Byl jsem křesťanem…

Posted on

Byl jsem křesťanem…

 Ne, nebyl jsi křesťanem. Jestli ses stal „znovuzrozeným“ věřícím, nemůžeš vrátit zpět své duchovní zrození stejně tak, jako to nemůžeš udělat se svým fyzickým zrozením. Jednoduše ses oklamával a nyní nakonec vidíš, že jsi nikdy neznal Krista.

„Ó ne, já jsem byl křesťanem. Dokonce jsem učil na nedělní školce, ale vzpamatoval jsem se.“ Poslouchej příteli, sedění v garáži z Tebe taky neudělá auto! Stejně tak jako sezení v kostele neučiní z Tebe věřícího. Poznání množství biblických příběhů z Tebe věřícího taky neudělá, sám satan může citovat Bibli kdekoliv. Čti Jakuba 2:19, „…věří i démoni – a třesou se!“

Vidíš, příteli, tito lidé sami sebe OKLAMÁVAJÍ. Satan je velký intrikář a velmi miluje ty, kteří nazývají sami sebe zbožnými lidmi. Dwight L.Moody řekl, „Většině lidí stačí jen náboženství, aby byli nešťastní.“ Pracují a pokoušejí vydobýt si Boží milosrdenství, zatímco nikdy neopustili své hříchy a nezačali následovat Pána Ježíše Krista. JEDINÁ cesta, jak dojít Božího milosrdenství, je skrze Ježíše Krista. Není jednoduše ŽÁDNÁ jiná cesta. Jestliže se snažíš dojít do nebe jinak, než skrze Ježíše Krista samotného, jsi zloděj a lupič.

 „Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj a lupič,…Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“ (Jan 10:1,9)

Náboženští a neznovuzrození lidé jsou odsouzeni k peklu stejně tak, jako každý jiný hříšník. Hle, on nebo ona mohou žít a přitom si můžou nalhávat, že jsou křesťany. Stává se to neúnosným v delším časovém horizontu. Náboženství také může jít tak daleko, můj příteli. Podívej se na následující Písma…

1 list Janův 2,19, „Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námi; oni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich nepatřil k nám.“

1 list Janův 2:15, „Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci.

 Jakub 4:4, „Nevěrníci a nevěrnice! Copak nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.

 Jan 12:25, „Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.

Křesťanské odmítnutí světa je zcela nepřirozené… je nadpřirozené. Častokráte slyším, že otevřený nudismus je přirozený, sexuální touhy jsou přirozené a tabák je přirozený. Pro někoho je naopak nepřirozené, že Bůh nám chce být přítelem. Křesťanský život je duchovní život. Je to Boží Duch, který přebývá v nás jako ve svatyni a vede nás naší životní stezkou. V duchovním významu to znamená, že když hledáme vedení Ducha Svatého, uznáváme a dodržujeme Jeho přikázání. Nespasený člověk nezná Božího Ducha. My jsme však přijali Božího Svatého Ducha ve chvíli, kdy jsme uvěřili, že Kristus Ježíš je naším Spasitelem.

1 list Janův 2:22, „Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna.“

 1 list Janův 4:3, „Žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista přišlého v těle, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!“

 2 list Janův 1:7, „Do světa vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.“

Tak stále říkáš, „Byl jsem křesťanem?“ Hmmmm!? Jak vidíš, příteli, křesťanství není organizace, není to ani denominace, není to filozofie, ani náboženství, ani víra. Křesťanství je o osobě Pána Ježíše Krista a životě s Ním. Do doby, než přijmeš osobu Ježíše Krista do svého srdce (a On je stále zde), nebudeš nikdy spasen a jsi v pěkné bryndě. Jestliže jsi však ochutnal nebeských darů, ale nepřijal jsi je, nač tedy čekáš? Dám Ti poslední myšlenku.. Jestliže odmítneš Krista jako svého Spasitele, roztrhnul jsi pak svůj poslední lístek do nebe a věčného života. Jinými slovy, pokud jsi slyšel pravdu (světlo), a neodpověděl jsi na ni, není více světla pro Tebe, abys slyšel. Jestliže pravda, kterou jsi slyšel, Tě neproměnila, potom není nikdo jiný, kdo by Tě mohl zachránit.

“… Pokud je světlo v tobě tmou, jak veliká bude tma?!“ (Matouš 6:23)