Těm, kdo ze srdce touží po svatosti

Posted on

Nejlepším způsobem bude, když začnete Kristem. Někdy se lidé pokoušejí o svatost na vlastní pěst a výsledkem je pak sklíčenost a beznaděj. Stačí se však obrátit k Pánu Ježíši Kristu, přijít k Němu s vírou a nechat se vést. Vždyť sám Pán Ježíš nám dal ujištění ve svém Slově: „Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic.“ (Jan 15:5) Bez Něj a Jeho pomoci by se naše snažení o svatost minulo cílem a dřív nebo později by skončilo v nezdaru.
Svatost je jedinečným darem, kterým Kristus obdarovává svůj lid. Dostáváme ji jako výsledek našeho napojení se na Něj.

Jestliže opravdu toužíš po svatosti, potom Tě vyzývám:  Nečekej na nic a jdi ke Kristu.

Jestliže máme vytrvat v posvěcení, musíme setrvávat v Kristu. On sám je tím lékařem, ke kterému musíš na každý den přicházet, máš-li zůstat duchovně zdravý. On je manna, kterou musíš na každý den jíst a skála, z které potřebuješ nepřetržitě pít. „Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.“ (Filipským 4:13), napsal apoštol Pavel. A toto platí pro každého z nás.
Kéž by Pán dal tu milost, aby čtenáři těchto stránek mohli tuto skutečnost poznat na vlastní kůži, nejen z doslechu…

(J. C. Ryle 1816-1900)