SMRTELNÝ HŘÍCH

Katechismus katolické církve vážně pojednává se smrtelným neboli těžkým hříchem. Podle katechismu všichni ti, kdo se dopustí smrtelného hříchu bez vyznání knězi, jsou odsouzeni do pekla. Pro jistotu, aby se toto nestalo, katolíci musí podrobně vyznat všechny smrtelné hříchy katolickému knězi, který rozhodne, jaké pokání bude požadováno. Toto vyznání má být uděláno nejméně jednou za rok, aby věřící mohl jít ke svátosti eucharistie (viz kap.zpověď). Účast na eucharistii a všech svátostech je podle katechismu nutná pro spásu člověka. Katolický katechismus v paragrafu 1129 říká: "Církev tvrdí, že svátosti Nové smlouvy jsou pro věřící nutné ke spáse..."

Každý, kdo studuje Písmo, stejně jako katechismus, brzy porozumí závažnosti hříchu. Nicméně v těchto dvou dokumentech jsou odlišně popsány důsledky hříchu. Bible definuje náš hřích a vede nás k Ježíši Kristu, bez něhož bychom byli ztraceni. Na druhé straně, římskokatolická církev definuje hřích tak, aby byl zachován svátostní systém. Písma nás vedou k tomu, abychom viděli, jak potřebujeme Spasitele k získání věčného života, zatímco katechismus nás vede ke knězi a svátostem, které tu jsou za účelem získat naději na věčný život.

Otázka, která potřebuje vyvstat ve vašem srdci není ta, jaké to jsou smrtelné hříchy, ale spíše, co budete dělat se všemi svými hříchy

Par.1855: Smrtelný hřích ničí v srdci člověka lásku těžkým porušením Božího zákona..

Par.1861:Důsledkem smrtelného hříchu je ztráta lásky a posvěcující milosti, totiž stavu milosti. Není-li hřích napraven lítostí a Božím odpuštěním, způsobí vyloučení z Kristova království a věčnou smrt v pekle.

1 Janův 3:4  Každý, kdo páchá hřích, páchá i bezzákonnost; a hřích je bezzákonnost.

Jakub 2:10  Kdokoliv by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě klopýtl, provinil se ve všech.

Římanům 3:23  neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva

***************************************************

Par.1033: Zemřít ve smrtelném hříchu, aniž by byl smyt lítostí, a nepřijmout milosrdnou Boží lásku, to znamená zůstat navždy odděleni od Boha v důsledku našeho svobodného rozhod-nutí. A tento stav konečného sebe-vyloučení ze společenství s Bohem a s blaženými je označován slovem „peklo“.

Par.1874: Smrtelný hřích v nás ničí lásku, bez níž je nemožná věčná blaženost. Když hříšník tohoto hříchu nelituje, odsuzuje se k věčné smrti.

Par.1035: Duše těch, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí pekelné tresty, „věčný oheň“.

Římanům 5:12  A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.

Římanům 5:21  aby tak jako skrze smrt zavládl hřích, i milost zavládla skrze spravedlnost k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Jan 3:16  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život

 

 

***************************************************

Par.1033:Nemůžeme být spojeni s Bohem, jestliže se svobodně nerozhodneme milovat ho. Avšak nemůžeme milovat Boha, jestliže těžce hřešíme proti němu, proti svému bližnímu a proti sobě samým.

1 Janův 4:19  My milujeme jeho, neboť on první miloval nás.

1 Janův 4:10  V tom je láska, ne že bychom my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna, oběť slitování za naše hříchy

***************************************************

Koncepty smrtelného hříchu a jeho důsledky římskokatolickou církví mají schopnost zotročit lítostivého hříšníka diktátu církve. Když katolická církev nepředstavuje žádnou jednoznačnou definici smrtelného hříchu, je osoba zcela v rukou kněze, aby definoval krutost jeho hříchu a jeho pokání, právě tak, jako jeho odpuštění.

Bible jednoduše říká, "Mzdou za hřích je smrt.."(Římanům 6:23).. V tomto verši ap.Pavel nemluví o zvláštním druhu hříchu, ale veškerém hříchu. Prorok Ezechiel říká: "Zemře ta duše, která hřeší."(Ezechiel 18:4). Když Jakub řekl, "Kdokoliv by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě klopýtl, provinil se ve všech."(Jakub 2:10),nemínil tím, že osoba, která se dopustí jediného hříchu je vinna všemi dalšími druhy hříchu, ale že i jediný hřích zavře cestu do nebe. Brána do nebe byla uzavřena kvůli našemu hříchu. Bible říká,"neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva."(Římanům 3:23). Od pádu Adama lidstvo bylo odcizeno Bohu a všichni zoufale potřebovali Spasitele.

My všichni jsme vinni smrtelným hříchem, který nás oddělil od Boha, a jsme ve svých možnostech beznadějní. Není žádné instituce nebo člověka, který nám může udělit věčný život. To je důvod proč Ježíš Kristus přišel na tento svět a žil bezhříšný život a potom dal svůj život ochotně jako výkupné za hříchy všech lidí, kdo v Něj samotného věří. "Vždyť Toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v něm stali Boží spravedl-ností." (2 Korintským 5:21)

Když poznáte, že jste smrtelně hříšný člověk, je to práce Ducha svatého, který vás usvědčuje. Vaše záchrana nespočívá ve vaší zpovědi hříchů, či pokusech je svou vlastní silou napravit. Vaše záchrana spočívá výhradně obětní smrti Ježíše Krista na golgotském kříži. Volejte k Bohu o záchranu ve jménu Pána Ježíše Krista,: neboť "každý, kdo by vzýval jméno Pána, bude spasen."(Římanům 10:13) Záchrana duše je dána přímo a milostí..
Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! (Žalmy 51:17-19