Apokryfy

Posted on

Dávám k dispozici další z kapitol knihy „Katolicismus – na východ od Edenu“, opět bez odkazů. Kompletní dílo je možné sehnat na http://krestanskyzivot.cz/?body=detail&id=1310 Apokryfy je název používaný pro mimobiblické spisy obsažené v katolické bibli. Sama katolická církev tyto knihy označuje jako „deuterokanonické knihy“. Jsou to knihy Tobiáš, Judit, I a II Makabejská, Kniha moudrosti, Sírachovec a …

Písmo v rané církvi

Posted on

Jedna z kapitol knihy „Katolicismus – na východ od Edenu“ pojednávající o Písmu, jak ho měla první církev. Text je sice bez odkazů, ale věřím, že i tak vám bude přínosem. Římskokatolická církev učí, že jí, jako svaté matce církvi, bylo Písmo předáno. Tvrdí tedy: „Svatá matka církev totiž považuje podle apoštolské víry všechny knihy …

Co je pravda?

Posted on

Co je pravda? Velmi známá věta, kterou pronesl Pilát, a která je podobná těm, které často slýcháme v tomto období náboženského chaosu. Kdo má vlastně pravdu? Lidé často říkají, že Mohamed, Buddha, Konfucius a další zakladatelé různých náboženství. Někteří tvrdí, že Ježíš byl pouhým člověkem. Říkají, že „Ježíš je pěkný vzor k následování, ale…“ Pán Ježíš je věčným …

Dva druhy zármutku

Posted on

V Bibli se na mnoha místech mluví o strachu a smutku, některé překlady je označují shodně – bázeň (v negativním slova smyslu, samozřejmě).  Zejména hovoří o tom, že v Pánu se nemusíme ničeho bát, ani smutnit… Když ono se to někdy těžko řekne. Jeden verš nám vypovídá více o tom, odkud se tato emoce bere. …

Podobenství o služebníkovi, který nechtěl odpustit (Mt 18:23-35)

Posted on

Zamyšlení nad jedním podobenstvím… Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil …

Dulia nebo Latria?

Posted on

Proti tvrzením, že modlitby k svatým zemřelým jsou nebiblickou ohavností, římskokatoličtí apologeti namítají, že je rozdíl mezi vyjádřením úcty zvané „dulia“ a „latria“. „Latria“ označuje chválu náležící jen Bohu. „Dulia“, se užívá při uctívání Marie a svatých. Katolická encyklopedie definuje „dulia“ jako: „Dulia: (Řecky – doulia; Latinsky – servitus), teologický termín znamenající úctu k svatým, zatímco význam …

Skutečné křesťanství je dobrým bojem

Posted on

Možná se někomu z vás bude zdát divné, že používám slova „dobrý“ ve vztahu k nějaké válce. Avšak boj křesťana je dobrý, protože není na tomto boji nic hříšného. Před nikým nebudu zatajovat, že chce-li dotyčný být svatým, musí bojovat. Také bych rád zde představil, že Bible nazývá křesťana „dobrým“ a to kvůli několika důležitým …

Skutečné křesťanství je bojem víry

Posted on

Kvůli této skutečnosti je boj křesťana úplně odlišný od konfliktů v tomto světě. Nezávisí na fyzické síle a nepoužívají se u něj fyzické zbraně. Úspěch v tomto duchovním boji závisí na víře, která je duchovní podstaty. Vítězství je zcela závislé na víře v Boží Slovo – Bibli. Křesťanští vojáci dělají jak dělají, myslí jak myslí, …

Skutečné křesťanství se odehrává na bitevním poli

Posted on

V minulých článcích jsem se zabýval tématem praktické svatosti a v několika bodech rozebíral charakteristiku svatého člověka a také náhled na to, jak a které lidi Bůh označuje za svaté. Téma je přece jen o kus větší, než by se zdálo na tři krátké články, a tak když chceme porozumět podstatě svatosti, potřebujeme si uvědomit, …

Těm, kdo ze srdce touží po svatosti

Posted on

Nejlepším způsobem bude, když začnete Kristem. Někdy se lidé pokoušejí o svatost na vlastní pěst a výsledkem je pak sklíčenost a beznaděj. Stačí se však obrátit k Pánu Ježíši Kristu, přijít k Němu s vírou a nechat se vést. Vždyť sám Pán Ježíš nám dal ujištění ve svém Slově: „Kdo zůstává ve mně a já …

1 2 3