Odhalení sestry Faustiny Kowalské

Posted on

Odhalení sestry Faustiny Kowalské

Je mi velice smutné o tom hovořit, ale nemohu o tom mlčet. Jedna z doktrín římského katolicismu, kterou se budeme zabývat, je spojena s kanonizovanou světicí Marii Faustinou Kowalskou, která žila v letech 1905-1938. Podle Vatikánských zdrojů nyní cituji:

„Sestra Marie Faustina byla apoštolkou Božího Milosrdenství a v současnosti patří k nejpopulárnějším a nejznámějším svatým římskokatolické církve. Skrze ni Pán Ježíš Kristus sděluje světu úžasnou zprávu o Božím milosrdenství a zjevuje křesťankou dokonalost skrze víru v Boha a milosrdenství jednoho k druhému…“

Pán Ježíš Kristus vybral sestru Marii Faustínu jako zvěstovatelku a „správkyni“ Jeho milosrdenství, tak aby mohla říci celému světu o Jeho dobré zprávě. Řekl ji, že ve Starém Zákoně poslal proroky, aby varovali můj lid. Dnes posílám Tebe se svým milosrdenstvím k lidu celého světa. Nechci, aby lidstvo bolestivě trpělo, ale toužím, aby bylo uzdraveno přilnutím k mému Milosrdnému Srdci (viz Deník 1588).

Mise sestry Marie Faustiny se skládala ze tří úloh:

–          Připomínání světu, že pravda o naší víře je zjevená ve Svatém Písmu o Boží milosrdné lásce k lidskému stvoření.

–          Zaslíbení Božího milosrdenství celému světu a zvláště hříšníkům, kteří budou praktikovat novou formu oddanosti Božímu Milosrdenství. Byly ji představeny Pánem Ježíšem Kristem a jsou to:

  • uctívání obrazů Božího Milosrdenství s nápisem – Ježíši důvěřuji Ti
  • zúčastnění se oslav Božího Milosrdenství, které se slaví první neděli po Velikonocích
  • praktikování růžence Božího Milosrdenství a modlitby v hodinu milosrdenství (v 15:00).

Pán Ježíš Kristus k tomu připojil velké zaslíbení k výše zmíněným způsobům oddanosti, které jsou doprovázeny životu s Bohem, a je aktivní láska jednoho k druhému.

–          Třetí úloha mise sestry Faustiny, byla v založení hnutí Božího Milosrdenství, které mělo za úkol prohlašovat a zvěstovat Boží milosrdenství celému světu a snažit se o křesťanskou dokonalost následováním předpisů a zásad, které byly zapsány požehnanou. Tyto předpisy vyžadují od věřícího dětskou důvěru v Boha, která je vyjádřena naplněním Jeho vůle tak, jako dosažení milosrdenství mezi jednotlivci. Dnes toto hnutí má v církvi milióny následovníků po celém světě a zahrnuje mnohé náboženské kongregace, zákonné instituce, náboženství, bratrstva, společnosti, různé komunity apoštolů Božího Milosrdenství. Stejně tak jako jednotlivcům, ke kterým Pán Ježíš Kristus hovořil skrze sestru Marii Faustinu.

Zprávy sestry Faustiny vyžaduji praktikování modloslužby!

Učení, které přináší sestra Faustina, se neshoduje s tím, co je v Božím Slově. Prosím, pozorně si povšimněte výše uvedeného učení… „Zaslíbení Božího milosrdenství celému světu a zvláště hříšníkům, kteří budou praktikovat nové formy oddanosti k Božímu Milosrdenství. Tyto myšlenky jí byly představeny Pánem Ježíšem Kristem a jsou to: uctívání obrazů Božího Milosrdenství…“ Toto je modloslužba!!! Ve Starém Zákoně, 2. knize Mojžíše – Exodus 20:4 a 5 jsme zcela jasně varováni samotným Bohem: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující…“ Obraz po pravé straně, je katolický OBRAZ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Vatikán po katolících vyžaduje, na základě zpráv sestry Faustiny, uctívání tohoto Obrazu Božského Milosrdenství. Je absurdní tvrzení, že Bůh po nás chce, abychom uctívali jakýkoliv obraz, zvláště tehdy, kdy druhé Boží přikázání z Desatera nám toto ve skutečnosti zakazuje. Asi už určitě víte, že Vatikán odstranil druhé Boží přikázání ze svého katechismu. Je zcela nesporné, že takovéto náboženství nepochází od Boha Hospodina. Obdržel jsem množství dopisů od dotčených katolíků, kteří tvrdí, že jsem neporozuměl jejich náboženství. Ale porozuměl jsem. Velmi dobře. Boží Slovo zatracuje všechna náboženství, která následují lidské tradice spíše, než Boží nařízení, „Nadarmo mne ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy…  Potom pokračoval: Výborně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici… Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu.“ Porozuměl jsem!

Jaký je význam tohoto obrazu?

