Dulia nebo Latria?

Posted on

Proti tvrzením, že modlitby k svatým zemřelým jsou nebiblickou ohavností, římskokatoličtí apologeti namítají, že je rozdíl mezi vyjádřením úcty zvané „dulia“ a „latria“.

„Latria“ označuje chválu náležící jen Bohu.

„Dulia“, se užívá při uctívání Marie a svatých.

Katolická encyklopedie definuje „dulia“ jako:

„Dulia: (Řecky – doulia; Latinsky – servitus), teologický termín znamenající úctu k svatým, zatímco význam latria znamená uctívání samotného Boha, a hyperdulia je uctívání Požehnané Panny Marie.“

Povšimněte si rozdílu mezi „dulia“ a „latria“.

Římskokatolická církev vysvětluje, že oddanost Marii a svatým není modlářstvím, protože je jim pouze obětována „dulia“ nikolik však „latria“.

James R. White ve své knize ‚The Roman Catholic Controversy“ dokazuje, že z pohledu Bible zde není žádný rozdíl:

„Když se podíváme do Nové Smlouvy… tak můžeme zjistit, že neexistuje žádný rozdíl mezi ‚dulia‘ a ‚latria‘ ve smyslu náboženského uctívání. Jako příklad můžeme zmínit Galatským 4:8 :

Dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohové.

Pavel zde hovoří o bývalém modlářství Galatských. Sloužili (dulia) modlám, které svou přirozeností nebyli žádnými bohy. Máme tedy na základě římskokatolické definice předpokládat, že pokud sloužíme těmto modlám, že nepácháme modlářství jak bychom činili, kdyby bylo uctívání ve stupni latria? Samozřejmě, že ne! Tato služba modlám je stejně špatná, ať už se použije stupeň dulia nebo latria. Ve skutečnosti v latinské Vulgátě, slovo duleuo (sloužit) a latreuo (uctívat) je vyjádřeno stejným slovem – servio. Ačkoliv se obránci Říma snaží, neexistuje žádný biblický základ pro rozlišování mezi latria a dulia.“

Dalším závažným důkazem pro tvrzení, že neexistuje rozdíl mezi dulia a latria, je skutečnost, že Septuaginta (řecký překlad hebrejské Bible) překládá hebrejské slovo ‚avad‘(uctívání) oběma výrazy – dulia i latria.