Skutečné křesťanství je dobrým bojem

Posted on

Možná se někomu z vás bude zdát divné, že používám slova „dobrý“ ve vztahu k nějaké válce. Avšak boj křesťana je dobrý, protože není na tomto boji nic hříšného. Před nikým nebudu zatajovat, že chce-li dotyčný být svatým, musí bojovat. Také bych rád zde představil, že Bible nazývá křesťana „dobrým“ a to kvůli několika důležitým skutečnostem.

Je to dobrý boj, protože mu velí ten nejlepší generál! Vůdce a kapitán všech pravých křesťanů je Pán Ježíš Kristus. On je dokonalý v moudrosti, nekonečný ve své lásce a všemohoucí ve své moci. Jeho úsudek je neomylný a nikdy nedělá nic zbytečně. Všichni, které vykoupil, jsou Jemu vzácni, než aby je v boji ztratil nebo odstavil.

Zápas křesťana je dobrý, jestliže bojuje s pomocí těch nelepších pomocníků. Duch Svatý přebývá v každém křesťanovi. Žádný věřící nebojuje tento duchovní boj ze své vlastní síly. Bůh Otec chrání každé své dítě. Boží Syn se modlí za všechny křesťany – vždyť On je ten nejlepší přímluvce! Svatý Duch vede a vyučuje každého zachráněného člověka. Takováto trojnásobná pomoc nemůže nikdy selhat!

Je to dobrý boj, protože jej bojujeme na základě těch nejlepších zaslíbení. „Hřích už nebude vaším pánem…Bůh pokoje už brzy rozdrtí satana pod vašima nohama…Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Ježíše Krista. (Římanům 6:14, 16:20, Filipským 1:6) Cožpak to nejsou dobrá zaslíbení?

Je to dobrý boj, protože na jeho konci jsou ty nejlepší výsledky. Žáden z Kristových vojáků nebude chybět a nezahyne na bojišti. Všichni věřící „skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje!“ (Římanům 8:37). V nebi nebude chybět nikdo z křesťanských vojáků. A toto není dobré vědět?

Boj křesťanů je dobrý, protože blahodárně působí na ty, kteří bojují. Světské války akorát demonstrují tu nejhnusnější část lidské přirozenosti. Zatvrzují svědomí a ničí morálku. Zatímco při duchovním boji se na věřícím zjeví to nejlepší, co je v něm. Přináší totiž pokoru, drtí sobectví, světáctví a napomáhá křesťanům si cenit duchovních věcí.

Tento boj má příznivý vliv na svět. Armáda, která si v boji razí cestu nějakou krajinou, způsobí obrovskou škodu přírodě a jejich obyvatelům. Křesťanští vojáci jsou požehnáním pro druhé, ať se nacházejí kdekoliv. Pozvedají úroveň morálky a zadržují nečestnost. Dokonce i nevěřící je respektují. Přítomnost byť jen několika křesťanů, ať už jsou kdekoliv, je velkým požehnáním pro to místo.

Je to dobrý boj, protože je na jeho konci nádherná odměna pro všechny bojovníky. Dokáže někdo vyjmenovat všechny ty dobré věci, které náš velitel připravil pro své věrné vojáky? Všechno, co od Něj dostanou, přetrvá navěky. A tak věřící se mohou těšit, že po správném boji přijmou „nevadnoucí věnec slávy.“  (1 Petrův 5:4).

Dovol, abych Tě vyzval k tomu, aby ses stal křesťanským vojákem, nejsi-li jím dosud! Bojuj dobrý boj víry, abys byl nejen šťastný, ale i v bezpečí. Proč otročit tomuto světu a jeho způsobům? V Kristově armádě je pro Tebe místo – zvol si svobodu a bojuj až do konce. Nikdy nezapomínejme, že bez boje nemůžeme mluvit o žádné svatosti v tomto životě a žádné koruně slávy, pokud zemřeme.