Marie Faustina Kowalská byla mystičkou. Údajně se Ježíš zjevoval Faustině a požádal ji, aby reprodukovala jeho obrazy a ukazovala je celému světu. Toto však ukazuje na to, že se nehledí na jasný Boží příkaz: Žádné uctívání obrazů! Exodus 20: 4-5 nemůže být v tomto jasnější. V Druhé knize Mojžíšově – Exodu 34:13 je psáno, „Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztříštěte a jejich posvátné kůly skácejte.“ Je hříchem představovat k uctívání jakýkoliv obraz či ikonu.

Ale co skutečně stojí za touto lží? Proč bychom se měli modlit k obrazu a „novému“ zobrazení? Ježíš řekl Faustině, aby PŘEDSTAVOVALA OBRAZ VE SVÉM ŘÁDU A POTOM PO CELÉM SVĚTĚ. A zajímavostí je, proč by chtěl satan propagovat Ježíše? Proč je pro satana tak důležité, aby celá jedna miliarda katolíků a velmi často i nekatolíků viděla tuto malbu? Odhadujete satanův pravý motiv? Jak vidíme, lidé mají často dobrou paměť, a tak si pamatují různé věci automaticky, dokonce i když nechtějí. Tyto obrazy zůstávají v naší paměti. Nyní vidíme malbu tohoto „Ježíše“ ve stylu New Age a automaticky si jej můžeme vybavit po celý život. A když jednoho dne muž hříchu, antikrist, nakonec přijde, tak lidé budou připraveni jej přijmout. Pomyslí si jen tak pro sebe, „Už jsem jej někde předtím viděl, kde to jen mohlo být? A nakonec si konečně vzpomenou! To je ono! Vždyť to je Faustinin Ježíš! To je On! Nakonec budou srovnávat obličej muže hříchu a Faustinina Ježíše, a ty mohou být klidně identické. Jedna miliarda katolíků rozpozná muže hříchu jako Ježíše a budou velmi oklamáni. Toto může být jedno z vysvětlení pro tento obraz ve stylu New Age, který zaplavil celý svět.

Proč katolíci chtějí, abychom si zapamatovali tuto tvář? Je to snad jejich pleticha? Zřejmě to není jako ostatní katolické obrazy či ikony. Tato je speciální, určena k předložení celému světu. Za poslední rok jsem četl spoustu katolických článků ve španělštině, ruštině, francouzštině a polštině a viděl jsem Faustinina Ježíše neustále. Papež Jan Pavel II miloval tuto malbu a nyní je zobrazována po celém světě. OBRAZ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ není jako žádný jiný laciný katolický obraz, tento je skutečně zvláštní, toto je obraz někoho, kdo bude svádět mnoho lidí v budoucnosti. Možná, že to bude budoucí Antikrist, nebo někdo jiný, ale víme, že tato malba bude mít na svedení mnoha lidí velký dopad.

Přísloví 4:19  Cesta svévolníků je však jako soumrak, nevědí, o co klopýtnou.

 

Obrázek viz výše: Obraz Božího Milosrdenství na procesí v Santa Cruz. Je smutné, jak satan zaslepuje mnohé lidi! V množství informací, které můžete i vy sami prozkoumat je vidět, jak satan svádí miliardy lidí.

 

Obrázek viz výše: Výroční devítidenní novéna k „Božímu Milosrdenství“ v Ottawském Parlament Hill (která se koná od Velkého Pátku až do neděle milosrdenství). Tento lid si žel mnohdy myslí, že uctívání takového obrazu potěší Boha. Ve skutečnosti následují náboženství, které Boha nenásleduje.

 

„Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se poddali té Boží. Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý věřící…“ Římanům 10:3-4

Závěr

Neexistuje absolutně v Božím Slově žádná zmínka o tom, že pošle nějaké budoucí svaté s „novými formami uctívání.“ Opět cituji Vatikán: „Zaslíbení Božího milosrdenství celému světu a zvláště hříšníkům, kteří budou praktikovat nové formy oddanosti Božímu Milosrdenství.“

Je zde vyžadováno něco více, než dodržování Božího Slova? Jsme zachráněni, neboť jsme přijali evangelium. Jako lidé žijící křesťanským životem se řídíme Božím Slovem. Poslušnost a víra těší Boha (Židům 11:6 o tom hovoří jasně.) Je to smutná bezbožnost, jak katolická církev prohlašuje, že je zde „nový způsob oddanosti“, který je vyžadován od lidí, aby UCTÍVALI OBRAZ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Bible nikdy takové tvrzení nepodporuje. Ježíš jasně řekl, že máme-li Boha uctívat, musí to být v Duchu a v pravdě. Žel takové uctívání je zbytečné, pokoušíme-li se Boha uctívat v herezi a chybách. A co více, když k tomu vyučují doktríny a lidské příkazy (Marek 7:7 Nadarmo mne ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy…)

„Blázniví Galatští! Kdo vás odloudil od následování pravdy?“  Galatským 3:1

„Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující…“ Exodus 20:4-5

Převzato z internetu (2005)