25 biblických proroctví o posledních dnech…

Posted on

Bůh předpověděl ve svém Slově mnoho znamení týkajících se posledních dnů. Ježíš uvedl, že všechna tato znamení povstanou současně, jako přicházejí porodní bolesti, v poslední generaci (Lukáš 21:28-32). Následující tvrzení a biblické verše jsou proroctvími, která potvrzují, že Bible je skutečně Boží neomylné Slovo k lidstvu.

1.) Falešní učitelé Bible budou lačnit po penězích. Budou mít uhlazené řeči, mnoho následovníků, a budou tak pošpiňovat křesťanskou víru (2 Petrův 2:1-3). Rostoucí počet televizních evangelistů je toho důkazem.

2.) Lidstvo bude disponovat možnostmi, jak zničit veškerý život (Matouš 24:21-22). Uvažujme nad tím, že když Ježíš učinil toto proroctví za dnů svého života, byly zbraněmi meče a kopí. Avšak v současnosti je možno jadernými, biologickými a chemickými zbraněmi zničit veškeré tvorstvo na planetě Zemi.

3.) Užití jaderných zbraní bylo očekáváno (Zacharijáš 14:12). Neutronová bomba rozpustila (nechala rozpadnout) své oběti – tak jak Zacharijáš předpověděl před 2500 lety. Za dnů Zacharijášova života to bylo něco naprosto nepředstavitelného.

4.) Nastane celosvětové volání po pokoji (1 Tesalonickým 5:3). Tento trend nebyl nikdy tak zřetelný jako v současnosti, kdy celý svět svým společným úsilím chce získat pokoj za každou cenu.

5.) Byla předpovězena rychlá komunikace v celosvětovém měřítku. (Zjevení Janovo 11:0-10; 17:8). Bible prorokuje, že celý svět „uvidí“ jisté události. Vynález televize a nasazení satelitních sítí během 20tého století dovolují šíření zpráv po celém světě rychlostí světla. Avšak za dnů Jana zprávy cestovaly rychlostí jezdce na koni.

6.) Evangelium bude kázáno na svědectví všem národům (Matouš 24:14; Marek 13:10; Zjevení 14:6). V současnosti byla většina Bible přeložena do více než 2300 jazyků a dialektů, což zahrnuje jazyky více než 90% veškeré světové populace.

7.) Jeruzalém a to, co se v tomto městě děje, bude centrem mezinárodních střetů. (Zacharijáš 12:3). Většina každodenních zpráv ve světě informuje o konfliktech v Jeruzalémě.

8.) Skutečnost, že Bůh jednou zaplavil tuto zemi (Potopa za dob Noeho) bude popírána. (2 Petrův 3:5-6). I když je zde velké množství fosilních důkazů potvrzujících tuto skutečnost, jsou zcela ignorovány světovými vědeckými kapacitami, protože to byl soud Boží nad lidskou svévoli.

9.) Rusko (Magog) povstane se svou vojenskou mocí v posledních dnech (Ezechiel 38).

10.) Národ Izrael bude zrozen v jednom dni (Izajáš 66:8). 14.května 1948 se Izrael stal národem. Nikdy v historii se nestalo, aby se národ, který byl rozprášen po stovky let, opětovně shromáždil. Přesto to Bůh řekl a Bůh to učinil před našima očima!

11.) Židé se začnou shromažďovat v Izraeli (Jeremiáš 31:7-10); Ezechiel 37:21-22; 38:8). Přes pět milionů židů se navrátilo do Izraele v poslední době! Je víc než jasné, že také toto proroctví je důkazem o tom, že biblická proroctví jsou inspirována Bohem.

12.) Židé znovu získají kontrolu nad biblickým Jeruzalémem (Zacharijáš 12:6; Lukáš 21:24). Toto se naplnilo v roce 1967!

13.) Asie (králové z východu) budou během posledních dnů schopni nasadit vojsko čítající 200 milionů mužů. (Zjevení Janovo 9:14-16; 16:12). Mějme na mysli, že v době, kdy Jan psal toto proroctví, zhruba před 2000lety, žilo na celé planetě 170 – 400 milionů lidí. Dnes má podle agentury CIA Čína 281 milion lidí ve vojenských službách!

14.) Egypt bude v posledních dnech existovat, avšak jen jako chudá země třetího světa (Ezechiel 29:14-16). Egypt byl jednou z největších a nejvýznamnějších starověkých civilizací. Egyptu bylo prorokováno, že zůstane chudým národem. K znázornění, jak úžasné je toto proroctví, srovnejme Egypt s malým národem Rakouska. Egypt má 10x více území a 8x více obyvatel než Rakousko. Přesto hrubý domácí produkt (HDP) v Egyptě představuje pouhých 20 procent ve srovnání s tím, co má Rakousko.

