Co je pravda?

Posted on

Co je pravda?

Velmi známá věta, kterou pronesl Pilát, a která je podobná těm, které často slýcháme v tomto období náboženského chaosu. Kdo má vlastně pravdu? Lidé často říkají, že Mohamed, Buddha, Konfucius a další zakladatelé různých náboženství.

Někteří tvrdí, že Ježíš byl pouhým člověkem. Říkají, že „Ježíš je pěkný vzor k následování, ale…“ Pán Ježíš je věčným Synem Božím. Přišel z nebe, aby dokonal dílo záchrany. Díky tomu ztracený hříšník může být spasen – Ty i já. Jestliže o tom víš a bereš tuto dobrou zprávu na lehkou váhu, není pro Tebe jiné cesty, jak se zachránit. Kristus nebyl zakladatelem nějakého náboženství.  V podstatě biblické křesťanství není lidským výmyslem, a není náboženstvím jako ty ostatní. Pán Ježíš nám ukázal živého Boha. Jen On mohl říci: „Kdo viděl mě, viděl Otce.“ (Jan 14,9). Cožpak Mohamed nakrmil pecny chleba a dvěma rybami 5000 mužů? Cožpak Buddha uzdravil slepé, anebo Konfucius křísil z mrtvých? Oni všichni umřeli a stále leží ve svých hrobech – protože všichni byli smrtelníci. Jediný člověk vstal z mrtvých – Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel světa! Jen On mohl říci: „Já jsem vzkříšení i život“ (Jan 11:25). Odvážil se tohle tvrdit někdo jiný? Ježíš řekl Pilátovi: „Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá.“ (Jan 18,37). A co Ty? Nasloucháš Jeho hlasu? On Ti chce darovat skutečný pokoj, věčnou radost a příbytek v Otcově domu. Pokoř se před Ním, vyznej Mu své hříchy a věř, že On pro Tebe dokonal dílo záchrany.

Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří,

nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. (Jan 3,36)