ŽIVOT V ODLOUČENÍ (SEPARACI)

Mnoho zemí je v současnosti ovlivněno římskokatolickou církví a velké řady následovníků žijí odděleně od svých manželů. Odloučení je církví podporováno natolik, že věřící se může zákonně účastnit eucharistického přijímání. Avšak toto není podporováno Biblí, stejně také život v manželství, které je poškozováno manželskou nevěrou. Římskokatolické náboženství podporuje jho zákonů, které lze stěží unést. Jedině milost Ježíše Krista může osvobodit od těchto pout zoufalství. Pán Ježíš Kristus apeluje:  "Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtěžkáni, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírný a pokorný v srdci;a najdete odpočinek pro své duše."(Matouš 11:28 )

Par.2383: Odloučení manželů při trvání manželského svazku může být v jistých případech oprávněné, jak stanoví kanonické právo.

Par.1649: Nastávají však situace, kdy se společné soužití manželů stává z nejrůznějších příčin prakticky nemož-ným. V takových případech církev připouští tělesné oddělení manželů a ukončení společného bydlení. Manželé nepřestávají být před Bohem manželem a manželkou; nemají volnost uzavřít nový svazek. V této tíživé situaci by bylo nejlepším řešením smíření, je-li to možné. Křesťanské společenství je povoláno k tomu, aby těmto osobám pomáhalo žít křesťansky jejich situaci ve věrnosti svazku jejich manželství, které zůstává nerozlučitelné.

1.Korintským 7:10 Manželům pak přikazuji ne já, ale Pán: Manželka ať neodchází od muže. Kdyby však přece odešla, ať zůstává nevdaná, anebo ať se smíří s manželem. Také muž ať neopouští svou ženu. Ostatním pak říkám já, nikoli Pán: Má-li nějaký bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním žít, ať ji neopouští. A žena, která má nevěřícího manžela a ten je ochoten s ní žít, ať ho neopouští. Ten nevěřící muž je totiž posvěcen svou manželkou a nevěřící žena je posvěcena svým mužem. Jinak by přece vaše děti byly nečisté, ale nyní jsou svaté.
 

 

 

Co se týče manželství Římskokatolická církev odmítá biblickou autoritu. Jedině sám Bůh je ten, kdo je autorem manželství a má schopnost toto řídit. Nebiblické zákony církve svazují takto každého věřícího. Řím jde tak daleko, že spojuje manželský stav spolu se spasením věřícího (viz.Rozvod a Zrušení sňatku). Tento pokrytecký systém pokračuje v nakládání břemen na Boží lid. Bible zřetelně specifikuje, že křesťan nemá hledat oddělení od manžela. Boží Slovo je napsáno tak, že podněcuje zúčastněné strany manželství, aby si navzájem odpustily. Nicméně, žádná lidská autorita nemůže zavázat manželství jako nerozlučitelné, když manžel, který opustil druhého, nevěří v Slovo Boží. Prosím pamatuj, drahý čtenáři, že Tvůj manželský stav nemůže jakkoliv zabránit a ovlivnit milost Boží pracující v Tvém životě.