OČISTEC

Ježíš ochotně zemřel za hříchy v Něj věřících. Umřel namísto nás, aby zaplatil dluh, který bychom sami nemohli nikdy zaplatit. "On sám na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti - "jeho ranami jste byli uzdraveni."(1.Petrův 2:24) Jak zničující je, když katolíci věří v místo, které není nikde v Písmech zmíněno, a které nazývají Očistec. Jsou vyučováni, aby věřili, že nějakým způsobem mohou být očištěni skrze utrpení, aby dosáhli  potřebný stupeň svatosti k vstupu do nebe.

Pro pravé věřící je oběť Ježíše Krista na Golgotě plně dostačující k tomu, aby mohla zaplatit všechny hříchy. Nyní na konci věků se ukázal, aby svou obětí odstranil hřích jednou provždy. (Židům 9:26) Jehož Bůh určil za nástroj smíření skrze víru v jeho krev. (Římanům 3:25)

Písma Svatá objasňují, že "Neboť odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu."(Římanům 6:23). Ti, kdo nepřijali život věčný, stojí tváří v tvář rozsudku a peklu. Není žádný biblický termín "mezistav", který platí pro duši, "A jako je lidem uloženo jednou zemřít, a potom přijde soud." (Židům 9:27)

Par.1030:Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské radosti.

Par.1472:každý hřích, i všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být očištěno, buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá „časný trest“ za hřích.

Židům 1:3 Když sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti na výsostech

1 Janův 1:7  Chodíme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od veškerého hříchu.

 

 

 

***************************************************

Par.1475: Ve společenství svatých jistě existuje „mezi věřícími, kteří již dosáhli nebeské vlasti nebo kteří odpykávají své viny v očistci nebo kteří ještě putují po této zemi, trvalé pouto lásky a bohatá výměna všech dober“.

 

 

 

1 Janův 4:10  V tom je láska, ne že bychom my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna, oběť slitování za naše hříchy.

1 Janův 2:1-2 A kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. A on je oběť slitování za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.

***************************************************

Par.1498: Prostřednictvím odpustků mohou věřící získávat pro sebe, ale i pro duše v očistci prominutí časných trestů, následků hříchů.

Skutky apoštolské 8:20  Petr mu však řekl: "Tvé peníze ať jdou s tebou do záhuby, protože ses domníval, že Boží dar lze získat za peníze!

***************************************************

Jak hrozný je to klam, který je uvalen na věřící. Skutečným důvodem a účelem proč Ježíš Kristus se stal člověkem a trpěl bolestivou smrtí bylo, aby odčinil hřích jednou provždy svou vlastní dokonalou obětí. Jak může jakákoliv církev, která prohlašuje, že následuje Ježíše Krista, odepřít tuto pravdu od svého lidu!? Nejen, že římskokatolická církev odmítá znalost Kristovy dokončené práce na kříži, šla ještě více do extrému vytvořením neexistujícího místa, zvaného očistec, který podle svého učení ruší Spasitelovu dokončenou práci. A potom dodal: "Hle, přišel jsem, abych konal tvou vůli, ó Bože." Tak ruší to první, aby ustanovil druhé. A v této vůli jsme skrze obětování těla Ježíše Krista jednou provždy posvěceni. (Židům 10:9)