INTERUPCE

Protože je v dnešní době interupce běžná, je téměř jisté, že mnoho římskokatolíků se tohoto účastnilo. Ačkoliv Písmo Svaté nenazývá tento specifický hřích jménem, katechismus katolické církve identifikuje tento zvláštní hřích jako nejtěžší.

Od doby náporu o legalizaci interupce, mnoho římskokatolíků a biblicky-věřících křesťanských skupin stálo ruku v ruce v odporu vůči této praxi. Katolíci a protestanté souhlasí, že toto je morálně špatné a obě dvě skupiny rozpoznávají vážnost tohoto hříchu. Nicméně je ale významnější rozdíl jak katechismus jedná s tímto druhem hříchu a jak se na něj dívá Bible.

Jestliže jste v životě prošli interupcí a pocítili jste odsouzení a odmítnutí římskokatolické církve, prosím vás, pojďte se spolu se mnou podívat k Písmům Svatým a napijte se z fontány pravdy, u které můžete najít mír a občerstvení pro vaši unavenou a kajícnou duši

Par.2272: Přímá spolupráce při potratu je těžký hřích. Církev trestá tento zločin proti lidskému životu kanonickým trestem exkomunikace (vyobcováním). „Kdo provedl a nechal si provést dokonaný potrat, upadl do exkomu-nikace

Par.2322: Dítě má právo na život již od svého početí. Přímý potrat, to je chtěný jako cíl nebo jako prostředek, je „hanebnost“ těžce odporující mravnímu zákonu. Církev trestá tento zločin proti lidskému životu kanonickým trestem exkomunikace (vyobcování).

Jan 1:29  Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa!

Římanům 6:23  Neboť odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu.

1 Janův 1:9  Vyznáváme-li však své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti

 

***************************************************

Par.1463: Některé zvláště těžké hříchy jsou postihovány vyobcováním, nejpřísnějším církevním trestem, který zabraňuje přijímat svátosti a vykonávat určité církevní úkony.

 

2 Korintským 5:21  Vždyť Toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

Matouš 12:31  Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno,.

***************************************************

Par.1129:Církev tvrdí,že svátosti Nové smlouvy jsou pro věřící nutné ke spáse.

Efezským 2:8  Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - je to Boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.

***************************************************

Jak jsme viděli v Písmu, Bůh je milosrdný a plný slitování, dokonce i k těm, kdo jsou oddáni hanebnému hříchu. Věřím, že jste viděli také tu propast, kterou se rozdělují pohledy kate-chismu a Bible. Na jedné straně je řečeno, že interupce je smrtelný hřích, který potřebuje být vyznán knězi. Tato zpověď musí být vykonána, aby se katolík mohl řádně účastnit věčné a "životodárné svátosti" eucharistie. Pak na druhé straně katechismus vynáší soud vyloučení nad těmi, kdo se účastní interupce a dostávají zákaz přijímání této "životodárné svátosti."

Drahý příteli, každý hřích nás odděluje od věčného a životodárného Boha. Bůh neoddělil hřích interupce a neodepřel svou spasitelnou milost těm, kdo upadli k této cestě. Bible zaznamenává vražedné životy ap.Pavla (Skutky 26:10), Mojžíše (Skutky 7:28) a dokonce i muže podle Božího srdce Krále Davida (2 Samuelova 11). Každý z nich bral nevinné životy. Proto každý z nich potřeboval Boha svého Spasitele.

Jen Bůh nabízí věčný život. Nebuďte oklamáni naukami lidí. Bůh mocí svého Ducha svatého dává usvědčení z hříchu. Obraťte se k Němu a věřte, že On zaplatil plnou cenu za vaše hříchy jak v minulosti, tak v přítomnosti, tak i budoucnosti. Toto je milost Boží,"aby otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od moci satana k Bohu, aby skrze víru ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými." (Skutky 26:18) Ježíš tedy řekl těm Židům, kteří mu uvěřili: "Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky.  A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." (Jan 8:31-32