SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Vyvrcholení mše přichází, když katolík přijímá posvěcenou hostii nebo eucharistii do úst. Tento fyzický akt přijímání inkarnovaného Ježíše Krista v hostii je způsobem, jak katolík získá kousek božství, které mu dále pomáhá k věčnému životu. Římskokatolická církev také zdůrazňuje, že jezení eucharistie zplnomocňuje jednotlivce k překonání smrtelného hříchu. Jinak řečeno, eucharistie je nadpřirozený pokrm, který může pomáhat dostat se do nebe a také chrání věřícího od hříchu zde na zemi. Toto učení propaguje získání duchovních výhod skrze fyzicky vykonané skutky. Vybízím Tě, drahý čtenáři, abys uvážil, co Ti Duch Boží říká, když srovnáváš toto katolické učení s Písmem Svatým.

Par.1384: Pán se k nám obrací s naléhavou výzvou, abychom ho přijímali v eucharistické svátosti: „Amen amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život“

Par.1382: Mše svatá je zároveň a neoddělitelně památka oběti, v níž se zpřítomňuje oběť na kříži a posvátná hostina společenství těla a krve Páně. Avšak slavení eucharistické oběti je zcela zaměřeno na důvěrné spojení věřících s Kristem ve svatém přijímání. Jít k přijímání znamená přijmout samotného Krista, který se za nás obětoval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan 6:52-66:  Židé se tedy hádali mezi sebou a říkali: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mě poslal ten živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mne.Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako vaši otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky."  Toto řekl v synagoze, když učil v Kafarnaum. Když to tedy slyšeli mnozí z jeho učedníků, řekli: "To je tvrdá řeč. Kdo ji může poslouchat?" Když ale Ježíš v sobě poznal, že jeho učedníci na to reptají, řekl jim: "To vás pohoršuje? A co kdybyste viděli Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život. Někteří z vás ale nevěří." Ježíš totiž věděl od počátku, kdo byli nevěřící a kdo je ten, který ho zradí.  Řekl tedy: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, jedině když je mu to dáno od mého Otce." Kvůli tomu odešli mnozí z jeho učedníků zpět a už s ním nechodili.

***************************************************

Par 1405...a lámeme „tentýž chléb, který je lékem nesmrtelnosti, lékem, abychom nezemřeli, ale žili věčně v Ježíši Kristu“.

Par.1392 Co působí hmotný pokrm v našem tělesném životě, to podivuhod-ným způsobem uskutečňuje přijímání v našem duchovním životě...

Par.1402 ..„Ó, svatá hostino, při níž se sytíme Kristem. Koná se památka jeho utrpení; mysl se naplňuje milostí a dává se nám záruka budoucí slávy.“

Par.1393.Proto nás eucharistie nemůže spojit s Kristem, aniž by nás zároveň neočistila od spáchaných hříchů a nechránila nás proti hříchům budoucím..

Par.1395..eucharistie nás do budoucna uchovává před smrtelnými hříchy...

Jan 6:63  Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život.

Leviticus 17:11  V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní, se získává smíření. Proto jsem rozkázal Izraelcům: Nikdo z vás nebude jíst krev, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host, nebude jíst krev.

Genesis 9:4  Jen maso oživené krví nesmíte jíst.

1.Januv 1:7 Chodíme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od veškerého hříchu.

 

 

***************************************************

Jan 1:1  Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.

Jan 1:14  A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi ...

Jan 10:10 ... já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojně.

Jan 6:63...Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život.

Bible nám zde ukazuje vztah mezi psaným Slovem a samotným Ježíšem Kristem. Základem je řádný výklad Písma Svatého.Skrz celá Písma svatá nacházíme,že Pán mluvil v podobenstvích. Tato podobenství byla obrazným jazykem, který pravdu o Kristu měl učinit více rozeznatel-nou. Ježíš věděl, že podobenství by byla obtížně srozumitelná bez výkladu,ale dal vždy výklad tomu, koho se to týkalo.

Ve výše uvedeném textu Písma (Jan 6:52-66) židovský lid, kterému byla řeč adresována, tomu podobenství neporozuměl. Hádali se mezi sebou a řekli, "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Židovský lid Jej viděl a slyšel, ale přesto v Něj nevěřil. Něco z jejich nevíry možná pocházelo z jejich porozumění Zákonu (Starému Zákonu), ve kterém jezení masa a pití krve bylo zakázáno. Dokonce i dnes víme, že Ježíš nemohl mínit doslovné jezení a pití masa a krve, protože to by bylo v rozporu s tím, co řekl Bůh ve svém Slově.

Římskokatolická církev, právě tak jako židovský lid, neporozuměla Kristově zprávě. Vykládá ji jako tělesné jezení Kristova těla. Chybně čtena slova Ježíše se stala podporou doktríny o transsubstanciaci (přepodstatnění). Tato doktrína popírá základní požadavek výhradně věřit v Pána Ježíše, potřebný pro spasení. Když Kristus řekl, "A chléb, který já dám, je mé tělo, které dám za život světa.", uvádí, že sám by své dobrovolné utrpení, své tělo, nabídl jako oběť. Dal nám své tělo jako smírčí oběť "pro život světa" a to je pro věčný život!

Podle pasáží výše uvedených, jezení "masa" a pití "krve" Syna člověka znamená přijetí vykupitele a Jeho oběti. Kristus Ježíš nabízí všechny výhody spásy: odpuštění hříchů, přijetí Boha a přijetí jako synů, kteří obdrží Ducha svatého jako slib dědictví věčného života. Jezení Jeho těla a pití Jeho krve znamená být identifikován s Ním skrze víru. Nezapomeň, že Duch je ten, kdo obživuje a tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život.

Drazí katolíci, na kterém chlebu se podílíte? Bude setrvávat vaše věčná duše na osobě a nabídce Pána Ježíše Krista za vaše hříchy nebo budete jíst eucharistii v naději na získání věčného života? Římskokatolická církev tvrdí, že Boží moc efektivně proudí z prvku spo-lečenství sama i pro sebe. Ježíš Kristus sám učí věřit v Jeho osobu - (Jan 6:29 "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal.") Věřit v Něj, kterého Otec poslal je naší povinností, avšak je to "prací Boha", který dává jasně najevo, že víra je možná skrze milost Boží.