UCTÍVÁNÍ HOSTIE (IDOLATRIE)

Katechismus katolické církve předpokládá, že člověkem vyrobený chléb se stal božským. Toto je případ, kdy katolická církev učí, že eucharistie je hodna stejného respektu a uctívání jako Bůh. Víra, která je takto úzce držena, jde až za hranice katolické církve. Katolický katechismus jde tak daleko, že prohlašuje potřebu celého světa účastnit se eucharistického uctívání. Toto učení, že pravý Bůh se inkarnoval do objektu, který vypadá jako chléb vyrobený lidskýma rukama, je nebezpečná domněnka. Katechismus jasně přikazuje eucharistické uctívání, zatímco Bible toto striktně zakazuje.

Par.1378: V mešní liturgii vyjadřujeme svou víru ve skutečnou přítomnost Krista pod způsobami chleba a vína mezi jiným pokleknutím nebo hlubokou úklonou na znamení klanění se Pánu. „Katolická církev vzdává tuto bohopoctu eucharistické svátosti nejen během mše svaté, nýbrž i mimo její slavení tím, že se svrchovanou pečlivostí uchovává proměněné hostie a vystavuje je k slavnostnímu uctívání křesťanských věřících a nosí je v průvodě s radostí křesťanského lidu.“

5.kniha Mojžíšova 4:13,15-16: Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal dodržovat, desatero přikázání, a napsal je na dvě kamenné desky. V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu z prostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu; velice se tedy střezte, abyste se nezvrhli a neudělali si tesanou sochu, žádné sochařské zpodobení...

 

 

 

***************************************************

Par.1380: Církev i svět velmi potřebují eucharistickou úctu.

Izajáš 42:8  Já jsem Hospodin, toť jest jméno mé, a slávy své jinému nedám, ani chvály své rytinám.

***************************************************

Par.1378: Tím, že církev prohloubila víru ve skutečnou přítomnost Krista v eucharistii, si uvědomila význam tiché adorace Pána, přítomného pod eucharistickými způsobami. Proto má být svatostánek umístěn na zvláště důstojném místě kostela a má být vybudován takovým způsobem, aby zdůrazňoval a ukazoval pravdu, že Kristus je skutečně přítomen v Nejsvětější svátosti.

Jan 4:23-24 Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví uctívači budou uctívat Otce v duchu a pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.

 

 

 

***************************************************

Písmo zřetelně říká, že Bůh je svatý a On sám je hoden našeho uctívání. " Kdo by se nebál tebe, Pane, a neoslavoval tvé jméno? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a budou se klanět před tebou,..." Zjevení 15:4

Doslovná interpretace Písma v katechismu vede k modlářství. Podle Bible nesmíme uctívat žádného falešného boha nebo idol, zahrnující cokoliv ať už vyrobeného (jako obraz) či, reprezentujícího Boha. Ve Starém Zákoně Áron padl do této stejně vážné chyby modlářství: Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi....." (Exodus 32:1)... Áron poté udělal zlaté tele, jako prostředníka, skrze kterého uctívali Boha...A oni řekli: "To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země."...

Jak Áron, tak i Izraelité nehleděli na přikázání, která jim Hospodin dal a nepředstavovali si, že tento obraz byl sám o sobě bůh. Udělali si jen obraz jako reprezentaci pravého Boha, kterého chtěli uctívat skrze tento obraz. To je ale modlářství. Je to stejný omyl, který se děje v církvi Říma při každé mši. Pravé uctívání Boha by mělo být v duchu a v pravdě jako Pán Ježíš prohlásil: "Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě." Toto uctívání přináší pravý pokoj a pravý křesťanský život. Uctívání eucharistie působí hněv Boha jak slíbil ve svém Slově. Bůh se dívá na ty, kdož praktikují modlářství jako na ty, kdož Jej nenávidí, přestože předstírají (byť i upřímně) lásku k Němu. Jen On bude soudit jejich nespravedlnost. Řekl jsem, že Bůh je Jeden, "...který neospravedlňuje viníka, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení." (Exodus 34:7b)

Vzpomeňme si na jednoduché Slovo našeho Pána v Markovi 13:21: "Kdyby vám v té době někdo řekl: `Hle, Kristus je zde!´ anebo `Pohleďte, tam je!´, nevěřte....".. Příkaz uctívání eucharistie je modlářství a modlářství je duchovní cizoložství... "A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím." (1Korinským 10:14)