EUCHARISTIE

V katechismu katolické církve je uváděno, že skutečné tělo, krev a božství Ježíše Krista je sesláno z nebe a zázračně přepodstatněno v eucharistické oplatky. Oproti tomu stojí Bible svatá a je jednoznačná ve vyjádření vztahujícímu se k návratu Pána Ježíše Krista na tento svět.

Par.1357: ..chléb a víno, které se mocí Ducha svatého a slovy Kristovými staly jeho tělem a krví: Tímto způsobem se Kristus stal skutečně a tajemně přítomný.

Par.1374:.. V Nejsvětější svátosti oltářní je "obsaženo opravdu, skutečně a podstatně tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista, s duší a božstvím, a tedy naprosto celý Kristus". "Tato přítomnost se nazývá 'skutečná' ....

 

 

Židům 10:10....A v této vůli jsme skrze obětování těla Ježíše Krista jednou provždy posvěceni. Každý kněz stojí a denně koná bohoslužbu, při níž znovu a znovu obětuje tytéž oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však za hříchy obětoval jedinou oběť a posadil se navždy po Boží pravici. Od té doby čeká, až budou jeho nepřátelé položeni za podnož jeho nohou; neboť jedinou obětí přivedl ty, kteří jsou posvěcováni, navždy k dokonalosti.

Matouš 24:27....Neboť jako blesk vychází od východu a září až na západ, takový bude i příchod Syna člověka.

 

***************************************************

Par.1376: (proměňováním) chleba a vína nastává změna celé podstaty chleba v podstatu těla Krista, našeho Pána, a celé podstaty vína v podstatu jeho krve. Tuto změnu tedy katolická církev vhodně a přiléhavě nazývá přepodstatnění.

 

 

Skutky apoštolské 1:9....A když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen vzhůru a oblak jim ho vzal z očí. Když se pak za ním upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, postavili se k nim dva muži v bílém rouchu, kteří jim řekli: "Muži galilejští, co stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde stejným způsobem, jak jste ho viděli odcházet do nebe."

 

***************************************************

Par. 1380: Je velmi případné, že Kristus chtěl zůstat přítomný pro svou církev tímto vpravdě jedinečným způsobem. Protože se chystal své učedníky opustit ve viditelné podobě, chtěl nám zůstavit svou svátostnou přítomnost,...

 

 

Jan 14:16 A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, toho Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí ani ho nezná. Vy ho však znáte, protože přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám.

 

***************************************************

Podle Bible Ježíš Kristus se obětoval za hříchy lidí. Po Jeho smrti a zmrtvýchvstání byl vzat do mraků a usedl věčně po pravici Boha Otce. Ještě než odešel z tohoto světa, mnohokráte Ježíš hovořil a předpovídal způsob svého návratu. Bible je zcela jasná v tom, že Ježíš Kristus přijde tím stejným způsobem, jak byl vzat nahoru.. V Matouši 24:27 je psáno, „Neboť jako blesk vychází od východu a září až na západ, takový bude i příchod Syna člověka.“ Pro zjednodušení: Ježíš řekl, že se vrátí zpět v tělesné formě právě tak, jak předtím odešel. Nikterak se nezmiňoval ve svém Slově, že by se vrátil ve formě kousku chleba.

Ještě předtím, než odešel, Ježíš slíbil svým následovníkům, že jim pošle Ducha svatého jako utěšitele a průvodce tak, aby nebyli jako sirotci. Bůh nám dal tak duchovní přítomnost Pána Ježíše Krista v Duchu svatém....“ Toto je Ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A Duch je Ten, který vydává svědectví, protože Duch je pravda. Neboť jsou tři, kteří vydávají svědectví na nebi: Otec, Slovo a Duch Svatý; a ti tři jsou jedno.“ (1Janova 5:6-7). „ A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, toho Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí ani ho nezná. Vy ho však znáte, protože přebývá u vás a bude ve vás,“ (Jan 14:16-17).

Je nezbytností znát Pána Ježíše Krista duchovně a to skrze víru. Celé psané Boží Slovo je svědectvím o skutečném Mesiáši. "Kdyby vám v té době někdo řekl: `Hle, Kristus je zde!´ anebo `Pohleďte, tam je!´, nevěřte. Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené." (Marek 13:21) Poznal jsi Ježíše duchovně? Věříš mu jen skrze víru?