ROZVOD

Katolická církev zaujímá velmi přísné stanovisko, stejně tak dobře jako i Písmo zabraňuje  rozvodu. Potíže nicméně nastávají, když by věřící řekl, že jedině Bůh má nad tím vším svrcho-vanost. Katechismus ukládá zbytečná omezení těm, kdo jsou v obtížném manželství. Tato omezení ovlivňují schopnost účastnit se tzv."životodárných" svátostí římskokatolické církve. Vidíme v Písmu různá místa, kde Ježíš mluvil o těchto věcech...

 

Par.2382: Manželství mezi pokřtěnými, „platně uzavřené a dokonané, nemůže být rozloučeno žádnou lidskou mocí a ze žádného důvodu s výjimkou smrti“.

 

Matouš 5:31 Také bylo řečeno:         `Kdokoli by propustil svou manželku, ať jí dá potvrzení o rozvodu.´ Já vám ale říkám, že každý, kdo propouští svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství a každý, kdo by si tu propuštěnou vzal, cizoloží."

***************************************************

Par.1650: Dnes se v mnoha zemích četní katolíci uchylují k rozluce podle občanských zákonů a uzavírají nový občanský sňatek....proto nemohou — pokud tato situace trvá — přistupovat ke svatému přijímání.

Par.1665: Nový sňatek rozloučených, dokud ještě žije právoplatný(á) manžel(ka),porušuje Boží plán i zákon, kterému učil Kristus. Tito znovu oddaní rozloučení nejsou odloučeni od církve, avšak nemohou přistupovat k přijímání eucharistie.

Matouš 19:9  Proto vám říkám, že kdokoli by propustil svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vzal si jinou, cizoloží, a kdo si bere propuštěnou, cizoloží."

 

 

 

 

 

***************************************************

Par.1129: Církev tvrdí, že svátosti Nové smlouvy jsou pro věřící nutné ke spáse.

Římanum 10:9  Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

***************************************************

Podle Písma je rozvod možný za dvou podmínek. První se týká nevěry druhého partnera (Matouš 5:32, Mat 19:9). Druhý je možný jestli nevěřící partner chce opustit manželství, což má za následek opuštění (1.Korinstkým 7:15). Je to jasné v souvislosti Písem, že usmíření je vykonáno, ale Bůh umožní rozvod jen za těchto okolností. Z těchto různých pasáží vidíme, jak vážná jsou Svatá Písma a jak katechismus jedná s manželstvím. Nicméně, tyto pravdy, které přežívají v životech katolicky věřících, jsou konfrontovány s otázkou rozvodu. Římsko-katolická církev se toho pevně drží a kdo jde k rozvodu je donucen se zdržovat eucharistické svátosti přijímání (par.1650 a 1665) a katechismus prohlašuje jasně, že účast na svátostech je nezbytná pro spasení.(par.1129).Proto církev vytvořila cestu, jak obejít toto učení a vytvořila katolické zrušení svazku (anulování) a katolické učení o manželském rozdělení.

Svatá Písma,drahý čtenáři,učí, že manželský status věřícího nemá vliv na spásu duše věřícího.