OBĚTOVÁNÍ MŠE

Římskokatolická církev učí, že Ježíš Kristus je obětován ve mši. Jeho oběť, která se znovu obnovuje při každé mši, může být připočtena ke spasení člověka. Věříme-li tomu, co je psáno v katechismu, potom je neustále oběť vykonávána. Kristova práce spásy na kříži je v přítomnosti a je neustále uskutečňována. Nicméně Bible odhaluje, že práce spasení byla aktem někdejším, který byl dokončený, když Kristus zemřel na golgotském kříži. Drazí čtenáři, to jak porozumíte oběti Ježíše Krista na kříži, je rozhodující pro váš věčný život. Věříte v dokončené práci Ježíše Krista na kříži nebo pokračující práci kněží na oltářích římskokatolické církve?

Par.1364: „Kdykoli se slaví na oltáři oběť kříže, v níž je 'obětován náš velikonoční beránek, Kristus' uskuteč-ňuje se dílo našeho vykoupení.“

Jan 19:30 A když Ježíš okusil ten ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal ducha Otci.

***************************************************

Par.1366: Eucharistie je tedy obětí, protože zpřítomňuje oběť kříže, protože je její památkou a protože přivlastňuje její ovoce: „[Kristus] Bůh a náš Pán předtím, než se obětoval Bohu Otci jednou provždy svou smrtí na oltáři kříže, aby (jim) zjednal věčné vykoupení; vzhledem k tomu, že jeho kněžství nemělo vyhasnout jeho smrtí, při Poslední večeři, v noci, kdy byl zrazen, [chtěl] zanechat církvi, své milované nevěstě, viditelnou oběť (jak vyžaduje lidská přirozenost), kterou by byla zpřítomňována ona oběť krvavá, kterou měl přinést jednou provždy na kříži a jejíž památka by se prodlužovala až do konce světa ; spasitelná síla téže oběti by se pak vylévala na odpuštění hříchů, kterých se každodenně dopouštíme.“

Židům 10:10-18 A v této vůli jsme skrze obětování těla Ježíše Krista jednou provždy posvěceni. Každý kněz stojí a denně koná bohoslužbu, při níž znovu a znovu obětuje tytéž oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však za hříchy obětoval jedinou oběť a posadil se navždy po Boží pravici. Od té doby čeká, až budou jeho nepřátelé položeni za podnož jeho nohou; neboť jedinou obětí přivedl ty, kteří jsou posvěcováni, navždy k dokonalosti. Svědčí nám o tom i Duch Svatý. Když totiž nejdříve řekl: "Toto je smlouva, kterou s nimi po těchto dnech uzavřu, praví Pán: Dám své zákony do jejich srdce a napíši je na jejich mysli," dodává: "Na jejich hříchy a na jejich nepravosti již nikdy nevzpomenu." Kde je tedy jejich odpuštění, není už žádná oběť za hříchy.

***************************************************

Par.1367: Kristova oběť a oběť eucharistie je jedna jediná oběť: „Vždyť jde o jednu a tutéž oběť a sám Ježíš ji přináší skrze službu kněží, on, který jednoho dne obětoval na kříži sám sebe: různý je pouze způsob, jímž se oběť přináší.“ „A protože v této božské oběti, která se koná ve mši svaté, je přítomen a nekrvavým způsobem obětován sám Kristus, který se obětoval jen jedenkrát krvavým způsobem na oltáři kříže …, [je] tato oběť vpravdě smírnou obětí.“

Par.1405: Kdykoliv se totiž slaví toto tajemství, vždy „se uskutečňuje dílo našeho vykoupení“, a lámeme „tentýž chléb, který je lékem nesmrtelnosti, lékem, abychom nezemřeli, ale žili věčně v Ježíši Kristu“.

Par.1414: Jako oběť je eucharistie také přinášena na smír za hříchy živých i mrtvých, a proto abychom dostali od Boha duchovní nebo časná dobra.

Leviticus 17:11  V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní, se získává smíření.

Židům 9:22  A podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve není odpuštění.

Židům 9:26 ...ale nyní na konci věků se ukázal, aby svou obětí odstranil hřích jednou provždy. A jako je lidem uloženo jednou zemřít, a potom přijde soud,  tak byl i Kristus jednou obětován, aby vzal na sebe hříchy mnohých, a těm, kdo ho očekávají, se podruhé ukáže bez hříchu, aby je spasil.

 

 

 

 

***************************************************

Podle římskokatolické církve věřící musí přijmout ustavičnou inkarnaci a nekrvavou oběť Ježíše Krista pro odpuštění hříchů. Katolický katechismus v paragrafu 1381 prohlašuje : „‘Nelze vnímat smysly, že je v této svátosti přítomno pravé tělo a pravá krev Krista’ - říká svatý Tomáš - ‘nýbrž pouze vírou, která se opírá o Boží autoritu’. Myšlenka, že Kristova oběť na kříži před 2000 lety nebyla postačující pro odpuštění všech našich hříchů je v přímém rozporu se Svatým Písmem. Nejen, že je jasné z Bible, že Bůh vyžadoval prolévání krve pro odpuštění hříchů, ale také, že Ježíš prolil svou drahocennou krev jednou provždy na Kalvárii.

Drazí čtenáři, začínáte také vidět ty paradoxy? Bylo vám řečeno, že musíte věřit tradičnímu učení římskokatolické církve a to je obětní systém "samotnou vírou", zatímco Bible vás vybízí věřit v plně dostačující, jedou provždy učiněnou a dokonalou oběť Ježíše Krista za všechny vaše hříchy skrze víru. Buď Boží Slovo má pravdu nebo ji má katechismus. Přátelé, oba tyto názory dohromady nemohou být pravdivé...