15.) Mládež je stále více nepoddajná (vzdorovitá). (2 Timoteovi 3:23; Marek 13:12; Izajáš 3:4-5, 12). K tomu není zapotřebí komentáře.

16.) Homosexualita bude na konci věků stavěna na odiv. Ježíš varoval, že poslední dny budou jako za dnů Lota, který žil v bezbožné Sodomě (Lukáš 17:28-30). Víme, že kořenem hříchu v Sodomě byla pýcha a sexuální nevázanost stejně jako je tomu i dnes (Ezechiel 16:49). Sodoma je známa pro svůj bezostyšný homosexuální hřích (Genesis 19; Juda 1:7). Dnes je homosexualita okázale stavěna na odiv a prezentována v celé naší společnosti.

17.) Bylo předpovězeno masivní užívání drog (Zjevení 9:21). Řecké slovo překládané jako „čarování“ zní v originále ‚pharmakeia‘, což může být chápáno jako užívání nejen léků, ale také zakázaných psychofarmak a halucinogenních drog. Užívání nelegálních návykových látek a výroba halucinogenních drog markantně vzrostla zvláště za života současné generace.

18.) Čarování – příbuzné s čarodějnictvím, magií anebo okultními praktikami užitými k očarování či oklamání – jsou rovněž typické pro poslední dny (Zjevení 9:21; 18:23; Izajáš 47:9-15;Micheáš 5:10-15). V současnosti zájem o okultní praktiky prudce roste.

19.) Peněžní systém bude záviset na číslech, nikoliv na měně (Zjevení 13:17-18). Vzpomeňme, že se zde stále jedná o proroctví učiněná téměř 2000 let před nástupem naší počítači řízené společnosti.

20.) Mnozí se budou nazývat Kristové / Mesiáši (Matouš 24:5). Ježíš byl cestujícím kazatelem, který nikdy nevycestoval mimo malé území obývané Izraelským národem. Přesto měl takovou odvahu říci, že mnozí budou přicházet v Jeho jménu, říkajíce že jsou Kristem / Mesiášem. A tak dnes, jak bylo předpovězeno, zástupy lidí nejen v hnutí New Age, ale i východních náboženstvích a jiných kultech, se nechávají označovat za Kristy / Mesiáše.

21.) Poslední generace bude otevřena k přijetí znamení na svou pravou ruku a na své čelo (Zjevení 13:16). Povšimněme si, jak nové generace vyhledávají různá tetování, piercingy a všechny možné druhy znamení na těle.

22.) Lidé budou odmítat zdravé učení Božího Slova a budou následovat učení lidí podle svých žádostí (2 Timoteovi 4:3-4; Skutky apoštolské 20:29-30). Ježíš také předpověděl, že bude mnoho pokrytců v církvích (Matouš 24:48-51; Matouš 7:22-23).

23.) Rouhání se stane běžným (2 Timoteovi 3:2; Zjevení 16:9,11,21). Jak často lidé užívají Stvořitelovo jméno (Bože, Ježíši Kriste) ke klení? Před padesáti lety Hollywood zřídka užíval braní Božího jména nadarmo. Dnes téměř každý film obsahuje rouhání.

24.) Sexuální nemorálnost bude stále častější a její formy stále troufalejší (Juda 18; Zjevení 9:21). Mějme na mysli Ježíšova slova, že už ten, kdo by se žádostivě jen podíval, zcizoložil tím ve svém srdci (Matouš 5:28). Dnes se s nejrůznějšími lidskými žádostmi obchoduje na každém možném místě.

25.) Lidé se budou vysmívat varovným znamením posledních časů, když budou říkat, že tato znamení tu vždy byla (2 Petrův 3:34). Bible dokonce odhaluje jejich motivaci, protože jejich láskou jsou vlastní vášně.

Tento stručný seznam proroctví je jen částí celého množství prorockých slov týkajících se posledních dnů. Nicméně i těchto 25 proroctví prokazuje, že Bible je inspirované Boží Slovo. Žádná jiná „Svatá kniha“ nenabízí takto přesně naplněná proroctví – ani Korán, ani Kniha Mormon, hinduistické védy, ani žádný jiný zdroj. Pouze Bible obsahuje stovky ověřitelných proroctví, která byla naplněna v průběhu historie až do současnosti. Bůh řekl, že Jeho schopnosti vyložit historii dopředu Jej zřetelně odlišují od každého tzv. boha.

Neexistuje žádný jiný prorocký zdroj, který by se mohl poměřovat s Biblí a jejím 100% přesným záznamem. Falešní proroci spadají obecně do dvou kategorií. Buďto falšují, případně napodobují biblická proroctví, která pak tlumočí nic netušícím masám lidí, nebo pronášejí mnoho nejasných proroctví tak, že se možná někdy naplní. Nostradamus dělal obojí.

Není tedy žádného důvodu, proč bychom nemohli směle důvěřovat Božímu Slovu.