LEHKÝ HŘÍCH

Podle katechismu katolické církve jsou lehké hříchy považovány za menší přestupek vůči Bohu než hříchy smrtelné. Lehké hříchy jsou takové poklesky, které jsou buď z neznalosti anebo bez přímého záměru ublížit. Pro nápravu těchto hříchů katechismus tvrdí, že pachatel musí udělat individuální dobré skutky a nemusí je dále vyznávat knězi.

Podle katechismu smrtelný hřích odstraňuje člověka od Boží milosti, a proto vyčleňuje takovéto lehčí hříchy, aby měl jedinec možnost zůstávat pod Boží milostí i po spáchání lehčího hříchu. Můžeme tedy předpokládat, že pokud každý podle svého názoru (své vlastní interpretace), spáchá během svého života pouze lehký hřích, je ujištěn o následujícím dědictví věčného života.

Nicméně Bible nezná žádný pojem "lehký" hřích.  Kdo tedy umí činit dobře, avšak nečiní, má hřích.(Jakubův 4:17),.. neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. (Římanům 3:23).. Neboť odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu. (Římanům 6:23)

Pojďme se se tedy společně podívat, co Písmo Svaté říká ohledně hříchu a jeho důsledků.

Par.1862:Člověk se dopustí lehkého hříchu, nedodrží-li v nepříliš závažné věci míru, předepsanou mravním zákonem, nebo když neuposlechne mravního zákona v závažné věci, avšak bez plného vědomí nebo bez plného souhlasu

Jakub 2:10  Kdokoliv by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě klopýtl, provinil se ve všech.

1 Janův 3:4  Každý, kdo páchá hřích, páchá i bezzákonnost; a hřích je bezzákonnost

***************************************************

Par.1863:..Všední hřích neruší smlouvu s Bohem. Člověk ho může s Boží milostí napravit. Nezbavuje posvěcující milosti, přátelství s Bohem, lásky ani věčné blaženosti.“

Izajáš 59:2  Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.

***************************************************

Par.1875: Všední hřích představuje mravní nepořádek, lze ho napravit láskou, kterou v nás tento hřích nechává „naživu“.

Římanům 6:23 Neboť odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu.

***************************************************

Písmo nám bylo dáno tak, abychom mohli vědět, čím je náš hříšný stav před Svatým Bohem. Sama Bible se popisuje jako zrcadlo, které odráží pravdu a naši vážnou potřebu být ospravedlněni. Neboť Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč; proniká až k rozdělení duše a ducha, i kloubů a morku v kostech, a rozsuzuje myšlenky i záměry srdce. (Židům 4:12)

Ježíš během své pozemské služby zvýšil ještě požadavky Zákona deklarováním našeho nevhodného smýšlení a citů jako hříchů. Proměnný stupeň hříšnosti v našich životech nemá nic společného se spasením. Je to hřích, je jedno jak malý, který nás kvalifikuje pro věčné odsouzení do pekelného ohně. Když člověk posuzuje podle svého uvážení, který hřích je jen "lehký", odcizuje se pravdě Božího Slova.

Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Vyznáváme-li však své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti.Řekneme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.(1 Janova 1:8-10)

Skutky apoštolské 3:19  Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a přišly časy osvěžení od Pánovy tváře.