nejen papež, ale rovněž zjevení, která o sobě tvrdí, že jsou matkou Ježíše. Mohou jejich vize o celosvětovém kroku směrem k Eucharistickému Ježíši skutečně nastat?