Dva druhy zármutku

Posted on

V Bibli se na mnoha místech mluví o strachu a smutku, některé překlady je označují shodně – bázeň (v negativním slova smyslu, samozřejmě).  Zejména hovoří o tom, že v Pánu se nemusíme ničeho bát, ani smutnit… Když ono se to někdy těžko řekne. Jeden verš nám vypovídá více o tom, odkud se tato emoce bere.

Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt. (2Kor 7:10)

Zármutek tedy, zjednodušeně řečeno, buď je od Boha, nebo od světa.

To že zármutek podle Boží vůle je dobrý je zřejmé nejen z toho, k čemu vede… k pokání ke spáse. Je to ten smutek nad hříchy. Vede k odvrácení se od nich, nápravě, omluvě:

Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle: jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka! Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. (verš 11)

A co smutek, skoro bych řekla i strach podle způsobu světa? Působí smrt. Nevede k pokání. Verš z listu Židům mluví o otroctví, ve kterém strach dokáže držet:

… a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. (Židům 2:15)

I apoštol Jan o tom ví své:

…vždyť strach působí muka… (1.Janův 4:18)

Odkud asi myslíte, že tohle pramení??? Kdo asi chce, abychom se mučili a byli v otroctví??? Bůh nás však nenechal napospas strachům a smutkům, které nás stahují hlouběji a hlouběji a berou nám pokoj. Říká nám, co s tím můžeme dělat:

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání  (1.Janův 4:18)

Zde je konkrétnější návod od Petra:

„Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“  Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje.  Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím (1.Petrův 3:14-16)

Ježíš je tou odpovědí.

`Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,  abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.´ (Lukáš 4:18-19)

Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.. (Jan 14:27)