ANULACE MANŽELSTVÍ

Podle výkladu katechismu katolické církve v odstavci 1650 je věřícímu dána možnost znovu se oženit a účastnit se tak dále svátostního systému v církvi, pokud dosáhne zrušení předešlé-ho manželství. Katolík, který si přeje oženit se znovu bez předchozího anulování svazku, se oženit může, ale bude ve věčném stavu hříchu a nikdy se už nebude moci účastnit svátosti eucharistie. Použitím oficiálního zrušení manželství namísto rozvodu katolík smí přijmout eucharistické společenství,a tak získat další záslužnou záchranu podle římskokatolické církve. Účast na svátostech je nezbytná pro spasení podle odstavce č.1129

 

Par.1629 ...po prověření situace příslušným církevním soudem, prohlásit „neplatnost manželství“, totiž, že manželství nikdy neexistovalo. V tomto případě jsou smluvní strany volné a mohou znovu uzavřít manželství

Matouš 19:6  A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk nerozděluje."

 

 

***************************************************

Par.1650 Jestliže rozloučení uzavřeli civilní sňatek, nacházejí se v situaci, jež objektivně odporuje Božímu zákonu. Proto nemohou - pokud tato situace trvá - přistupovat ke svatému přijímání.

1 Korintským 11:28  Ať tedy člověk prověří sám sebe a takto ať jí z toho chleba a pije z toho kalichu.

 

 

***************************************************

Par.1129: Církev tvrdí, že svátosti Nové smlouvy jsou pro věřící nutné ke spáse...

Efezským 2:8  Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - je to Boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.

***************************************************

Pán Ježíš Kristus sdělil čtyři pravidla týkající se rozvodu v Bibli. Dvě z těchto uvažovaných tvrzení jsou proti rozvodu a dvě další rozvod činí přijatelným a právo oženit se je na straně nevinného. (Více v sekci Rozvod). Římskokatolická církev důrazně tvrdí, že rozvod je nezákonný pro manželství, které bylo uzavřeno legálně a kde byli manželé pokřtěni do katolické církve. Nicméně, když prostudujeme církevní zákony týkající se zrušení, uvidíme, že celé anulování manželského svazku prochází technicky-gymnastickými kousky za účelem dosáhnutí církevního zrušení.

Zrušení manželství schválené církví je ve skutečnosti formou identické rozvodu a v zákoně to dochází konceptu rozvodu. Katolická církev v poskytování zrušení deklaruje, že manželství nikdy neexistovalo!! A tak se také stává, což je absurdní situací, že věřící, jež byl několik let v manželství a má děti, je shledán v očích církve, jako by nebyl nikdy ženatý!! Tohoto je dosahováno skrze technické manipulace a vytvořené podmínky, které jsou nalezeny v zákoně o zrušení svazku manželství. Například podstatnou částí a důvodem pro církevní zrušení sňatku je to, co se nazývá " překážka rušící platnost manželství ". Je to jakákoliv překážka vážná natolik, aby se manželství mohlo zrušit automaticky. Takovou překážkou by mohl být jak nesouhlas společnosti k sňatku, tak nedostatek "formy sňatku" znamenající sňatek, který nebyl vykonán před knězem a dvěma svědky. Tak Římská církev vyvinula názvosloví, která předčí pokrytectví. Řím prohlašuje tuto bizarní moc, protože vidí sňatky jako svátosti. Je to z toho důvodu, aby byla zachována moc církve vytvořit či zrušit manželství podle své vůle a účelů, nikoliv na bázi toho, co prohlašuje Bible.

Je možno vytvořit manželství příkazem Říma? V Písmu je manželství upraveno podle vůle a záměru Boha. Pán Ježíš řekl : "Proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo"(Matouš 19:5) Toto samotné je a stává se platným před Bohem.