SPASENÍ POMOCÍ SVÁTOSTÍ

Katechismus katolické církve prohlašuje, že svátosti jsou efektivními prostředky milosti, které jsou nutné pro spasení. Ve více zjednodušeném podání, katolík se musí aktivně účastnit na církevních svátostech za účelem přijetí milostí v naději, že si zaslouží spásu. Nepleťte se: tyto svátosti jsou deklarovány jako nezbytné pro spasení, protože ony samy znamenají milost! Toto učení je tak důrazné, že "svátostná milost" přijatá skrze tyto svátosti je prohlášena jako milost Ducha svatého. Ve světle Svatých Písem prosím uvažte, jak osudný je tento nebiblický systém víry.

Par.1113: Celý liturgický život se soustřeďuje okolo eucharistické oběti a svátostí. V církvi je sedm svátostí: křest, biřmování, eucharistie, pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství.

1 Janův 5:11  A to svědectví je toto: že Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.

 

***************************************************

Par.1129: Církev tvrdí, že svátosti Nové smlouvy jsou pro věřící nutné ke spáse. „Svátostná milost“ je milost Ducha svatého, která je darována Kristem a má své charakteristické vlastnosti u každé svátosti.

 

 

1 Janův 5:13  Tyto věci píši vám věřícím ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Božího Syna.

Skutky apoštolské 16:31  Oni řekli: "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům."

***************************************************

Par.1493: Kdo chce dosáhnout smíření s Bohem a s církví, musí vyznat knězi všechny těžké hříchy, které ještě nevyznal a na něž si po pečlivém zpytování svědomí vzpomíná.

 

 

Římanům 3:21 Nyní je však bez Zákona zjevena Boží spravedlnost

Efezským 1:7  V něm máme skrze jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti

1 Janův 1:9  Vyznáváme-li však své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti.

***************************************************

Není to milost Boží, za kterou platíte svou účastí při svátostech. Muži, ženy i děti jsou od mládí vedeni věřit, že spasení začíná a končí v těchto obřadech. Všech sedm obřadů je náhradou za jednoduchý akt víry v Pána Ježíše Krista. Satanův plán je vyměnit Krista a Jeho evangelium milosti zdarma za falzifikát evangelia, kde lidské úsilí může člověka spasit pomocí obřadů. Tyto nebiblické obřady "Budou mít vnější způsob zbožnosti, ale zřeknou se její moci. Od takových se odvracej."(2 Timoteova 3:5). Římskokatolický systém zasloužené milosti je natolik spletitý, že Pánovo přikázání jednoduše věřit musí být opět slavnostně zopakováno: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal." (Jan 6:29)