SPASENÍ JEN SKRZE JEŽÍŠE KRISTA

V Písmu Svatém spasení je vždy viděno v Kristu, který je jak autorem, tak postupitelem. Například ve všech knihách apoštola Pavla je spasení vyjádřeno "být v Kristu". A podobně v listech apoštola Jana, věčný život je v Kristu a je to skrze víru v Jeho práci, kterou získal věčný život pro svůj lid. Nicméně v katolické církvi je spasení viděno jako bytí v církvi a skrze její svátosti. Toto je rozhodující téma, protože spasení vaší duše může být uděleno skrze práci Boha, jak zcela zřetelně o tom učí Jeho Slovo.

Par.824:Jen v církvi je „plnost všech prostředků spásy“, v ní „Boží milostí dosahujeme svatosti“.

Par.982:Není žádná vina, byť sebetěžší, kterou by svatá církev nemohla odpustit. „Nelze připustit, že by existoval nějaký člověk, tolik špatný a tolik zvrácený, aby mu nemohla být dána bezpečná naděje na odpuštění, jestliže opravdu lituje svého poblouznění.

 

1 Janův 5:20  A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost, abychom poznali Toho pravého, a jsme v Tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

1 Janův 1:9  Vyznáváme-li však své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti.

Marek 2:7  "Proč mluví tak rouhavě? Kdo kromě samotného Boha může odpustit hříchy?

***************************************************

Par.181: „Věřit“ je církevní úkon. Víra církve předchází, rodí, udržuje a živí naši víru. Církev je matka všech věřících. „Nikdo nemůže mít Boha Otcem, není-li jeho matkou církev.“

 

 

 

Židům 12:2  Hleďme na původce a dokonavatele víry Ježíše..

Efezským 1:6  ke chvále slávy své milosti, kterou nás poctil v Tom milovaném. V něm máme skrze jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti.

Římanům 3:24  Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.

***************************************************

Par.169: Spása pochází jen od Boha; protože ale přijímáme život víry skrze církev, pak je církev naší matkou

1 Janův 5:11  A to svědectví je toto: že Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.

***************************************************

Podle Bible záchrana je nalezena v Kristu. Nenachází se v žádné církvi, ať už v katolické, protestantské, nebo jiném náboženském systému. Následování římskokatolického učení, které vyučuje, že církev je "plnost všech prostředků spasení" spíše než Kristus, který sám je plností spasení, doslova zatracuje duši. Apoštol Pavel v listu Filipským 3:8-9 říká: A vůbec všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista a byl shledán v něm, nemaje svou spravedlnost, která je ze Zákona, ale tu, která je skrze víru Kristovu, tu spravedlnost, která je z Boha a spočívá ve víře. Můžete po přečtení těchto textů  říci, že jste v Kristu, anebo jste pyšní na to, že zůstáváte v systému, kde si můžete svou účastí vyzískat spasení?